Trafikkmeldinger vegprosjekter

Oppdatert trafikkinformasjon for hele landet finner du alltid på 175.no.

Fv. 4156 Selandsveien åpnet kl. 21.30 torsdag kveld

Etter en ny vurdering kl. 19 i kveld ble det bestemt å åpne fv. 4156 Selåsveien kl. 21.30 torsdag kveld. Det har vært jobbet med sikringsarbeider hele dagen, og geologens vurdering er at det er trygt å åpne vegen.

– Vi føler oss trygge på at rasstedet er sikret nok til å åpne vegen i kveld. I morgen fredag vil det bli utført noe ekstra sikringsarbeider, så det kan bli stengt i kortere perioder. Da vil det bli manuell dirigering på stedet, sier byggeleder i Flekkefjords-distriktet Per Magne Hindersland.

Foto av ras på fv.  4156 Selandsveien i Flekkefjord - Klikk for stort bildeRaset gikk tirsdag på fv. 4156 Selandsveien i Flekkefjord. Per Magne Hindersland

Fv. 404 Opplandsveien i Grimstad

På fv.404 Opplandsveien mellom avkjørsel Bunnpris og avkjørsel Frivolltun skal eksisterende fortau breddeutvides.

Det kommer nytt veilys, nytt rekkverk, rabatt mellom gang-/sykkelvei og kjørevei på deler av strekningen.

Frivoll bru over E18 skal også breddeutvides med ca 60cm. Fortauet på brua må stenges når dette arbeidet pågår. Biltrafikken vil gå tilnærmet uhindret på E18 under brua og på fv.404 over brua.

På fv.404 vil det bli noe langsgående veisikring, manuell dirigering og lysregulering i byggetiden

Alternativ rute for gang- og sykkeltrafikk er via Berge bru / Bergekleiva. Alternativ gang- og sykkelveg vil bli skiltet.

Anleggsperiode:  1.oktober 2023 – mai 2024.
Byggherre: Agder Fylkeskommune
Hovedentreprenør: Heldal Entreprenør AS

Entreprenør for breddeutvidelse Frivoll bru: Consolvo AS

Fv. 4226 Møll bru i Lindesnes stenges

Agder fylkeskommune må stenge Møll bru på FV455 for all biltrafikk på grunn av vedlikeholdsarbeid fra og med midten av uke 35 til og med 31. oktober 2023.

Det kan være aktuelt å holde den åpent for biltrafikk når vedlikeholdsarbeidet tilsier at det kan gå trafikk i ett av kjørefeltene.

Brua vil være åpen for myke trafikanter i hele perioden.

Fv. 420 Dovre rundkjøring i Lillesand

Kart som viser den nye rundkjøringen som skal bygges på fv. 420 i Lillesand. - Klikk for stort bildeKart som viser den nye rundkjøringen som skal bygges på fv. 420 i Lillesand.

Agder fylkeskommune skal bygge ny rundkjøring i Lillesand på fv.420 som knyttes til Fagertunveien. Det skal også bygges gang- og sykkelveg langs fylkesveien samt nytt fortau langs Fagertunveien.

I tillegg skal det gjøres diverse andre arbeider:

  • Det skal legges nye spillvann/overvann og vannledninger.
  • Området får ny belysning. Det skal i tillegg legges kabeltraseer for kabeletater.
  • Det skal også flyttes en trafo til Glitre Energi Nett.
  • Sørvest for ny rundkjøring skal deler av eksisterende støyskjerm rives og erstattes med ny støyskjerm. Nordøst for rundkjøring skal det etableres en støyvoll.

I Forbindelse med veg og grøftearbeider vil det også pågå sprengningsarbeider.

Anleggsperiode: Juni 2023 – mai/juni 2024.
Byggherre: Agder Fylkeskommune.

Hovedentreprenør: Heldal Entreprenør AS.

Fv. 457 Flekkerøytunnelen | tunneloppgradering

Mer informasjon ligger på denne siden

Ny veg til Arendal havn, Eydehavn

Det skal etableres ny fylkesvei fra Fv. 410 ved Råna kanalen til Arendal havn. Hensikten er å flytte trafikken bort fra tettbebyggelsen i Eydehavn.

Les mer om ny veg til Arendal havn her.