Regionalt planforum

Regionalt planforum er en arena der kommunene kan møte regionale og statlige myndigheter for å drøfte og diskutere planer før eller underveis i planprosessen. 

Som regel møter representanter for fylkeskommunen, Fylkesmannen, Statens Vegvesen og Kartverket i tillegg til kommunen. Kommunen kan melde inn saker de vil ta opp til diskusjon minst en uke før aktuelt møte, men det oppfordres til å ta kontakt tidligst mulig. Det er også åpnet for at andre offentlige instanser kan spille inn saker de ønsker kommunene belyser

Formål med regionalt planforum:

 • Legge til rette for gjensidig informasjon, drøfting og avklaring av planspørsmål og sektorinteressene mellom kommunene og overordnede myndigheter
 • Klargjøre og samordne statlige, regionale og kommunale interesser i arbeidet med kommunale og regionale planer
 • Tidlig dialog
 • Fremme mer effektivt planarbeid
 • Forebygge konflikter

Planforum har ingen vedtaksmyndighet eller formell meklingsfunksjon, og skal ikke avgjøre eller mekle i plansaker.

Aktuelle saker:

 • Kommunal og regional planstrategi
 • Planprogram for regionale planer og kommuneplanens samfunns- og arealdel
 • Regionale planer, kommuneplaner eller kommunedelplaner – både samfunns- og arealdel
 • Reguleringsplaner som berører flere fagområder og interesser
 • Planfaglige og planjuridiske tema, spørsmål eller oppgaver

Når i planarbeidet:

Planforum kan benyttes i alle faser, men er særlig nyttig som arena for dialog i tidlig fase for å etablere en felles forståelse mellom kommunen og overordnete myndigheter sine roller, oppgaver og interesser i planarbeidet.

I større og/eller kompliserte plansaker bør planen drøftes i planforum to ganger:

 • Ved oppstart / før høring av planprogram
 • Før politisk behandling for utlegging til offentlig ettersyn

Møtekalender regionalt planforum Agder

Møtekalender


Påmelding kan gjøres gjennom denne linken:

Påmelding regionalt planforum

Til toppen