Om Fôra - Matregion Agder

Fôra - Matregion Agder jobber for økt bevisshet og kunnskap om lokal mat. Drevet av Agder fylkeskommune siden 2022, for – og sammen med aktører i det regionale matsystemet.

Fra oktober 2023 heter vi Fôra. Fora er flertall av forum. Fôr er mat. Vi er Fôra fordi vi er et nettverk av aktører som setter lokal mat, matkultur og matressurser på agendaen.

Utarbeide retningslinjer for bestilling av mat til møter, seminarer og konferanser

En arbeidsgruppe starter arbeidet med å utarbeide retningslinjer for bestilling av mat til møter, seminarer og konferanser arrangert av Agder fylkeskommune

10.01.2024

Ny kantineleder i det nye fylkeshuset i Kristiansand

Jens Christian Eide startet 1. desember 2023 i jobben som kantineleder for den nye kantina i fylkeshuset i Kristiansand. Fylkeskommunen flytter inn i det nye fylkeshuset i august 2024. Kantinelederen planlegger utstyr, matfilosofi, menykonsepter og ansatte i den nye kantina. Han bidrar også i prosjektet for mer bærekraftig, sunn og lokal mat i kantinene

01.12.2023

Partnerskapsmøter innenfor landbruk

Agder fylkeskommune har partnerskapsmøter med landbruksavdelingen hos Statsforvalteren, Innovasjon Norge, Agder bondelag, Vest-Agder bonde og småbrukerlag og Aust-Agder bonde og småbrukerlag. Partnerskapet  samarbeider for å bidra til utvikling av det lokale landbruket i Agder. Prosjektet er en del av dette samarbeidet.

29.11.2023

Kompetansenettverket sør inviterer til Matsmiå i Kvinesdal

Kompetansenettverk sør, Kompetansenettverket i Sør-Norge | (xn--mathndverk-45a.no) inviterte til Matsmiå. 

Nettverket tilbyr Lokalmatprodusenter kan få tilbud om hjelp for å lykkes med videreutvikling og verdiskaping.  Målgruppen for Kompetansenettverket er små matbedrifter med inntil 10 ansatte. Det kan være primærprodusenter eller næringsmiddelbedrifter med mål om å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer eller reiselivsbedrifter som har utviklingsprosjekter i samarbeid med lokalmatprodusenter.

Nettverket dekker Rogaland og Agder, med kontorplass i Stavanger i samlokalisering med Matforskningsinstituttet Nofima som er ansvarlig for dette Navet i Sør-Norge. Sammen med Rogaland fylkeskommune finansierer Agder fylkeskommune dette nettverket. 

14.11.2023

Matfesten Høyt, herlig & inspirerende på Hovden

Arrangementet Høyt, herlig & inspirerende på Hovdestøylen arrangeres av prosjektet v/Matpakke 3, opplæringskontorene for mat og næringen. Programmet var kurs for lærlingene, matmesse med vekt på lokale produsenter, sosiale arena og en matfest hvor lærlingene tilberedte en 7-retters meny sammen med noen av Norges beste kokker, servitører og somalier,

24.10.2023

Matambassadør for lokal mat 2024

Agder fylkeskommune gav 24. oktober 2023 et utviklingsstipend på 50 000 kroner til Siv Kristiansen som ambassadør for lokal mat fra Agder. Hun er årets matambassadør i Agder - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

24.10.2023

Oppstartsmøte for kartlegging av grunnlagsdata i kommuner og fylkeskommune

I samarbeid med Geitmyra Kristiansand, matkultursenter for barn ( Kristiansand — Geitmyra matkultursenter for barn) engasjerer prosjektet Matvalget ( Forside - Matvalget) til kartlegging av grunnlagsdata i pilotkommuner og i fylkeskommunen.

10.10.2023

Studenter fra UiA, bachelorstudiet Samfunnsrettet ernæringsarbeid, 2. året i praksis 3 uker.

09.10.2023

Utlysing av utviklingsstipend som ambassadør for lokal mat i Agder

Agder fylkeskommune utlyser et utviklingsstipend på 50 000 kroner som ambassadør for lokal mat fra Agder for å øke kompetansen, skape stolthet og oppmerksomhet omkring Matregion Agder. Søker Agders mest engasjerte matambassadør - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

Det vektlegges at søkeren har ambisjoner om å oppnå vekst og verdiskaping knytta til bærekraftig mat og reiseliv i heile Agder og legger til rette for økt rekruttering til og omdømmebygging av matfagene. Ambassadøren for lokal mat vil også kunne bidra til at barnehager, skoler, kantiner og helse- omsorgsinstitusjoner i Agder følger kostholdsrådene, har null matsvinn og bruker lokale råvarer i alle retter

02.10.2023

Verksted for korte verdikjeder

Jordnært fra Agder, som er et nettverk for produsenter av mat produsert på bærekraftig måte, arrangerte verksted for korte verdikjeder i Økouka 2023. Se Verksted for korte verdikjeder — BIRK. Innlegg fra Indre Østfold som har samordna varedistribusjon som et prosjekt for lokal mat i offentlige virksomheter.

