Regionalt planforum

Regionalt planforum er en arena der kommunene kan møte regionale og statlige myndigheter for å drøfte og diskutere planer før eller underveis i planprosessen. 

Som regel møter representanter for fylkeskommunen, Statsforvalter Agder (tidligere Fylkesmannen), Statens Vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i tillegg til kommunen. 

Planforumsmøte avholdes hver 3. uke. Kommunen kan melde inn saker de vil ta opp til diskusjon 2 uker i forkant av møte, men det oppfordres til å ta kontakt tidligst mulig. Det er også åpnet for at andre offentlige instanser kan spille inn saker de ønsker kommunene belyser.

Digitale planforumsmøter:  

Fylkeskommunen avholder planforumsmøtene digitalt gjennom Teams grunnet koronasituasjonen. Møtet legges opp med en kort presentasjonsrunde av deltagerne før presentasjon av saken. Videre åpnes det for avklarende spørsmål og tilbakemeldinger fra de ulike sektormyndighetene. Underveis kan deltagerne skrive seg på «talerlisten» i chatten eller digital håndsopprekning. Møtetid pr. sak berammes til 1 time. Møtereferatene vil bli sendt ut for gjennomsyn til deltagerne.

På sikt vil referatene bli lagt ut her på nettsiden. Vi jobber med en løsning. 

 

Møtekalender 2021 regionalt planforum Agder

Møtekalender 2021 

Møtekalenderen oppdateres fortløpende ca to uke før møtestart når sakslisten er klar.


Oppmelding av saker kan gjøres gjennom denne linken:

Oppmelding saker regionalt planforum

 

3D kartløsning

Fylkeskommunen administrerer en digital kartløsning med 3D-visning hvor digitale plangrenser legges inn. Vi minner om at dette ikke er juridisk bindende grenser, men et visuelt hjelpemiddel. Ta gjerne kontakt med Ingunn D. Håkonsen dersom du ønsker å vite mer. Kontaktinformasjon nederst på siden. 

Agder Planforums 3D kartløsning

Tips! Hold inne høyre museknapp for 360 omdreining og hold venstre for å flytte rundt i kartet. Zoom ut og inn ved å skrolle.

 

Generell informasjon om regionalt planforum 

Formålet er å;

 • Legge til rette for gjensidig informasjon, drøfting og avklaring av planspørsmål og sektorinteressene mellom kommunene og overordnede myndigheter
 • Klargjøre og samordne statlige, regionale og kommunale interesser i arbeidet med kommunale og regionale planer
 • Tidlig dialog
 • Fremme mer effektivt planarbeid
 • Forebygge konflikter

Planforum har ingen vedtaksmyndighet eller formell meklingsfunksjon, og skal ikke avgjøre eller mekle i plansaker.

Aktuelle saker kan være :

 • Kommunal og regional planstrategi
 • Planprogram for regionale planer og kommuneplanens samfunns- og arealdel
 • Regionale planer, kommuneplaner eller kommunedelplaner – både samfunns- og arealdel
 • Reguleringsplaner som berører flere fagområder og interesser
 • Planfaglige og planjuridiske tema, spørsmål eller oppgaver

Stadium i planarbeidet:

Planforum kan benyttes i alle faser, men er særlig nyttig som arena for dialog i tidlig fase for å etablere en felles forståelse mellom kommunen og overordnete myndigheter sine roller, oppgaver og interesser i planarbeidet.

I større og/eller kompliserte plansaker bør planen drøftes i planforum to ganger:

 • Ved oppstart / før høring av planprogram
 • Før politisk behandling for utlegging til offentlig ettersyn

 

Det er nylig kommet en veileder for regionalt planforum fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Klikk her for Veileder regionalt planforum

Til toppen