Drosjeløyve

Alle som vil drive med persontransport mot vederlag må ha løyve.  Fylkeskommunen har ansvaret for å tildele og utstede drosjeløyver i Agder.

Frem til 01.11.2020 videreføres ordningen med to løyvedistrikt i Agder, ett for tidligere Aust-Agder og tidligere Vest-Agder.

Det vil være mulig å søke drosjeløyve etter ny drosjelovgivning fra 1. november 2020. Søknadsskjema vil gjøres tilgjengelig på våre hjemmesider. 

Et drosjeløyve er en tillatelse som gir innehaveren rett og plikt til å transportere passasjerer med bil registrert for maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. I særlige tilfeller kan løyvemyndigheten gi tillatelse til å drive drosjetransport med motorvogn registrert for høyst 16 sitteplasser i tillegg til førersetet.

Drosjeløyve er behovsprøvd. Det vil si at det er fylkeskommunen, som løyvemyndighet, som fastsetter antall drosjeløyver etter en vurdering av behovet for drosjeløyver i det aktuelle distriktet. Alle ledige løyver skal kunngjøres.

Dersom et løyve blir ledig som følge av dødsfall eller oppsigelse, har søker med minst to års ansiennitet som full tids drosjefører i løyvedistriktet fortrinnsrett til det ledige løyvet. For utlysning av nye løyver er det løyvemyndigheten i det enkelte løyvedistrikt som avgjør på hvilke vilkår tildelingen skal finne sted.

Vilkår for å få løyve:

  • Du må drive en fast og varig virksomhet i Norge
  • Du må ha god vandel, dokumentert med politiattest
  • Du må ha tilfredsstillende økonomisk evne, dokumentert med attest på skatt og mva., attest fra konkursregisteret og garantierklæring
  • Du må ha tilstrekkelig faglig kompetanse, dokumentert med vitnemål fra løyveeksamen fra Statens Vegvesen

Alle vilkårene må dokumenteres som vedlegg til søknaden. Disse attestene må ikke være eldre enn tre måneder.

​​​​​For å få utstedt et drosjeløyve må du betale et gebyr på 3400 kr per løyve.

 

Drosjeløyver i Agder

Til toppen