26.09.2023

Nasjonalt nettverksmøte for Urbant landbruk

Nettverksmøtet ble arrangert 19.-20.september på Jegersberg gård i samarbeid med Kristiansand kommune hvor  strategi for urbant landbruk ble presentert  og vi fikk  innslag av fagressurser. Nasjonal nettverkssamling for urbant landbruk, 19.-20. sept. 2023 | Bærekraftig Kristiansand (baerekraftigkristiansand.no)
Vi besøkte Jegersberg, nytteveksthagen i Nupenparken, juniorkokketeamet på Geitmyra, Kristiansand andelslag
Matregion Agder har engasjert Elling Berre som snakker om helse og lokal mat.

19.09.2023

Ny prosjektprofilering

I samarbeid med Gnizt design laget vi ny profil FÔRA Matregion Agder med domenet matregionagder.no

28.08.2023

Nasjonal interesse for satsing på lokal mat i offentlige virksomheter

Prosjektet holdt innlegg om fylkeskommunens satsing på lokal mat i offentlige virksomheter på samling for innkjøpere i kommuner og fylkeskommuner i Innlandet.

22.08.2023

UMAMI 2025 - Prosess for deltakelse på UMAMI Arena

UMAMI Arena som arrangeres 18.-20- mars 2025 skal være en viktig markedsplass hvor utstillerne får vist frem sine produkter og tjenester på en god måte overfor kunder, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser.

20.06.2023

Klimasats-prosjekt: Kunnskapsgrunnlag matinnkjøp barnehage og skole

Agder fylkeskommune skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag for dagens status for innkjøp av sunn og bærekraftig mat i barnehager og skoler. Fylkeskommunen peker på at klimaeffekten består i å dreie matserveringen mot en mindre andel rødt kjøtt og større andel fisk og plantebasert mat.

15.06.2023

Pilotprosjekt - Bærekraftig, sunn og lokal mat i fylkeskommunale kantiner

Oppstart med intern arbeidsgruppe med rådgivere fra folkehelse, utdanning, bærekraft og 3 videregående skoler

30.05.2023

Nye OFA-innkjøpsavtaler: bidra med innspill til kriterier for næringsmidler

Prosjektet bidrar med ressurser for å bidra i prosessen for å inngå nye innkjøpsavtaler innen næringsmidler i OFA-samarbeidet.

15.05.2023

Lokal mat på fylkeskommunens bord

Hovedutvalg for næring, klima og miljø - vedtak


 1. Mat som serveres i kantiner og på møter og arrangementer i regi av Agder
  fylkeskommune skal ha en tydelig tilhørighet til regionen. I praksis betyr det at innen
  2025 skal minst 50 % av råvarene, beregnet ut fra kostnad, hentes fra Agder. Det
  skal også legges til rette for at kunnskap om opprinnelse kan formidles ved servering.
  Dersom det ikke har vært mulig å oppnå denne andelen, må det dokumenteres at
  forespørsel er sendt og at leveranse har en så stor andel lokale råvarer som mulig.

 2. Det lokale virkemiddelapparatet skal legge til rette for at økt lokal matproduksjon og
  forbruk kan realiseres gjennom vekst i nye og eksisterende bedrifter i regionen. I
  tillegg til det tradisjonelle landbruket, skal nye, profesjonelle produsenter (inkl
  småskala-produsenter) ha prioritet. Målet er å sikre at potensialet for økt verdiskaping
  og innovasjon i hele Agder tas i bruk.

 3. For å kunne analysere og vurdere fylkeskommunens innkjøp av næringsmidler opp
  mot politiske mål for lokal næringsutvikling og bærekraft, skal anskaffelse av
  næringsmidler i fylkeskommunal regi være tilrettelagt for at slike analyser kan
  gjennomføres så langt det er mulig innenfor rammene av innkjøpsregelverket.

 4. Hovedutvalg for næring, klima og miljø ber fylkeskommunedirektøren utarbeide
  retningslinjer for gjennomføring av tiltakene som nevnt i saken. Retningslinjene
  legges frem for hovedutvalget til godkjenning. Hovedutvalget ber om at det også
  innarbeides en veiviser som sikrer at det serveres sunn og helsefremmende mat i
  fylkeskommunens kantiner.
30.03.2023

Ambassadørkorps

Matpakke 3 etablerer ambassadørkorps for å øke rekruttering innen matfagene. Korpset skal bidra på arrangementer på skolene, reise rundt til ungdomsskolene og bidra til økt positiv oppmerksomhet rundt fagene.

Korpset inviterer elever på videregående skole, lærlinger og ansatte i bedrifter som jobber innenfor servering og tilberedning.

