Bevar Raet

Bevar Raet er et prosjekt som har for mål å ta vare på livet i havet i Agders marine nasjonalpark, Raet Nasjonalpark, slik at økosystemene blir styrket og egdene kan høste bærekraftig av havet også i fremtiden.  

Kysten har vært viktig for folk i Agder til alle tider. Med Bevar Raet ønsker Agder fylkeskommune, og Arendal, Grimstad og Tvedestrand kommuner å finne ut hvordan man kan ta bedre vare på marine økosystemer i Raet Nasjonalpark gjennom marint vern. Samtidig har prosjektet et stort fokus på brukermedvirkning og samarbeid med folk langs kysten. 

Hvor er Raet nasjonalpark?

Raet Nasjonalpark ligger i kommunene Grimstad, Arendal og Tvedestrand i Agder fylke. Mer enn 98% av nasjonalparken er under vann. 

Nasjonalparken inneholder sårbare naturtyper som ålegrasenger, tareskog, skjellsand og rullesteinsbunn, som er viktige habitater for livet i havet. Områdene er mye brukt av både lokale og besøkende til rekreasjon, båtliv, fiske og bading. 

Mål for prosjektet

  1. Legge til rette for at de de marine økosystemene i Raet nasjonalpark kan gjenoppbygges til et robust nivå. Dette krever kartlegging og kunnskap, både om hvordan de marine økosystemene virker i samspill, hvordan områdene brukes i dag, og hvilke endringer som gir effekt. Det krever også at Raet nasjonalpark vurderes i sin helhet, i tillegg til at de omkringliggende sjøområdene sees sammenheng med arealene i nasjonalparken.
  2. Gjennomføre prosjektet på en måte som gir en balanse mellom brukerinteresser og økt vern slik at brukerne er med på laget og vernet faktisk fungerer godt over tid.
Prosjektlogo - Klikk for stort bilde

Dette skal vi få til gjennom grundig brukerkartlegging og dialog med lokale aktører, forskningsbaserte vurderinger av vernestatus og bredt samarbeid mellom forvaltning, fiskeri, forskning og lokalsamfunnet.

Øygruppe i solnedgang - Klikk for stort bildeHavsøya utenfor Hisøy Geir Eliassen

Bakgrunn for prosjektet

Havforskningsinstituttet har fastslått at Skagerrak, havet utenfor Agder, er betydelig påvirket av klimaendringer og andre menneskeskapte aktiviteter, særlig fiskerier. Mange arter er rødlistet, vannet formørkes og økosystemene er i ubalanse. 

Norge har skrevet under på FNs Naturavtale, for at vi ikke skal miste mer av verdens naturmangfold. Et av de viktigste punktene i avtalen er «30 innen 30», som vil si at 30 prosent av hav- og landområder skal bevares innen 2030. Bevaring, eller vern, sikrer at de viktigste naturverdiene tas vare på ved at eventuell bruk skjer ut ifra premisser som ikke truer dem. Per 27. desember 2023 var 4,5% av Norges sjøareal vernet.

Havbunn med fisk. Foto. - Klikk for stort bildeHavet utenfor Agder er betydelig påvirket av klimaendringer og menneskeskapte aktiviteter. Geir Eliassen

Dagens vern i Raet nasjonalpark

Raet Nasjonalpark har per i dag få tiltak som retter seg mot fiskerier, og regnes derfor som svakt beskyttet eller ubeskyttet etter Verdens naturvernunion (IUCN) standard for marine verneområder.

Verneformålet for områder i sjø i Raet Nasjonalpark er oppgitt i formålsparagrafen:

Paragraf 1 Formål:

"Formålet med nasjonalparken er å bevare et større naturområde uten tyngre inngrep (…)

For de marine delene er formålet særlig å ta vare på det undersjøiske landskapet med tilhørende marine arter og marine naturtyper som israndsavsetninger, skjellsandforekomster, bløtbunnsområder, ålegras- og undervannsenger, tareskog og gyteområder for fisk (…)" 

For å oppfylle dette er det tre soner med trålforbud i på til sammen 59 km2 inne i nasjonalparken. Sjøområdene er ellers åpne for fiske på lik linje med områdene rundt.  

To mindre fredningsområder for hummer utenfor Flødevigen og Askerøya i Arendal overlapper med deler av Raet Nasjonalpark. Disse er separate forvaltningstiltak fra Fiskeridirektoratet for å bygge opp hummerbestanden, og er ikke forvaltet etter nasjonalparkens verneformål.  

Se kart og les mer om Raet Nasjonalpark på nettsiden eller i brosjyren til nasjonalparken.

Prosjektet "Bevar Raet"

Innspillsrapport: Yrkesfisket i og rundt Raet Nasjonalpark

Forside til en rapport. Illustrasjon - Klikk for stort bildeInnspill fra yrkesfiskere i Grimstad, Arendal, Tvedestrand og Risør i forbindelse med Bevar Raet-prosjektet.

Innspillsrapport: Yrkesfisket i og rundt Raet Nasjonalpark (PDF, 2 MB)

04.04.2024

Prosjektets første "Bevar Raet" konferanse

Bilde av engasjerte mennesker med hånden oppe under konferansen.  - Klikk for stort bildeStort engasjement under Bevar Raet-konferansen. Agder fylkeskommune

Godt og vel 100 deltakere var samlet på Vitensenteret hvor praten gikk om marin bevaring, forvaltning og kystkultur i Raet nasjonalpark.

