Fagbrev på jobb

Mange står i dag som ufaglærte i yrker de både mestrer og trives i. Fagbrev på jobben skal gjøre det enklere for disse å ta fag- eller svennebrev, og dermed få formalisert kompetansen de har.
Fylkeskommunen forvalter ordningen med  fagopplæring etter lov og forskrift. Fylkeskommunen skal til enhver tid finne den mest hensiktsmessige veien mot fagbrev for den enkelte.

Retningslinjer for fagbrev på jobb i Agder i henhold til Opplæringsloven kap.4 og forskrift til opplæringsloven § 3.56.


Målgruppen for ordningen


Fagbrev på jobb kandidater tilfredsstiller følgende krav:

 • Kandidater er ufaglærte voksne med minimum 12 måneder relevant allsidig praksis i faget. Unntaksvis kan personer under 25 år, normalt uten ungdomsrett, inngå slike kontrakter. Kandidater har fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende.
 • Kandidater har tegnet arbeidsavtale med en bedrift med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtaler. Stillingen må være på minst 50 prosent.
 • Overgang fra lærekontrakt/opplæringskontrakt til Fagbrev på jobb kontrakt godkjennes normalt ikke.


Melding om fagbrev på jobb kontrakt


For kandidat for Fagbrev på jobb er det mulig å ta fag- eller svenneprøve på grunnlag av allsidig praksis og opplæring. Samlet krav til praksistid og opplæring før fag- eller svenneprøve skal ta utgangspunkt i lengden på lærefaget. For de fleste fag vil det si 4 år i heltidsstilling. For kandidater som ikke har hatt heltidsstilling, må praksisen regnes om til 100 prosent stilling. En stillingsbrøk på 80 prosent godkjennes som heltid. Det anbefales at kandidaten må være arbeidstaker i minst 50 prosent stilling.


Kandidat og bedrift må sammen sende melding om kontrakt for Fagbrev på jobb med nødvendige vedlegg. Skjemaet sendes til fylkeskommunen (fagopplæring).

 • Rådgiver på fagopplæring vil motta meldingen og behandle den etter gjeldende retningslinjer. Fylkeskommunen avgjør om den praksisen kandidaten dokumenterer, kan godkjennes.
 • Kontraktstiden er mellom 12 og 36 måneder. Minstetid er 12 måneder.
 • Ikke krav om fellesfag.
 
 

 

Kontrakt

 • Bedriften skal være godkjent lærebedrift med de rettigheter og plikter som følger med.
 • Tverrfaglig(e) eksamen(er) knyttet til lærefaget må være bestått før man kan gå opp til den praktiske fag/svenneprøven. Lærebedriftene har mulighet for kjøp av eksamensforberedendekurs/teoriopplæring av fylkeskommunene.
 • Kontraktene utløser Basis 2 tilskudd til bedriften etter Utdanningsdirektoratets gjeldende satser.
 • Det skal ved inngåelse av kontrakt for Fagbrev på jobb utvikles en intern plan for opplæring av kandidaten. Intern opplæringsplan skal sikre at kandidaten gjennomfører planlagte eksamener og opplæring innen avtalt tid.
 • Lærebedriften skal årlig rapportere til fylkeskommunen om opplæringa av kandidater for fagbrev på jobb.


Realkompetansevurdering

Dersom kontrakten vurderes til å ha lengre varighet enn 12 måneder, kan fagopplæring henvise kandidaten til et karrieresenter for videre avklaring og realkompetansevurdering.

Realkompetansevurdering skal avdekke hva den enkelte trenger opplæring i. Realkompetansevurderingen dokumenterer hvilke kompetansemål i læreplanen for vg3 som kandidaten ikke behersker, samt anslår lengden på kontraktstid.

Fylkeskommunen dekker utgiftene til realkompetansvurdering. Før realkompetansevurdering gjennomføres, må kandidaten registrere seg på vigo-voksen.
www.vigo.no

Til toppen