Trafikkmeldinger vegprosjekter

Oppdatert trafikkinformasjon for hele landet finner du alltid på 175.no.

Åmfoss bru i Åmli stenges for vedlikehold. Åpnes igjen 22.oktober

Åmfoss bru i Åmli vil bli stengt i en periode fra og med mandag 6. september. Det skal foregå nødvendig vedlikehold av brua, der det ikke kan gå motorisert ferdsel samtidig.

Brua er åpen for fotgjengere/syklister i arbeidstiden.

Omkjøring vil bli skiltet via FV3716.

Oppdatering: Grunnet nedbør er arbeidet med broen forsinket. Broen åpnes igjen 22.oktober

Fv. 42 Blakstadheia – Blakstad bru, Blakstadkleiva stenges onsdag 1. september

Langs fv. 42 Frolandsveien i Blakstadkleiva skal det etableres gang- og sykkelvei øst for fv. 42. Froland kommune skal samtidig skifte ut eksisterende vann og avløpsledninger (VA) på del av strekningen.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Agder fylkeskommune og Froland kommune. Veien stenges onsdag morgen  1. september. Omkjøring skiltes.

Arbeidene ble lyst ut sommeren 2021 og entreprenøren som skal utføre arbeidene er E. Gauslå & Sønner AS. Entreprenøren starter opp arbeidene i månedsskiftet august/september.

Stengt vei på grunn av sikkerhet
Veien vil bli stengt for all trafikk ved arbeidene med nedtaking av skjæringen. Stengningen gjøres på grunn av sikkerhet for arbeidere og trafikanter mens det utføres arbeid på strekningen. Det vil ikke være mulig å gjennomføre disse arbeidene på en sikker måte uten å stenge veien. Det vil bli skiltet omkjøring for trafikk via fv. 407 og fv. 408 via Rykene.

For myke trafikanter vil gang- og sykkelvei bli tydelig skiltet fra Blakstadheia til Blakstad bru.

Det jobbes så raskt som mulig
Det er stilt krav til at entreprenøren bruker stengningstiden på en god og effektiv måte og det vil bli skiftordning. Arbeidene på strekningen i Blakstadkleiva er planlagt i 2 faser. Første fase er den mest krevende med nedtaking av skjæring, massetransport av sprengstein, sikring av skjæring og etablering av ny VA. Fv. 42 er planlagt åpnet for trafikk i desember 2021 og arbeidene videre med neste fase, frem til ferdigstillelse sommeren 2022. Oppdatert informasjon legges ut på Froland kommune sine hjemmesider.

Endrede rutetider
Busslinje 125 og 175 betjener ikke holdeplassene f.o.m. Libru t.o.m. Blakstadheia. Det opprettes midlertidige holdeplasser for Blakstadheiaområdet ved rundkjøringen på Blakstad. Forsinkelser på 5 - 10 minutter må påregnes.

Skolebuss og rutebusser vil i stengningsperioden få noe endrede rutetider og oppdatert informasjon om busstilbudet oppdateres på akt.no.

 

Fv 469 og 4128 Fergeleier Hidra og Andabeløy

Bygging etter påske 2021

Det er forventet en oppstart på prosjektet like etter påske med en ferdigstillelse til høsten 2021.

Under byggingen vil det ikke være nødvendig å stenge ferjekaia på Launes på kvelds- og nattestid. Vi vil ha et tett samarbeid med Norled og Agder kollektivtrafikk for å kunne gjøre de beste valgene med tanke på trafikkavviklingen.

Fergeleiene på Abelnes og Kvellandstrand: Kan stenges for ferjetrafikk i anleggsperioden som omfatter pelearbeid, men kaiene kan ikke stenges samtidig. Ferjetrafikken fra fastlandet samles da på den ene kaien i disse periodene. Entreprenøren skal imidlertid tilstrebe å utføre arbeidene på en slik måte at stenging unngås. Driftsopplegget må planlegges i tett samarbeid med byggherre og ferjeselskapet Norled.

Fergeleiet på Launes: Mellom kl. 05.00 og 20.00 må arbeidet utføres uten hinder for ferjetrafikken, da Hidrafergen benyttes. Pælearbeider vil foregå mellom 20.00 og 05.00 og i dette tidsrommet vil ferjeselskapet benytte Hidrasund-fergen som er kortere.

Det skal ikke utføres arbeid på fergeleiet på Andabeløy i denne omgang.

Helgene 12.-17. mai, og 21.-24. mai er utfartshelger med mye trafikk. Fergetrafikken skal gå som normalt disse helgene.

Les mer om prosjektet her.

Til toppen