Samlet seg på vitensenteret i Arendal for å diskutere bruk og vern av Raet Nasjonalpark

03.04.2024

Vil vite hvor du fisker

Bilde av ei båtripe hvor en person fisker. - Klikk for stort bildeProsjektet er interessert i å kartlegge hvordan folk bruker nasjonalparken. Spesielt fritidsfiskere har verdifull kunnskap og erfaring som prosjektet trenger Astrid Winnberg Skoge

Ny informasjon om prosjektet.

Vil vite hvor du fisker

07.12.2023

Presentasjon av prosjektet på Færderseminaret

Kvinne holder foredrag - Klikk for stort bildeAstrid Winnberg Skoge presenterer prosjektet på seminaret Agder fylkeskommune

Bevar Raet presenterte sin arbeidsmetode og resultatene til stor interesse på Færderseminaret. Oslofjorden, marin bevaring, friskt hav, sjøfugl og folkeforskning stod ellers på agendaen. 

09.11.2023

På hummerfiske med fylkesordføreren

To menn i båt. Foto. - Klikk for stort bildeArne Thomassen og hans kamerat røkter en hummerteine. Astrid W. Skoge.

Prosjektet er på hummerfiske med fylkesordfører Arne Thomassen, som støtter Bevar Raet helhjertet. I løpet av oktober holder Bevar Raet også foredrag for fritidsfiskerlaget i Arendal og gjør ellers en innsats for å nå ut til fritidsfiskere og kartlegge deres bruk og interesser i og rundt nasjonalparken.

Hummer og bevaring med fylkesordføreren

09.10.2023

Kartlegging av yrkes- og fritidsfiske

To personer står foran en forslamling - Klikk for stort bildePresentasjon på Havforskningsinstituttet i Flødevigen Privat

Prosjektet intervjuer de første av over 40 yrkesfiskere i Arendal, Grimstad, Tvedestrand og Risør om prosjektet. I løpet av de neste månedene samler prosjektet innspill og bruker-data fra yrkesfiskere for å sikre god kommunikasjon med denne brukergruppen. Samtidig jobbes det med lokal forankring opp mot fritidsfiskere og andre brukere av nasjonalparken. 

05.07.2023

Bevar Raet

Logo - Klikk for stort bildeBevar Raet

Prosjektet bytter navn fra Økt Marint vern i Raet Nasjonalpark til Bevar Raet og inviterer til pressekonferanse på Havforskningsinstituttet på Flødevigen

Roper varsku og går sammen for å redde Raet nasjonalpark

 

30.05.2023

Lanseringsfest for prosjektet på vitensenteret i Arendal

Alle interesserte ble invitert til en kveld med foredrag om Raet Nasjonalpark, livet under vann, marint vern, intervju med en fisker og informasjon om prosjektet og veien videre.

16.02.2023

Vi trenger din hjelp!

Prosjektet begynner å bruke kartverktøyet SeaSketch for å kartlegge alle brukerinteressene i nasjonalparken. Alle som fisker, dykker, padler, kjører båt, bader eller bruker du sjøen eller fjæra til noe helt annet oppfordres til å svare på undersøkelsen. Kunnskap om bruk gjør er viktig for å finne en god balanse mellom å ta hensyn til natur og mennesker.

Gå til spørreskjema

16.02.2023

Styringsgruppa vedtar hovedmål for prosjektet

  • Legge til rette for at de de marine økosystemene i Raet nasjonalpark kan gjenoppbygges til et robust nivå. Dette krever kartlegging og kunnskap, både om hvordan de marine økosystemene virker i samspill, hvordan områdene brukes i dag, og hvilke endringer som gir effekt. Det krever også at Raet nasjonalpark vurderes i sin helhet, i tillegg til at de omkringliggende sjøområdene sees sammenheng med arealene i nasjonalparken.
  • Gjennomføre prosjektet på en måte som gir en balanse mellom brukerinteresser og økt vern slik at brukerne er med på laget og vernet faktisk fungerer godt over tid.
26.01.2023

Kartlegger Raet

Havforskningsinstituttet (HI) får i oppdrag av prosjektet å skaffe et faglig kunnskapsgrunnlag om Raet Nasjonalpark. Det skal blant annet inneholde hvilke naturverdier vi har i Raet nasjonalpark, og hvordan det går med dem. 

Det skal også oppsummere hva forskningen vet om marint vern, og basert på dette gi råd om vernetiltak og sonering i Raet Nasjonalpark. I tillegg skal forskerne lage en brukerundersøkelse for å kartlegge arealbruk og brukerinteresser i og rundt nasjonalparken. 

13.12.2022

Første styringsgruppemøte

Første styringsgruppemøtet i prosjektet. Styringsgruppen består av politiske representanter fra Arendal kommune, Grimstad kommune, Tvedestrand kommune og Agder fylkeskommune

14.10.2022

Prosjektet etableres

Prosjektet «Økt Marint vern i Raet Nasjonalpark etableres og Agder fylkeskommune blir bedt om å lede prosjektet.

03.12.2021

Raet Nasjonalpark tar initiativ til felles prosjekt.

Raet Nasjonalpark behandlet forslaget fra Tvedestrand kommune og sendte ut forespørsel til nasjonalparkkommunene Arendal, Grimstad og Tvedestrand, og Agder fylkeskommune, som alle var positive til et slikt prosjekt. 

12.03.2020

Tvedestrand kommune ønsker tiltak for marint vern

Det ble lagt fram en interpellasjon i Teknikk-, plan- og naturutvalget i Tvedestrand kommune om å få til strengere restriksjoner og en mer aktiv forvaltning av kysten og fjordene. Dette var for å bidra til bedre vekstforhold for fisk, og for å få tilbake de svekkede matfiskbestandene langs kysten. Raet Nasjonalpark ble ansett som et naturlig område å arbeide med disse problemstillingene i.

10.03.2020

Roller i prosjektet