Bevar Raet

"Bevar Raet" er et prosjekt som har for mål å ta vare på livet i havet i sørlandets marine nasjonalpark, Raet Nasjonalpark, slik at økosystemene blir styrket og egdene kan høste bærekraftig av havet også i fremtiden.

I desember 2022 kom den nye naturavtalen, som sier at minst 30 prosent av land og hav skal bevares innen 2030. Gjennom prosjektet "Bevar Raet" ønsker Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner sammen med Agder fylkeskommune, Raet nasjonalpark, Havforskningsinstituttet og flere andre partnere å arbeide for å nå dette målet.

Vi trenger din hjelp!

Hele 98% av Raet nasjonalpark er under vann. Likevel er det det marine vernet i nasjonalparken veldig svakt. I dette prosjektet ønsker vi å finne ut hvordan man kan øke det marine vernet i Raet nasjonalpark samtidig som man tar hensyn til brukerinteressene.  

Er du en av dem som bruker Raet nasjonalpark til dykking, padling, fiske, båtliv eller noe helt annet? Da vil vi høre fra deg! Prosjektet bruker kartverktøyet SeaSketch for å kartlegge alle brukerinteressene i nasjonalparken.

Gå til spørreskjema

Bølger mot en strand. Foto. - Klikk for stort bildeNår du åpner spørreundersøkelsen kommer du til dette bildet. Fortell oss hvordan akkurat du bruker nasjonalparken vår, og hva den betyr for deg. Vær detaljert! Ukjent

 

Om prosjektet

På Naturtoppmøtet Canada i desember 2022 ble de 196 deltakende landene enige om en ambisiøs naturavtale for å hindre og reversere mer ødeleggelse av natur. Et av de viktigste punktene i avtalen er «30 innen 30», som vil si at 30 prosent av hav- og landområder skal vernes innen 2030. Vern sikrer at de viktigste naturverdiene tas vare på, ved at eventuell bruk skjer ut ifra premisser som ikke truer dem. Per 31. desember 2021 var kun 3,6% av Norges sjøareal vernet. Vi begynner derfor å få dårlig tid.

Med dette som bakgrunn er prosjektet «Bevar Raet» svært aktuelt. I tillegg kan det knyttes til Stortingsmelding 29 (2020-2021) der man ønsker et pilotprosjekt for naturmangfold og økt biologisk produksjon i Skagerrak-Oslofjorden. Følgende overordnede mål har blitt skissert av Fiskeridirektoratet (Brev datert 18.01.2022, ref. 22/908):

  • Gjenoppbygge økosystemfunksjoner, og gjennom dette styrke potensial for bærekraftig høsting.
  • Etablere relevante tiltak for å redusere negativ påvirkning i utvalgte områder.
  • Bygge opp kunnskapen om effekten av marine bevaringsområder som tiltak for mer robuste og produktive økosystemer.

Prosjektet har to vedtatte hovedmål:

  1. Legge til rette for at de de marine økosystemene i Raet nasjonalpark kan gjenoppbygges til et robust nivå. Dette krever kartlegging og kunnskap, både om hvordan de marine økosystemene virker i samspill, hvordan områdene brukes i dag, og hvilke endringer som gir effekt. Det krever også at Raet nasjonalpark vurderes i sin helhet, i tillegg til at de omkringliggende sjøområdene sees sammenheng med arealene i nasjonalparken.
  2. Gjennomføre prosjektet på en måte som gir en balanse mellom brukerinteresser og økt vern slik at brukerne er med på laget og vernet faktisk fungerer godt over tid.

 Roller i prosjektet

Tidslinje for prosjektet "Bevar Raet"

Presentasjon av prosjektet på Færderseminaret

Kvinne holder foredrag - Klikk for stort bildeAstrid Winnberg Skoge presenterer prosjektet på seminaret Agder fylkeskommune

Bevar Raet presenterte sin arbeidsmetode og resultatene til stor interesse på Færderseminaret. Oslofjorden, marin bevaring, friskt hav, sjøfugl og folkeforskning stod ellers på agendaen. 

09.11.2023

På hummerfiske med fylkesordføreren

To menn i båt. Foto. - Klikk for stort bildeArne Thomassen og hans kamerat røkter en hummerteine. Astrid W. Skoge.

