Økt marint vern i Raet nasjonalpark

På Naturtoppmøtet Canada i desember 2022 ble de 196 deltakende landene enige om en ambisiøs naturavtale for å hindre og reversere mer ødeleggelse av natur. Et av de viktigste punktene i avtalen er «30 innen 30», som vil si at 30 prosent av hav- og landområder skal vernes innen 2030. Vern sikrer at de viktigste naturverdiene tas vare på, ved at eventuell bruk skjer ut ifra premisser som ikke truer dem. Per 31. desember 2021 var kun 3,6% av Norges sjøareal vernet. Vi begynner derfor å få dårlig tid.

Med dette som bakgrunn er prosjektet «Økt marint vern i Raet nasjonalpark» svært aktuelt. I tillegg kan det knyttes til Stortingsmelding 29 (2020-2021) der man ønsker et pilotprosjekt for naturmangfold og økt biologisk produksjon i Skagerrak-Oslofjorden. Følgende overordnede mål har blitt skissert av Fiskeridirektoratet (Brev datert 18.01.2022, ref. 22/908):

  • Gjenoppbygge økosystemfunksjoner, og gjennom dette styrke potensial for bærekraftig høsting.
  • Etablere relevante tiltak for å redusere negativ påvirkning i utvalgte områder.
  • Bygge opp kunnskapen om effekten av marine bevaringsområder som tiltak for mer robuste og produktive økosystemer.

Prosjektet har to vedtatte hovedmål:

  1. Legge til rette for at de de marine økosystemene i Raet nasjonalpark kan gjenoppbygges til et robust nivå. Dette krever kartlegging og kunnskap, både om hvordan de marine økosystemene virker i samspill, hvordan områdene brukes i dag, og hvilke endringer som gir effekt. Det krever også at Raet nasjonalpark vurderes i sin helhet, i tillegg til at de omkringliggende sjøområdene sees sammenheng med arealene i nasjonalparken.
  2. Gjennomføre prosjektet på en måte som gir en balanse mellom brukerinteresser og økt vern slik at brukerne er med på laget og vernet faktisk fungerer godt over tid.

For å kunne oppnå hovedmål 2 har prosjektet tatt i bruk kartverktøyet SeaSketch for å kartlegge alle brukerinteressene i nasjonalparken.

Derfor ber vi alle som bruker Raet nasjonalpark om å fylle inn denne undersøkelsen: 

GÅ TIL UNDERSØKELSEN

Til toppen