Aktuelt

Staten tilbyr Kristiansandsregionen 440 millioner i ny belønningsavtale

Samferdselsdepartementet tilbyr Kristiansandsregionen en avtale som vil innebære 360 millioner i belønningsmidler og 80 millioner i særskilte midler til å redusere prisene på bussbilletter.

Lærling under koronatiden

På grunn av Koronasituasjonen opplever en del ungdom som er i lære i Agder, å bli permittert fra lærebedriften sin. Elev- og lærlingombudet i Agder kan svare på spørsmål du som er i lære, måtte ha. 

Agder fylkeskommune utbetaler 46,5 millioner kroner i driftsstøtte til museer og kulturhistoriske institusjoner

Agder fylkeskommune gjennomfører tildelinger og utbetalinger av driftstilskudd til museer og andre regionale institusjoner innenfor kulturhistorie og kulturminnevern i et samlet Agder. Totalt utbetaler fylkeskommunen i år 46,5 millioner kroner til dette formålet.

Sentrumsnært fylkeshus

Fylkestinget vedtok i gårsdagens møte å starte en prosess med å innhente tilbud og forslag til løsninger for kjøp av eller leie av fylkeshus med opsjon for mulig kjøp. Samtidig skrinlegger man Elvegata 4-alternativet til nytt fylkeshus.

Fylkestingets vedtak 28. april 2020

I forbindelse med koronapandemien vedtok fylkestinget i Agder en tiltakspakke på over 200 millioner kroner. Fylkestinget ser hvor alvorlig pandemien påvirker regionens innbyggere og næringsliv og vil følge situasjonen tett for å vurdere ytterligere tiltak. Videre vedtok fylkestinget at Agder fylkeskommune avslutter arbeidet med Elvegata 4 som nytt fylkeshus. Fylkeskommunen starter prosessen med å innhente tilbud og forslag til løsninger for kjøp av eller leid fylkeshus med opsjon for mulig kjøp. I saken om utbyggingen av E18 på strekningen Dørdal-Tvedestrand vedtok fylkestinget at strekningen delfinansieres med bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i fem automatiske bomstasjoner på ny E18. I saken om forlengelse av inneværende bompengeordning i Kristiansand, slutter fylkestinget seg til at dagens bompengeordning videreføres ut 2020.

Tre driftskontrakter på fylkesveg undertegnet

Agder fylkeskommunes første tre driftskontrakter etter regionreformen ble undertegnet på onsdag i Arendal.

Gradvis oppstart av skolene – Vg2 yrkesfag og Vg3 yrkesfaglig løp i skole

Mandag 27. april åpner våre videregående skoler for elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på Vg2. Gjenåpning forutsetter at det kan gjøres i tråd med smittevernregler gitt av nasjonale helsemyndigheter.  Elevene vil få nærmere informasjon og praktiske detaljer om dette direkte fra sin skole via læringsplattformen itslearning og i eventuelle andre informasjonskanaler den enkelte skole tar i bruk. For øvrige elever vil opplæring fortsette som i dag.

Ansatte i tannhelsetjenesten yter en ekstra innsats i Korona-tiden

-Vi er godt drillet på hygiene-tiltak i vår vanlige jobb som tannpleier, nå bruker vi den kompetansen og våre sosiale og mellommenneskelig kompetanse, på kommunalt sykehjem. Forklarer Anne W. Vasland, som til vanlig er tannpleier ved Slottet tannklinikk. Hun er en av 9 ansatte i tannhelsetjenesten i Agder fylkeskommune som for tiden har alternative oppgaver på syke- og aldershjem. Anne W. Vasland jobber nå ved Bispegra omsorgssenter i Kristiansand kommune.

Fylkesutvalget går inn for tiltakspakke på over 200 millioner

I sitt videomøte 14. april vedtok fylkesutvalget en innstilling om tiltakspakke knyttet til koronapandemien. Det foreslås en tiltakspakke til veiprosjekter, skoler og fylkeskommunale bygninger. I tillegg ble det i fylkesutvalgets møte blant annet lagt inn tiltak for lærlingeplasser, reiselivssatsing, landbruk og tilskuddsordning innen kultur.

Informasjonsark fra Riksantikvaren om Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse

Riksantikvarens forslag til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Agder er for tiden på høring. Høringsfristen var i utgangspunktet 1. april, men grunnet koronasituasjonen er fristen utsatt (antatt til rundt 1. juni). Nå har Riksantikvaren utarbeidet et enkelt informasjonsark om KULA, som kort forteller hvorfor vi skal ha et KULA-register, hva KULA er og hva KULA-status betyr.  KULA infoark 2020 (PDF, 777 kB) KULA infoark 2020 - nynorsk (PDF, 777 kB)

Til toppen