Slik foreslås det at 5,6 milliarder kroner skal brukes i Agder i 2024

– Vi foreslår omfattende investeringer i skole og samferdsel i Agder. Samtidig må vi i stadig større grad ta innover oss knapphet på ressurser i vår forvaltning, sier fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft.

To kvinner med en buss i bakgrunnen. - Klikk for stort bildeTine Sundtoft og Lise Solgaard har lagt frem forslag til budsjett og klimabudsjett for 2024 og handlings- og økonomiplan for 2024–2027. Agder fylkeskommune.

I dag 9. november la fylkeskommunedirektøren og fylkesdirektør for økonomi og styring Lise Solgaard frem forslag til budsjett og klimabudsjett for 2024 og handlings- og økonomiplan for 2024–2027.

Agder fylkeskommune har 5,6 milliarder kroner i årlig driftsbudsjett. Investeringsbudsjettet er på nesten 1 milliard kroner i 2024, og Agder fylkeskommune skal investere for 3,2 milliarder kroner i økonomiplanperioden.

Budsjettforslaget gjør klare prioriteringer for å nå regionplanens mål om et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår i 2030. Forslaget legger samtidig vekt på trygg økonomisk styring for å gi fylkeskommunen et best mulig utgangspunkt for årene framover.

Blant hovedprioriteringene er:

 • en bred satsing på klimatiltak
 • videreføring av kollektivtilbudet på dagens nivå
 • økt gjennomføring i videregående opplæring
 • tilstrekkelig vedlikehold av fylkesvegene våre

Noen av de største endringene fra 2023 til 2024 er:  

 • økte finanskostnader: 25 mill. kroner
 • satsing på fullføring i videregående opplæring, økte kostnader i videregående skoler: 197 mill. kroner
 • økt budsjett forvaltning, drift og vedlikehold fylkesveg: 24 mill. kroner
 • økt budsjett til Agder kollektivtrafikk (AKT): 48 mill. kroner
 • vannspeil i Nodeviga (del av arbeid med nytt museumsbygg i Nodeviga): 5 mill. kroner
 • vedlikehold av Fullriggeren Sørlandet: 4,8 mill. kroner
 • økt satsing på stedsutvikling: 5 mill. kroner

Knapphet på ressurser

Negative fordelingsvirkninger ved innføringen av nytt inntektssystem for fylkeskommunene medfører at fylkeskommunen må omstille seg til et redusert handlingsprogram i løpet av de kommende fire årene. 

– Agder fylkeskommune har hatt et ekspansivt investeringsprogram i den første fireårsperioden. Store deler av investeringene har vært lånefinansiert. Dette gir utslag i en kraftig økning i renter og avdrag i handlings- og økonomiplanen for 2024–2027, sier Lise Solgaard, fylkesdirektør for økonomi og styring.

Driftsbudsjettet foreslås redusert

I denne økonomiplanen har det vært nødvendig å redusere driftsbudsjettene med 250 mill. kroner. Disse sparetiltakene er fordelt med 120 mill. kroner på utdanning, 85 mill. kroner på samferdsel og eiendom, 9,4 mill. kroner på folkehelse/tannhelse og 33,6 mill. kroner på øvrige rammeområder i fylkesadministrasjonen.

I tillegg legges det opp til å tære på fond i et betydelig omfang. Det ses ikke på som bærekraftig å holde på denne profilen i kommende økonomiplaner. Samlet bruk av disposisjonsfond er om lag 332 mill. kroner. Ved utgangen av 2. tertial 2023 var disposisjonsfondet om lag 348 mill. kroner. Det legges dermed opp til bruk av hele den oppsparte kapitalen. 

Gjennom første del av 2024 vil fylkeskommunedirektøren utarbeide en plan for omstilling som har til hensikt å styrke handlingsrommet i drift og redusere bruken av bufferkapital. Det vil også bli behov for å gjøre tiltak for å redusere låneopptaket de kommende årene, slik at veksten i finanskostnader ikke øker ytterligere. 

Presentasjonen og forslaget

Presentasjonen av forslaget kan sees i opptak på agderfk.no/nett-tv.

Forslag til budsjett og klimabudsjett for 2024, samt handlings- og økonomiplan for 2024–2027 kan du lese her.

Kronikken "Vi mener alvor" av fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft i Fædrelandsvennen 6. november 2023.

Spørsmål kan rettes til:

Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, telefon 950 20 265, tine.sundtoft@agderfk.no 
Fylkesdirektør Lise Solgaard, telefon 952 81 010, lise.solgaard@agderfk.no