Regionalt planforum

Regionalt planforum er en diskusjonsarena der kommunene kan møte regionale og statlige myndigheter for å diskutere planer før eller underveis i planprosessen. 

Fast deltagere på møtet er representanter for fylkeskommunen og Statsforvalter Agder, samt tidvis Statens Vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) m.fl.

Planforumsmøte avholdes hver 3. uke. Kommunen kan melde inn saker de vil ta opp til diskusjon 2 uker i forkant av møte, men det oppfordres til å ta kontakt tidligst mulig. Det er også åpnet for at andre regionale eller statlige aktører kan spille inn saker de ønsker kommunene belyser.

Oppmelding av saker kan gjøres gjennom denne linken: Oppmelding saker regionalt planforum

Møtekalender på Agderfk.no   oppdateres fortløpende og ca. to uke før møtestart når sakslisten er klar.

Hybride planforumsmøter

Fylkeskommunen avholder hybride planforumsmøter, altså både digitalt gjennom Teams og fysisk tilstedeværelse. Møtet legges opp med en kort presentasjonsrunde av deltagerne før presentasjon av saken. Videre åpnes det for avklarende spørsmål og tilbakemeldinger fra de ulike sektormyndighetene m.fl. Underveis kan deltagerne skrive seg på «talerlisten» ved fysisk/digital håndsopprekning. Møtetid pr. sak berammes til 1 time, men ved større saker avsettes mer tid. 

Referat fra møtene 2020 ->

Det vil bli skrevet referat fra møtene, og de vil bli sendt ut for gjennomsyn til deltagerne. Deretter vil de legges ut her. 

3D kartløsning

Fylkeskommunen administrerer en digital kartløsning med 3D-visning hvor digitale plangrenser legges inn. Vi minner om at dette ikke er juridisk bindende grenser, men et visuelt hjelpemiddel. Ta gjerne kontakt med Ingunn D. Håkonsen dersom du ønsker å vite mer. Kontaktinformasjon nederst på siden. 

Agder Planforums 3D kartløsning

Tips! Hold inne høyre museknapp for 360 omdreining og hold venstre for å flytte rundt i kartet. Zoom ut og inn ved å skrolle.

Veileder

Det er kommet en veileder for regionalt planforum fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Veileder regionalt planforum