Mikrourbanisme som strategi for stedsutvikling

Transportøkonomisk Institutt har, på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet utarbeidet rapporten «Mikrourbanisme på norsk, eksempelsamling». Den beskriver hva mikrourbanisering i norsk sammenheng kan være og presenterer eksempler på vellykket mikrourbanisering i ett kommunesenter i hvert av landets fylker. Fra Agder presenteres Myra i Vegårshei kommune som eksempel.

Mikrourbanisme eller mikrourbanisering er strategisk stedsutvikling som konsentrerer seg om tettstedssentra og som har som mål å øke attraktiviteten. Rapporten beskriver hvordan en kan få til urbane kvaliteter på mindre tettsteder. For å gjøre tettstedets sentrum mer attraktivt og levende er det viktig at kommunen samlokaliserer ulike funksjoner, bygger boliger og uterom. Det krever målrettet innsats fra kommunen ved f.eks. å bli enig om å satse på og prioritere sentrum istedenfor å spre funksjoner mange steder i en kommune. 

Myra i Vegårshei kommune trekkes fram som et vellykket eksempel der kommunen har styrt utviklingen inn mot kommunesentrum og satset på boligbygging i gangavstand til butikker, skole, barnehager, kommunale tjenester, fritidstilbud og eksisterende kollektivtilbud. Ordet ‘rullatoravstand’ som ble tatt inn i norsk ordbok av Språkrådet for noen år siden, oppstod i prosjektet "den levende bygda" på Myra, for å understreke at gangavstand er viktig for en del eldre.

Rapporten i sin helhet kan lastes ned fra regjeringens nettsider: 

Mikrourbanisme på norsk - Eksempelsamling