20.03.2023

Innkjøpsavtaler i offentlige virksomheter i Agder

Prosjektet inviterer innkjøpere og landbruksrådgivere i kommuner og fylkeskommune i Agder. OFA som er samarbeid mellom fylkeskommunen og kommuner og innkjøpsavtaler informerte om hvordan lovverk og retningslinjer legger rammene for innkjøpsavtaler. 

Hvordan kan vi påvirke nye innkjøpsavtaler for at virksomhetene kan få økt tilgang til lokale, bærekraftige og sunne  produkter fra Agder?

15.03.2023

Kartlegging av produsenter

Prosjektet innhenter informasjon for en start på å kartlegge produsenter av lokal mat i Agder. Vi innhentet lister over produsenter som er registrert i Mattilsynet, Brønnøysundregisteret og andre tilgjengelige kilder. Totalt har vi ca 3300 produsenter fordelt på ulike næringskoder.

Prosjektet må videreføre kartleggingen med mer detaljert informasjon om type drift og ønske om utvikling av produksjon.

08.03.2023

Hovedutvalg for næring, klima og miljø

Prosjektet presenterte målsettinger og aktiviteter på utvalgsmøte i Grimstad, Smag og behag.

19.01.2023

Jordnært fra Agder

Prosjektet støtter etablering og utvikling av foreningen Jordnært fra Agder.

Foreningen er samarbeidsforum for hele verdikjeden innen bærekraftig produsert mat og drikke. Med bærekraftig produksjon menes at økologiske prinsipper ligger til grunn. Foreningen skaper møteplasser for lokale produsenter og tilrettelegger for kunnskap, nettverk og nyskaping.

05.12.2022

Kodeknekkersamling i Dyreparken

Samling for å knekke kodene som kan bidra til å nå målsettinger i prosjektet

25.10.2022

Landbruksforum som samarbeidsforum

Matregion Agder møter på Landbruksforum som består av politikere i Agder fylkeskommune, Statsforvalteren, Agder bondelag, Vest-Agder bonde og småbrukerlag, Aust-Agder bonde og småbrukerlag, Innovasjon Norge, Norsk landbruksrådgivning og representanter fra avdeling virkemidler og entreprenørskap i Agder fylkeskommune.

26.09.2022

Lærerik mat på SFO Agder"- Geitmyra matkultursenter for barn

Politisk vedtak om å støtte prosjekt Lærerik mat på SFO Agder på Geitmyra matkultursenter. Helene Isaksen, som er delprosjektleder er daglig leder av avdeling Kristiansand Geitmyra matkultursenter for barn.

15.08.2022

Smaken av Agder i Arendalsuka 2022

Arrangement i Arendalsuka 2022 for markering av oppstart av prosjektet.

Se Arendalsuka

15.08.2022

Jordnært fra Agder

Prosjektet støtter oppstart og utvikling av foreningen Jordnært fra Agder. Foreningen er et samarbeidsforum for hele verdikjeden innen bærekraftig produsert mat og drikke. Med bærekraftig menes det at økologiske prinsipper ligger til grunn. De skaper møteplasser for lokale produsenter og tilrettelegger for kunnskap, nettverk og nyskaping.

15.08.2022

Styringsgruppe for prosjektet

Prosjekteier: Agder fylkeskommune

Prosjekteier er prosjektets øverste leder og beslutningstaker. 

 • Kristin Tofte Andresen, leder
 • Unni Svagård, assisterende direktør for landbruk, Statforvalteren
 • Håvard Næss Thomassen, Innovasjon Norge Agder
 • Geir Magnus Ringøen, Markedssjef ASKO Servering
 • Trond Moi, eier av HosMoi og matformidler
 • Margit Dale, tradisjonsmatformidler og matblogger 
 • Kari B Kleivset, prosjektleder
10.08.2022

Prosjektgruppe

Kari B Kleivset, prosjektleder for hovedprosjektet

Berit Stray Egeli, rådgiver i avdeling for virkemidler og entreprenørskap

Siv Løvaas. rådgiver i avdeling samskaping

Delprosjektledere:

Matpakke 1: Helene Isaksen fra Geitmyra matkultursenter for barn, Kristiansand

Matpakke 2: Liv Birkeland fra prosjektet Jordnært fra Agder

Matpakke 3: 
Hans Petter Klemmetsen fra Smag og Behag, i styret for opplæringskontoret for restaurant, resepsjon- og matfag i Agder
Trond Kristiansen fra Bønder i byen, i prøvenemd for kokkefaget

01.08.2022

Vedtak for igangsetting av prosjekt

Ungdom som sitter på en benk. Foto. - Klikk for stort bildevv Adobe Stock Photo

Vedtak i hovedutvalg for næring, klima og miljø i Agder fylkeskommune

Se vedtak

23.05.2022