Byvekstavtale for Kristiansandsregionen

Nasjonal Transportplan (NTP) legger det opp til at de ni største byregionene i Norge skal inngå en byvekstavtale.

Byvekstavtale for Kristiansandsregionen er ikke inngått og det er foreløpig uklart når forhandlingene om denne kan starte opp.

Det er etablert et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen.  

Byvekstavtalen i Kristiansandregionen vil være en helhetlig plan for transport i byområdene og omfatter vei, kollektiv og sykkel og gange. Tidligere ble byvekstavtalen omtalt som bymiljøavtalen.

Byvekstavtalen i Kristiansandsregionen har egne hjemmesider

Status for arbeidet
Kristiansandsregionen har ved flere anledninger etterspurt oppstartstidspunkt for forhandlingene. Tilbakemeldingene som er gitt, viser til at Samferdselsdepartementet ville prioritere å fremforhandle avtaler med de fire største byregionene, før man starter forhandlingene med de neste fem byregionene.

Høsten 2018 ble arbeidet med bompengefinansiering av byvekstavtalen stilt i bero inntil videre. Det er derfor foreløpig uklart når forhandlingene for Kristiansandsregionen kan starte opp.

Bakgrunnen for arbeidet med byvekstavtalen
Personbiltrafikken i de store byene i Norge har økt betydelig de senere årene og har medført økt trafikkbelastning, mer kø og økt forurensning. Man har etter hvert kommet til en erkjennelse av at man ikke lenger bare kan bygge seg ut av problemene. Istedenfor å håndtere trafikkveksten med en ensidig økning i kapasiteten på veiene må det stimuleres til at flere lar privatbilen stå og istedenfor bruker kollektivsystemet, sykler eller går.

I Nasjonal Transportplan legges det opp til at de ni største byene skal inngå en byvekstavtale. Avtalen skal være helhetlig og se tiltak innenfor vei, kollektivtransport, sykkel og gange under ett, for på den måten å få best mulig effekt.

Avtalene skal fremforhandles med Samferdselsdepartementet, som har lagt noen føringer for arbeidet:

  • Tiltakene skal gjennomføres der det har størst virkning.
  • Det er utarbeidet indikatorer som den enkelte avtale vil bli målt opp mot.
  • Det er gitt enkelte retningslinjer for utformingen av avtalene.

Det gjenstår fremdeles en del avklaringer på sentrale områder. Eksempelvis: Hvordan skal måloppnåelsen måles, hva slags dokumentasjon skal ligge til grunn, mv.

Nullvekst for personbiltrafikken
Nasjonal Transportplan omtaler Byvekstavtalene og har en klar målsetting om nullvekst i personbiltrafikken. 

Nullvekst for personbiltrafikken vil si at hele økningen i personbiltrafikken skal tas av kollektiv, sykkel og gange. For å nå denne målsettingen er det nødvendig å sette i verk tiltak som gjør at flere lar bilen stå og istedenfor bruker kollektivsystemet, sykler eller går.

Det er primært trengselsproblematikken som har hatt fokus. Det vil si at man må unngå flere personbiler på veiene – særlig i rushtiden. Det er også en indikator for "utslipp fra vei i byområdet" og det er sannsynlig at forurensning etter hvert vil få et større fokus.      

I konseptvalgutredningen (KVU) er det lagt til grunn at man kan ha en trafikkvekst i tråd med forventet befolkningsvekst. I en byvekstavtale er dette skjerpet inn slik at det ikke skal være vekst for personbiltrafikken.

Målet om nullvekst omfatter ikke næringstrafikk og gjennomgangstrafikk. Det er foreløpig noe uklart hvordan dette skal måles.

Grunnlagsdokumenter

Byutredning Kristiansandsregionen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen gjennomført utredninger i åtte byområder inkludert Kristiansandsregionen. I byutredningene er det belyst hvilke virkemidler som må til for at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing, også kalt nullvekstmålet. Byutredningen skal være et av grunnlagene for reforhandlinger/forhandlinger om byvekstavtaler.

I utredningene er det synligjort ulike måter å nå nullvekstmålet på, men det konkluderes ikke med én anbefaling. Hvilke virkemidler og tiltak som skal gjennomføres bestemmes i de framtidige avtaleforhandlingene.

Byutredning for Kristiansandsregionen (2017) (PDF, 7 MB)

Kollektivkonsept 2030

Kollektivkonsept 2030 (rapport 2016) (PDF, 4 MB)

Grunnlagsdokument for bymiljøavtale Kristiansandsregionen

Styringsgruppen for Byvekstavtalen har vedtatt et grunnlagsdokument for forhandlingene med staten om en fremtidig Byvekstavtale. Dokumentet viser hvilke satsningsområder som er ønsket i Kristiansandsregionen og hvordan tiltakene er rettet inn. Dokumentet ble signert av ordfører Harald Furre og fylkesordfører Terje Damman 10. januar 2017.

Grunnlagsdokument for bymiljøavtale for Kristiansandsregionen (2016) (PDF, 4 MB)

Til toppen