Trafikkmeldinger vegprosjekter

Oppdatert trafikkinformasjon for hele landet finner du alltid på 175.no.

Vanse sentrum | nytt veglysanlegg

Veglysanlegget i Vanse sentrum er i dårlig forfatning, og må oppgraderes.

Dette innebærer gravearbeider på fv.43 i sentrum, som vil påvirke fremkommeligheten for trafikantene i perioden august-november 2024.

Det skal legges nye kabler og trekkerør og etableres nye lysmaster og armaturer. Arbeidet utføres i samarbeid med Farsund kommune.

Endret trafikkmønster og omkjøring vil bli skiltet. Vi ber om at alle tar hensyn til dette, og følger skilter og anvisninger.

Arbeidene vil starte i uke 32, (5.-9. august) og ferdigstilles i løpet av høsten. Vi beklager de eventuelle ulempene dette vil medføre for trafikanter og naboer.

 

Fv. 406 Senumstad bru i Birkenes
 

Agder fylkeskommune skal i perioden 8. april til 31. juli drive vedlikehold på fv. 406 Senumstad bru i Birkenes kommune.

Det skal først bygges stillas under brua og vi vil da forsøke å holde brua åpen for vanlig ferdsel de to første ukene. 

Brua vil være åpen for myke trafikanter under hele prosjektet. Det vil være redusert fremkommelighet med lysregulering mens arbeidet foregår. Det vil i perioder være støyende arbeider på brua.

Arbeidet starter 8. april og vil vare til 31. juli 2024.

Senumstad bru i Birkenes - Klikk for stort bildeSenumstad bru i Birkenes

Fv 4150 Løgane bru i Flekkefjord

Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune har varslet oppstart av reguleringsplan i forbindelse med utskiftning av Løgane bru og Logåsen bru.

Les mer om fv. 4150 Løgane bru her

Fv. 415 Simonstad – Selåsvatn - anleggsstart

Agder fylkeskommune har signert kontrakt med RA1 Anlegg AS om bygging av ny fv. 415 mellom Selåsvatn og Simonstad. Arbeidene er startet opp og er forventet ferdig mot slutten av 2025. Ny fylkesvei ligger i hovedsak utenfor eksisterende fv. 415. 

Les mer på prosjektsiden for fv. 415 Simonstad - Selåsvatn

​Fv. 420 Dovre rundkjøring i Lillesand

Kart som viser den nye rundkjøringen som skal bygges på fv. 420 i Lillesand. - Klikk for stort bildeKart som viser den nye rundkjøringen som skal bygges på fv. 420 i Lillesand.

Agder fylkeskommune skal bygge ny rundkjøring i Lillesand på fv.420 som knyttes til Fagertunveien. Det skal også bygges gang- og sykkelveg langs fylkesveien samt nytt fortau langs Fagertunveien.

I tillegg skal det gjøres diverse andre arbeider:

  • Det skal legges nye spillvann/overvann og vannledninger.
  • Området får ny belysning. Det skal i tillegg legges kabeltraseer for kabeletater.
  • Det skal også flyttes en trafo til Glitre Energi Nett.
  • Sørvest for ny rundkjøring skal deler av eksisterende støyskjerm rives og erstattes med ny støyskjerm. Nordøst for rundkjøring skal det etableres en støyvoll.

I Forbindelse med veg og grøftearbeider vil det også pågå sprengningsarbeider.

Anleggsperiode: Juni 2023 – mai/juni 2024.
Byggherre: Agder Fylkeskommune.
Hovedentreprenør: Heldal Entreprenør AS.

Ny veg til Arendal havn, Eydehavn

Det skal etableres ny fylkesvei fra Fv. 410 ved Råna kanalen til Arendal havn. Hensikten er å flytte trafikken bort fra tettbebyggelsen i Eydehavn.

Les mer om ny veg til Arendal havn her.

Fv. 457 Flekkerøytunnelen

Mer informasjon ligger på denne siden