Hva er #vårtagder?

Regionplan Agder 2030s hovedmål er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Samarbeid er nøkkelen for å nå målene og #vårtagder er måten vi gjør det på.

Regional samhandling

#vårtagder er et samlende begrep for alle aktiviteter som innebærer regional samhandling på tvers av sektorer og fagområder, og som bidrar til å nå målene i Regionplan Agder 2030 og styrke Agders posisjon nasjonalt.

Det overordnede målet er å bedre levekårene og redusere klimagassutslippene. #vårtagder er et virkemiddel for å styrke samhandlingen blant aktører på Agder og stoltheten av å arbeide for Agder.

FNs bærekraftsmål er overgripende for den regionale samhandlingen. Regionplan Agder 2030, kommuneplanene til de 25 kommunene på Agder, og andre planer og strategier gir retning for arbeidet i #vårtagder.

#vårtagder er også en emneknagg som kan brukes i sosiale medier. På denne måten blir det enkelt å merke og samle innlegg som viser omfanget og variasjonen i hvordan regionen samarbeider om regional utvikling. 

Strukturen

Et samarbeid av dette omfanget krever struktur for å fungere godt. Den regionale samhandlingsstrukturen består av regionale møteplasser og fag- og støttenettverk. Den mest sentrale møteplassen er forum for samfunnsutvikling, som arrangeres én gang i året. Det arrangeres også flere mindre samlinger gjennom året, hvor ulike temaer løftes frem. 

Figur som viser strukturen i vårtagder. Ordførerkollegiet er øverst, deretter kommunedirektørkollegiet og kommunedirektørutvalget. I strukturen er det flere fellesskap og nettverk. Disse er beskrevet i artikkelen. - Klikk for stort bildeFigur: regional samhandlingsstruktur

Møteplasser

Forum for samfunnsutvikling er et arrangement for offentlig, privat og frivillig sektor hvor prioriterte utfordringer på Agder løftes i form av innlegg, workshop og debatt. 

Trykk her for å lese mer om forum for samfunnsutvikling

Foraene skal legge til rette for bred involvering, inspirere til handling og måloppnåelse. Hvert forum for samfunnsutvikling har sitt overordnede tema. Når kommunedirektørkollegiet har valgt tema, utnevnes det en programkomité som får ansvar for planlegging og gjennomføring av årets forum. 

#vårtagder generelt og forum for samfunnsutvikling spesielt er ikke et sted for beslutninger, men en måte å samle aktører i regionen om felles innsats på samme tid. Beslutninger om tilskudd, satsinger og andre prioriteringer gjøres i de respektive kommune- og bystyrer, organisasjoner og virksomheter.

Nettverk

Gjennom regional samhandlingsstruktur videreføres flere regionale nettverk, noen justeres og noen nye etableres. Nettverkene går på tvers av forvaltningsnivå, sektorer og fagområder. Hensikten er å støtte arbeidet i regional samhandlingsstruktur og å styrke relasjoner og samarbeid på tvers i landsdelen.

De 10 fag- og støttenettverkene som inngår i regional samhandlingsstruktur er:

  • Overordnet samarbeidsorgan (OSO)
  • Helsefellesskapet (OSS)
  • Kommunalt overordnet strategisk samarbeid (KOSS)
  • RKG e-helse
  • RKG oppvekst og utdanning
  • Digi Agder
  • Arbeidsgivernettverket
  • Offentlige fellesanskaffelser på Agder (OFA)
  • Analysenettverket
  • Internasjonalt nettverk

Årshjulet

Det regionale årshjulet synliggjør andre sentrale møteplasser og prosesser i regionen gjennom et kalenderår.​

Illustrasjon som viser et årshjul. - Klikk for stort bilde

Eksempler på hva vi får til

Offentlige og private aktører på Agder har en lang tradisjon med å samarbeide for å nå felles mål. Sammen har vi blant annet lykkes med å etablere universitet, få på plass viktig infrastruktur, og trekke til oss nye offentlige og private arbeidsplasser. Nå står andre komplekse samfunnsutfordringer for tur. I #vårtagder har vi fått på plass et arealregnskap, vi setter fokus på barn og unges oppvekstsvilkår, og vi arbeider systematisk med grønn industrietablering. 

Vi tror likevel at potensialet er mye større.

Bakgrunn​

Fra 2019 til 2020 er tidligere samhandlingsstrukturer evaluert. Gjennom en revidert og forbedret regional samhandlingsstruktur skal vi sammen styrke regional gjennomføringskraft og Agders posisjon nasjonalt.