Regionalt planforum

Regionalt planforum er en arena der kommunene kan møte regionale og statlige myndigheter for å drøfte og diskutere planer før eller underveis i planprosessen. 

Som regel møter representanter for fylkeskommunen, Fylkesmannen, Statens Vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i tillegg til kommunen. Kommunen kan melde inn saker de vil ta opp til diskusjon minst en uke før aktuelt møte, men det oppfordres til å ta kontakt tidligst mulig. Det er også åpnet for at andre offentlige instanser kan spille inn saker de ønsker kommunene belyser

Formål med regionalt planforum:

 • Legge til rette for gjensidig informasjon, drøfting og avklaring av planspørsmål og sektorinteressene mellom kommunene og overordnede myndigheter
 • Klargjøre og samordne statlige, regionale og kommunale interesser i arbeidet med kommunale og regionale planer
 • Tidlig dialog
 • Fremme mer effektivt planarbeid
 • Forebygge konflikter

Planforum har ingen vedtaksmyndighet eller formell meklingsfunksjon, og skal ikke avgjøre eller mekle i plansaker.

Aktuelle saker:

 • Kommunal og regional planstrategi
 • Planprogram for regionale planer og kommuneplanens samfunns- og arealdel
 • Regionale planer, kommuneplaner eller kommunedelplaner – både samfunns- og arealdel
 • Reguleringsplaner som berører flere fagområder og interesser
 • Planfaglige og planjuridiske tema, spørsmål eller oppgaver

Når i planarbeidet:

Planforum kan benyttes i alle faser, men er særlig nyttig som arena for dialog i tidlig fase for å etablere en felles forståelse mellom kommunen og overordnete myndigheter sine roller, oppgaver og interesser i planarbeidet.

I større og/eller kompliserte plansaker bør planen drøftes i planforum to ganger:

 • Ved oppstart / før høring av planprogram
 • Før politisk behandling for utlegging til offentlig ettersyn

Digitale planforumsmøter:  

Fylkeskommunen avholder planforumsmøtene digitalt gjennom Teams grunnet koronasituasjonen. Møtet vil bli tatt opp på video, fortrinnsvis med tanke på referatskriving, og vil bli slettet i etterkant. Møtet legges opp med en kort presentasjonsrunde av deltagerne før presentasjon av saken. Videre åpnes det for avklarende spørsmål og tilbakemeldinger fra de ulike sektormyndighetene. Underveis kan deltagerne skrive seg på «talerlisten» i chatten eller digital håndsopprekning. Møtetid pr. sak berammes til 1 time. Møtereferatene vil bli sendt ut for gjennomsyn til deltagerne.

Møtekalender regionalt planforum Agder

Møtekalender


Påmelding kan gjøres gjennom denne linken:

Påmelding regionalt planforum

Til toppen