Idrett

Agder fylkeskommune bistår kommuner og frivillige organisasjoner i arbeidet med å tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet. Fylkeskommunen har blant annet ansvar for å forvalte spillemiddelordningen knyttet opp mot bygging og rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg, gir høringsuttalelser til kommunedelplaner for idrett og fysisk aktivitet og gjennomfører kompetansehevende tiltak på idrettsfeltet i Agder.

Tilskuddsordninger og stipend idrett

Idrettsstipend

Tilskudd til kulturtiltak

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet