Tilskudd til by- og stedsutvikling

Agder fylkeskommune inviterer kommunene i Agder til å søke om midler til by- og stedsutvikling. 

Det er dessverre ingen flere midler tilgjengelige for 2020 etter fristens utløp 27. mars. Neste utlysning vil evt finne sted i 2021.

Fylkesutvalget i Agder vedtok i februar at det lyses ut kr. 1 000 000 som tilskudd til kommunene til deres arbeid med utarbeidelse av bl.a. mulighetsstudier, byromsanalyser, grøntstrukturanalyser, visualiseringer og faglige samlinger.

Konkret kan midlene gå til blant annet følgende:
• Mulighetsstudier
• Fortettingsanalyser
• Byrom-/nærmiljøanalyser
• Grøntstrukturanalyser
• Visualisering av plankonsepter
• Seminarer
• Kulturhistoriske stedsanalyser (DIVE-analyser)
• Byggeskikkveiledere
• Arkitektkonkurranser eller parallelloppdrag
• Medvirkningsprosesser i by- og tettstedsutvikling


Kriterier og føringer for tilskudd:
• Prosjektene skal følge opp de overordnete føringene i Regionplan 2030
• Det er kun kommuner som kan søke.
• Kommuner kan søke om flere prosjekter.
• Det gis ikke tilskudd til fysiske tiltak.
• Det gis ikke tilskudd direkte til planlegging etter plan- og bygningsloven (reguleringsplaner m.m.).
• Tilskuddet skal hovedsakelig gå til innkjøp av ekstern fagkompetanse.
• Fylkeskommunen skal gis anledning til å delta i prosessen f.eks. i referansegruppe.
• Kommunen står som prosjekteier og skal som hovedregel selv bidra med minimum 40 % av kostnadene. Hele eller deler av kommunens bidrag kan være i form av egeninnsats. For eventuell egeninnsats regnes en timesats på kr. 500,-.
• Det forutsettes at kommunen setter av tilstrekkelige ressurser til gjennomføring og oppfølging av utviklingsarbeidet. Kommunen bør utnevne en prosjektleder med overordnet ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av utviklingsarbeidet.
• Prosjektene må som hovedregel være ferdigstilt i løpet av 2020.

Krav til søknaden:
Søknaden skal inneholde følgende:
• Beskrivelse som redegjør for prosjektet
• Beskrivelse av forventet resultat av prosjektet
• Kart som viser avgrensing av plan-/prosjektområdet
• Prosjektorganisering
• Fremdriftsplan
• Finansieringsplan
• Prosjektleder/kontaktperson i kommunen
Søknadsfrist


Søknadsfrist settes til 27.03.2020.
Det vil imidlertid også være mulig å søke om tilskudd til prosjekter etter fristen – da under forutsetning av at rammene ikke er brukt ved første tildelingsrunde.

Søknaden sendes til postmottak@agderfk.no


 

Frist: Fortløpende
Til toppen