God driv i digitaliseringen

«Hvis vi skal beholde en attraktiv og relevant kommunal sektor, for våre innbyggere og ansatte, er digital transformasjon nødvendig. Digitalisering er et verktøy vi må beherske og da er kompetansebygging nødvendig. Jo mer vi lærer, jo mer forstår vi av hva som er mulig». Det sier Camilla Dunsæd, kommunedirektør i Kristiansand om viktigheten av et Kompetanseprogram for digitalisering i Agder.

Kompetanseprogram digitalisering Agder

Den første oppgaven Digi Agder, som støttenettverk i #vårtagder, fikk av Kommunedirektørkollegiet var å få på plass et felles kompetanseprogram for kommunedirektørene og deres ledergrupper.

- Skal vi som offentlig sektor klare å gjennomføre den utviklingen som forventes av oss så må vi endre oss sammen, og på andre måter enn vi har gjort før. Det krever at flere av oss forstår digitalisering; både hva som er mulighetene, men også hvordan vi håndterer utfordringene. For oss i Digi Agder var det tidlig klart at et felles kompetanseorgan for toppledere sammen med nøkkelressursers var et godt sted å begynne, sier kommunalsjef digitalisering Ann-Helen Moum

Siden mars har nesten 300 kommunale ledere og nøkkelressurser fra IT-miljøene, digitalisering og HR vært gjennom 3 av 4 moduler i kompetanseprogrammet:

Programmet har fokus på den enkelte leders behov for å lære i eget tempo, i egen praksis og på egen arbeidsplass, samtidig som man arbeider med felles utviklingsområder i ledergruppene. 

"Det har hatt stor verdi å få forklart og satt i perspektiv hva transformasjon handler om. At det er organisasjon, og ikke teknologi alene. At man først oppnår digital transformasjon når alle brikker er på plass; brukerorientering, teknologi, virksomhet og ledelse, økosystem, data og innovasjon."  (Deltaker Komtanseprogram digitalisering Agder)

Hva er Kompetanseprogram Agder?

Kompetanseprogram Agder er lokal tilpasning av et digitalt kompetanseløft som de fleste kommuner i Norge jobber med for tiden. 

Kompetanseløftet er tuftet på de forskningsbaserte rammeverkene; Fem generasjoner av digital modenhet og 10+3 evner til digital transformasjon, utviklet av den danske professoren Pernille Kræmmergaard ved det danske Digitaliseringsinstituttet.

Programmet har en kunnskapsoppbygging hvor det hentes inn kompetanse fra akademia, kommuner, stat og private bedrifter. Det kombineres med kommunevise samlinger med refleksjon og diskusjon. Professor ved UiA Leif Flak, med forskningsfelt som «Digital transformation - Digital Government - Benefits management - Digitalization and sustainable development», og professor ved UiA Margunn Aanestad som bl.a. forsker på IKT-basert innovasjon i helsesektoren, er blant fagpersonene som har bidratt til programmets suksess

Formålet med det felles løftet er å gi ledergruppene på tvers i egen kommune og mellom kommuner og fylkeskommuner et felles begrepsapparat og forståelse av den digital utvikling, slik at de lettere kan identifisere muligheter og barrierer og samarbeide om å realisere mulighetene.

Kommunedirektørkollegiet i Agder har satt seg som mål å

  • Styrke kommunale ledere i arbeidet med å lede mot den nødvendige transformasjonen
  • Etablere et felles begrepsapparat til bruk i egen ledergruppe og på tvers av kommunene regionalt og nasjonalt
  • Identifisere muligheter og utfordringer i ledergruppene som grunnlag for å utvikle den enkelte kommune
  • Avklare hvilke evner som er vesentlig for kommunene å utvikle skal de kunne lykkes med den nødvendige digitale transformasjonen
  • Bidra til å øke kommunenes evne til å gjennomføre nødvendig omstilling og transformasjon i praksis
  • Øke kommunenes samlede kompetanser som gjør at det er lettere å identifisere muligheter og barrierer - og samarbeide og skape felles prosjekter.

Hver kommune har en dedikerte kommunekoordinator som har en viktig rolle med å støtte kommunedirektør i praktisk gjennomføring. De er en uvurderlig ressurs for Agder.

Knut Lindland, fylkesdirektør innovasjon og organisasjonsutvikling i Agder fylkeskommune sier: -300 toppledere i Agder setter av tid for å lære om digital transformasjon. Dette er et felles kompetanseløft for å etablere et felles begrepsapparat, forstå mulighetene og for å skape nødvendig omstilling. Vi som fylkeskommune skal bygge en organisasjon som løfter landsdelen, og gjennom det bidra til å få klimagassutslippene ned og levekårene opp. For å lykkes med det, må vi finne nye måter å løse våre utfordringer og tjenester. Dette krever at vi tenker og handler annerledes.

Digi Agder og Arbeidsgivernettverket i Agder samarbeider nå med Digi Rogaland og Digi Møre Romsdal for å etablere verktøy som alle kommuner kan bruke for å kunne gi andre ledere, ansatte og politikere et kompetanseløft.