#vårtagder - Regional struktur for samhandling i Agder

Offentlige og private aktører på Agder har en lang tradisjon med å samarbeide for å nå felles mål. Sammen har vi blant annet lykkes med å etablere universitet, få på plass viktig infrastruktur, og trekke til oss nye offentlige og private arbeidsplasser.

Figur over samhandling. Illustrasjon - Klikk for stort bilde 

Fra 2019 til 2020 er arbeidsformen evaluert, og det er lagt til rette for å styrke samarbeidet. Gjennom en revidert og forbedret «regional samhandlingsstruktur» skal vi sammen styrke regional gjennomføringskraft og Agders posisjon nasjonalt.  

Målet er at vi i Agder skal få til store felles satsinger for å utvikle regionen. Det gjør vi best gjennom samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer, fagområder og sektorer.

Framover vil nye arenaer for toppledere, fagfolk, ansvarlige og andre ressurspersoner brukes for å nå felles mål. FNs bærekraftmål fungerer som en overbygning for den regionale samhandlingen. Regionplan Agder 2030, kommuneplanene til de 25 kommunene på Agder og andre planer og nasjonale strategier gir retning for arbeidet i den regionale samhandlingsstrukturen. 

FNs bærekraftsmål

Lavere utslipp, bedre levekår og flere arbeidsplasser

Målet er å etablere flere arbeidsplasser, bedre levekårene for utsatte grupper og lykkes med omstillingen til et samfunn med lavere utslipp av skadelige klimagasser. Det legges opp til en modell med tre åpne fora for samfunnsutvikling. Disse skal speile de tre gjennomgående perspektivene i Regionplan Agder 2030: 

  • Levekår, likestilling, inkludering og mangfold 
  • Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser 
  • Klima og miljø 

Foraene skal legge til rette for bred involvering, handling og måloppnåelse. Arbeidet i foraene forankres hos toppledere i kommuner og i andre sentrale organisasjoner i Agder.

Regionplan Agder 2030 

Regionplan Agder 2030 er strategien, og i handlingsprogrammet presenteres prioriteringene. Foraene vil benyttes aktivt for å utarbeide og rullere handlingsprogrammet.

Handlingsprogram til Regionplan Agder 2030

  Illustrasjon. - Klikk for stort bilde

Samarbeid om digitalisering i kommunene

Digitalisering blir stadig viktigere for organisasjoner og enkeltpersoner. "Ett digitalt Agder" er opprettet for at kommunene på Agder skal samordne seg om viktige felles digitaliseringsløft. Innbyggere, næringsliv og andre aktører skal få enda bedre og mer effektive tjenester.

Velfungerende samarbeid videreføres

På Agder vil vi videreføre flere regionale nettverk med ulike aktører. Gjennom samarbeid leverer vi gode tjenester til innbyggerne. Samhandlingen mellom sykehus og kommuner videreføres gjennom etablerte samhandlingsstrukturer.

Lykkes med samhandlingsstruktur

Vi har en helhetlig samhandlingsstruktur for ordførere, kommunedirektører, kommunalsjefer, kommunale fagfolk, eksperter, næringsliv, akademia og andre. Dette gjør at vi lettere kan kople satsinger som hører sammen og få omsatt gode ideer i handling.

Dette gjør også at vi mer effektivt kan kople på felles analyse- og FoU-miljøer, og nyttiggjøre oss internasjonal kompetanse der det er relevant. Sammen legger vi til rette for at de ulike foraene og fagnettverkene skal lykkes med å bidra til å nå felles utfordringer. 

Mer utfyllende informasjon gis i presentasjon som ble behandlet og gitt tilslutning til av alle kommunedirektørene i Agder i november 2020. 

Kontakt

Sissel Strickert. Bilde. - Klikk for stort bildeSissel Strickert Agder fylkeskommune Ansvarlig: Sissel Strickert, avdelingsleder for samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune  

Kontakt Sissel Strickert

Koordinator: Camilla Thomassen, rådgiver samskaping og internasjonalisering. 

Kontakt Camilla Thomassen: Camilla.Thomassen@agderfk.no

Sekreteriatsleder for forum for likestilling, inkludering og mangfold: Bjørn Stian Hellgren, rådgiver bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune.

Kontakt Bjørn Stian Hellgren Bjorn.Stian.Hellgren@agderfk.no

Sekretariatsleder for forum for næringsutvikling og samarbeid om flere arbeidsplasser: Geir Hammersmark, rådgiver virkemidler og entreprenørskap i Agder fylkeskommune.

Kontakt Geir Hammersmark

Sekretariatsleder for forum for klima og miljø: Rachel Berglund, rådgiver bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune.

Kontakt Rachel Berglund

Leder Digi Agder: Ann-Helen Moum, kommunalsjef digitalisering, Kristiansand kommune.  

Kontakt Ann Helen Moum, tlf 941 62 440


 

Til toppen