Grønn Jyllandskorridor

Interreg-prosjektet Grønn Jyllandskorridor skal bidra til mer effektiv og klimavennlig transport til og fra kontinentet. Prosjektet har fått støtte fra Interreg Øresund–Kattegatt-Skagerak (ØKS) for å teste ut nye og bedre transportløsninger på vei, jernbane og sjø.

Jyllandskorridoren er et transportnett som forbinder Sør-Norge, Vest-Sverige og Jylland med det europeiske kontinent via ferger. 

Agder , Vestfold og Telemark fylkeskommuner samarbeider med flere partnere i Danmark i tillegg til aktører fra Sverige.

Hva er Jyllandskorridoren?

Jyllandskorridoren går fra Grenland og Agder til Jylland og videre mot kontinentet. Det går daglige ferger fra Larvik, Langesund og Kristiansand til Hirtshals, samt fra Rogaland. Korridoren representerer den korteste transportveien til kontinentet og kobler Norge på EUs transportnettverk. Den fungerer også som en viktig avlastning til korridoren over Oslo-Gøteborg. Korridoren er også meget viktig for næringslivets transporter i Danmark.

Prosjektets mål

Målet for prosjektet er å utvikle bærekraftig og effektiv transport i korridoren. Prosjektet har arbeidspakker for multimodal løsninger, bærekraftig drivstoff, og benchmarking og posisjonering.

Grønn Jyllandskorridor skal øke kunnskap om korridorens godsstrømmer og klimaavtrykk. I tillegg til å teste ut nye og mer klimavennlige transportløsninger skal det utvikles en handlingsplan for å fjerne flaskehalser i infrastrukturen for jernbane, vei og sjø. Bærekraftig drivstoff vil være en del av dette for å redusere utslipp både fra sjøfart, jernbane og veitransport. Målet er å bidra til at aktørene inngår avtaler om oppgradering av transportinfrastruktur for bærekraftig drivstoff på tvers av landegrensene. Jyllandskorridoren er en «vest-skandinavisk» korridor, som har betydning for transporter mellom Norge, Sverige og Danmark, og det europeiske kontinent.

Partnere

Prosjektets partnerskap består av regionale myndigheter, kommuner, havner, terminaloperatører, transportoperatører, produsenter og distributører av bærekraftig drivstoff og energi, samt næringslivsorganisasjoner/klynger i Agder, Vestfold og Telemark, Nordjylland og Midtjylland. Totalt består Grønn Jyllandskorridor av 26 partnere fra kommuner, havner, transportører og næringslivet i Norge og Danmark. I tillegg har prosjektet fått søtte-erklæringer og vil involvere aktører fra Sverige og andre internasjonale aktører i en referansegruppe.

Norsk prosjekteier er Agder fylkeskommune. Leder av prosjektet er Region Nordjylland.

Agder fylkeskommune satser på hydrogen

For å nå målene i prosjektet er infrastruktur avgjørende. Dette sammenfaller godt med målene i Regionplan Agder 2030 om å bygge ut nødvendig infrastruktur for et lavutslippssamfunn.

En egen satsing på hydrogen/ammoniakk vil være en viktig bidragsyter for å nå dette og flere mål fra handlingsprogrammet for regionplan Agder 2021-2024, som også inneholder en strategi for nullutslipp innen transport i Agder. Omstilling til nullutslipp innen alle transportformer vil være nødvendig for å nå nasjonale, regionale og lokale klimamål.

Deltakelsen i Grønn Jyllandskorridor vil støtte opp om regionplanens ambisjon om å definere og etablere sammenhengende transportkorridorer for hele Agder, med effektive knutepunkter for person- og godstransport. Dette gjelder også målet om å overføre mer gods fra vei til sjø og bane. 

Forventede resultater fra prosjektet

  • Beregning av korridorens klimaavtrykk og sosioøkonomiske effekter.
  • Forslag til og test av nye og/eller forbedrede transportløsninger på vei/jernbane og sjø mellom Norge og Danmark. Handlingsplan for å fjerne flaskehalser i infrastrukturen for jernbane, vei, sjø og alternative drivstoffer i et grenseoverskridende perspektiv.
  • Test av løsninger/metoder for å redusere utslipp fra sjøfart, bane- og veitransport.
  • Forslag til avtaler mellom Danmark og Norge (evt. også Sverige) om oppgradering av transportinfrastruktur på vei, bane og sjø, samt for alternative drivstoff.
  • Avtaler med aktører om videre dialog og samarbeide, eventuell etablering av en permanent utviklingsplattform for korridoren som involverer myndigheter, havner, transportoperatører og vare-eiere i næringslivet.

Budsjett

Norsk bidrag: 1.024.772 EUR. Medfinansiering 512.386 EUR. 

Total 2.437.732 EUR

Opplasting av container. Foto - Klikk for stort bildeOpplasting av container på Sørlandets godsterminal Langemyr i Kristiansand. Vidar Ose, Agder fylkeskommune