Forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold

Forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold skal legge til rette for bred involvering, handling og måloppnåelse opp mot målbildet i Regionplan Agder 2030.

Møter og samlinger i forumet

Deltakere i forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold omfatter organisasjoner, nettverk og enkeltindivider som har et brennende engasjement for å jobbe sammen med andre om å bedre levekårene på Agder.

Regionplan Agder 2030 beskriver viktige satsingsområder, og forumene skal benyttes til å spisse tematikk og tiltak der man ser at det er mulig å få til et regionalt løft på noen av de store samfunnsutfordringene vi står overfor.

Det gjennomføres jevnlig samlinger i forumet. Ta kontakt med Bjørn Stian Hellgren dersom du ønsker å få tilsendt presentasjoner fra disse samlingene.

Organisering og deltakelse

Forumet skal arrangere møteplasser for sentrale interessenter som sikrer mobilisering og involvering, og legger til rette for at konkrete tiltak kan gjennomføres.

Arbeidet koordineres av et sekretariat ledet av Agder fylkeskommune. Sekretariatsfunksjonen skal skape god informasjonsflyt, forberede og følge opp saker, samt legge til rette for å gjennomføre velfungerende møteplasser.

Strategisk råd

Det er etablert et strategisk råd som skal sette retning for hvordan samhandlingen kan forsterkes og forbedres, og identifisere og peke ut mulige felles regionale satsinger.

Strategisk råd skal gjøre nødvendige avklaringer og tydeliggjøringer slik at formålet med forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold blir oppnådd. Det innebærer blant annet at rådet skal kartlegge eksisterende initiativ og kunnskapsgrunnlag, prioritere målsettinger og gi råd om videre satsinger.​

Dokumenter og referanser