Prosjektet er på hummerfiske med fylkesordfører Arne Thomassen, som støtter Bevar Raet helhjertet. I løpet av oktober holder Bevar Raet også foredrag for fritidsfiskerlaget i Arendal og gjør ellers en innsats for å nå ut til fritidsfiskere og kartlegge deres bruk og interesser i og rundt nasjonalparken.

Hummer og bevaring med fylkesordføreren

09.10.2023

Kartlegging av yrkes- og fritidsfiske

To personer står foran en forslamling - Klikk for stort bildePresentasjon på Havforskningsinstituttet i Flødevigen Privat

Prosjektet intervjuer de første av over 40 yrkesfiskere i Arendal, Grimstad, Tvedestrand og Risør om prosjektet. I løpet av de neste månedene samler prosjektet innspill og bruker-data fra yrkesfiskere for å sikre god kommunikasjon med denne brukergruppen. Samtidig jobbes det med lokal forankring opp mot fritidsfiskere og andre brukere av nasjonalparken. 

05.07.2023

Bevar Raet

Logo. Illustrasjon - Klikk for stort bilde

Prosjektet bytter navn fra Økt Marint vern i Raet Nasjonalpark til Bevar Raet og inviterer til pressekonferanse på Havforskningsinstituttet på Flødevigen

Roper varsku og går sammen for å redde Raet nasjonalpark

 

30.05.2023

Lanseringsfest for prosjektet på vitensenteret i Arendal

Alle interesserte ble invitert til en kveld med foredrag om Raet Nasjonalpark, livet under vann, marint vern, intervju med en fisker og informasjon om prosjektet og veien videre.

Brukerundersøkelse: 
Brukerundersøkelsen i SeaSketch lanseres og testes ut denne dagen, og dermed starter arbeidet med kartlegging av brukerinteresser i og rundt Raet Nasjonalpark

Gå til skjema

16.02.2023

Styringsgruppa vedtar hovedmål for prosjektet

  • Legge til rette for at de de marine økosystemene i Raet nasjonalpark kan gjenoppbygges til et robust nivå. Dette krever kartlegging og kunnskap, både om hvordan de marine økosystemene virker i samspill, hvordan områdene brukes i dag, og hvilke endringer som gir effekt. Det krever også at Raet nasjonalpark vurderes i sin helhet, i tillegg til at de omkringliggende sjøområdene sees sammenheng med arealene i nasjonalparken.
  • Gjennomføre prosjektet på en måte som gir en balanse mellom brukerinteresser og økt vern slik at brukerne er med på laget og vernet faktisk fungerer godt over tid.
26.01.2023

Havforskningsinstituttet starter opp arbeidet med et faglig grunnlag

Faggrunnlaget skal blant annet inneholde en oversikt over naturverdier i Raet nasjonalpark, eksisterende kunnskap om marint vern, og faglige råd for soneringsplan og tiltak i Raet Nasjonalpark. I tillegg skal forskerne utarbeide en brukerundersøkelse for å kartlegge arealbruk og brukerinteresser i og rundt nasjonalparken.

13.12.2022

Første styringsgruppemøte

Første styringsgruppemøtet i prosjektet. Styringsgruppen består av politiske representanter fra Arendal kommune, Grimstad kommune, Tvedestrand kommune og Agder fylkeskommune

14.10.2022

Prosjektet etableres

Prosjektet «Økt Marint vern i Raet Nasjonalpark etableres og Agder fylkeskommune blir bedt om å lede prosjektet.

03.12.2021

Raet Nasjonalpark tar initiativ til felles prosjekt.

Raet Nasjonalpark behandlet forslaget fra Tvedestrand kommune og sendte ut forespørsel til nasjonalparkkommunene Arendal, Grimstad og Tvedestrand, og Agder fylkeskommune, som alle var positive til et slikt prosjekt. 

12.03.2020

Tvedestrand kommune ønsker tiltak for marint vern

Det ble lagt fram en interpellasjon i Teknikk-, plan- og naturutvalget i Tvedestrand kommune om å få til strengere restriksjoner og en mer aktiv forvaltning av kysten og fjordene. Dette var for å bidra til bedre vekstforhold for fisk, og for å få tilbake de svekkede matfiskbestandene langs kysten. Raet Nasjonalpark ble ansett som et naturlig område å arbeide med disse problemstillingene i.

10.03.2020