Handlingsprogram 2023 - 2026 for Regionplan Agder 2030

"Regionplan Agder 2030" ble vedtatt høsten 2019 og er et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder. Den beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen, et ønsket fremtidsbilde for 2030, og hva som skal til for å nå konkrete mål.

Føringer for handlingsprogrammet

I Politisk sak 38/21 ble det lagt følgende føringer for oppfølging og fremtidig rullering av handlingsprogrammet:

  • Samfunnsforaene skal benyttes aktivt for å utarbeide og rullere handlingsprogrammet. Samfunnsforaene for samfunnsutvikling er åpne arenaer hvor regionale aktører inviteres til å delta.
  • De strategiske rådene i tilknytning til samfunnsforaene gir en anbefalt prioritering av tiltak ved neste rullering, før endelig vedtak i fylkestinget. Utvelgelseskriterier til medlemmene i strategiske råd er påvirkningskraft, kompetanse, engasjement og representasjon. Disse skal igangsette og «lede» arbeidet i samfunnsforaene.
  • Handlingsprogrammet skal være prioriteringsverktøyet for arbeidet i samhandlingsstrukturen. Handlinger i #vårtagder skal være målrettede satsinger og prosjekter. Aktiviteten skal styrke eksisterende satsinger, eller skape nye målrettede satsinger.
  • Handlingsprogrammet skal kobles med budsjettprosessen i Agder fylkeskommune.

Behandling i fylkestinget

Fylkestinget vedtok i desember "Rullert handlingsprogram 2023-2026 til Regionplan Agder 2030".

Rulleringen innebærer en oppdatering av tiltak og handlinger med riktig status for:

  • Arbeidet ikke startet
  • I arbeid
  • Arbeidet sluttført

Rullert handlingsprogram gjenspeiler også de store, felles utfordringene som blir pekt på i #vårtagder.

Handlingsprogram Regionplan Agder 2030