Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder

Målet med denne planen, som er blitt vedtatt i 2015, er å legge til rette for attraktive, miljøvennlige by- og tettstedssentra med bredt utvalg av forretninger, i tillegg til viktige funksjoner som møtested, offentlige kontorer og et godt og variert botilbud.

Det er også et mål å unngå en utvikling som fører til unødvendig spredning av handelsvirksomhet og økt bilavhengighet. Videre er det et mål å etablere en samordnet politikk for lokalisering av nye kjøpesentre eller utvidelser av eksisterende kjøpesentre og sentrumsutvikling i Aust-Agder. Etablering av handel og tjenesteyting skal bygge opp under utviklingen av den eksisterende by- og senterstrukturen.

Planen kan lastes ned her:

Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder (PDF, 2 MB)

Kartbilaget til planen kan lastes ned her:

Fylkestinget vedtok i oktober 2020 at det skal utarbeides en ny regional plan for handel og senterstruktur som gjelder for hele Agder. Arbeidet med denne planen startet opp i 2021 og vil pågå til oktober 2024. Mer informasjonen om denne planprosessen finner du ved å klikke på følgende lenke: