Utdanningstilbud på videregående skole

Det er mange utdanningsprogram å velge mellom på våre videregående skoler, men hvordan bestemmes det hva som skal være hvor?

Hva er skole- og tilbudsstruktur og hva er dimensjonering?

Her vil vi forklare sentrale begreper som er viktige for å forstå hvilke utdanningsprogram som opprettes hvor.

Skolestruktur

Skolestrukturen er en oversikt over kapasiteten på de ulike videregående skolene i fylket. Det vil si hvor mange elever de har plass til, og hvilke type utdanningsprogram skolene er tilpasset for. Målet med planen er å sikre et godt og likeverdig utdanningstilbud for alle elever, uavhengig av hvor de bor i fylket.

Tilbudsstruktur

Tilbudsstrukturen bestemmes sentralt for hele Norge. Her fastsattes inndelingen av utdanningsprogrammene for studieforberedende- og yrkesfag. Fordelingen av tilbudene i fylket henger tett sammen med skolestrukturen.

Dimensjonering

Dimensjonering er den jobben fylkeskommunen gjør for å fordele elevplasser inn i den skole- og tilbudsstruktur som vi har i Agder.  Det betyr at jobben som gjøres i fylket er en lokal dimensjonering av den nasjonale tilbudsstrukturen. Dimensjoneringen må også tilpasses samfunnets behov for arbeidskraft.

Hvem bestemmer?

Det er våre politikere som endelig bestemmer hvilke skoler vi har hvor, hva de skal tilby og hvor mange elevplasser det skal være.

Det er administrasjonens jobb å forberede de politiske sakene som skal til godkjenning.  Administrasjonen samarbeider med mange parter for å få til et så godt tilbud som mulig for å dekke samfunnets behov for kompetanse.

Under kan du lese om noen av de ting som påvirker utdanningstilbudet.

Hva påvirker utdanningstilbudet?

Du kan påvirke!

Stemmer du i fylkesvalget, vil du påvirke hvilke partier som får mest innflytelse. I partienes valgprogrammer finner du partienes holdning til skole, utdanning, opplæring eller kompetanse.

En annen form for medvirkning er å sende inn høringssvar i høringsrunden. Administrasjonen sender sakene ut på høring, og gruppene dette påvirker blir bedt om å uttale seg. Det kan være skoler, foreninger, interesseorganisasjoner og elevorganisasjoner. De som gir et høringssvar kan være med å påvirke saken politikerne til slutt bestemmer. 

Offentlighet og innsyn

Aktive høringer i fylkeskommunen publiseres på våre nettsider så alle kan følge med.

Høringsdokumenter, høringssvar, forslag og endringsforslag er offentlig tilgjengelig. Du finner dokumentene ved å søke i det som heter eInnsyn. Her finner du dokumenter i de politiske sakene, men du kan også be om innsyn i andre dokumenter som er interessante.