Arbeidet med byvekstavtale for Kristiansandsregionen høsten 2021

Både fylkestinget og bystyret har i september 2021 anmodet fylkesordfører, ordfører i Kristiansand kommune, fylkeskommunedirektøren og administrasjonen om å starte dialog med samferdselsdepartementet for å avklare rammene rundt det videre arbeidet med byvekstavtale for Region Kristiansand, basert på vedtakene i saken som lå til politisk behandling i september 2021.

Lenke til vedtaket fra behandlingen i fylkestinget.

 

Byvekstavtale for Kristiansandsregionen

Byvekstavtalen i Kristiansandregionen vil være en helhetlig plan for transport i byområdene og omfatter vei, kollektiv og sykkel og gange. Kristiansandsregionen består av kommunene Birkenes, Iveland, Lillesand, Kristiansand og Vennesla. 

Byvekstavtalen for Kristiansandsregionen er ikke inngått og det er foreløpig uklart når forhandlingene om denne kan starte opp. Før forhandlingene kan starte må regionen vedta en bompengepakke og sannsynliggjøre at nullvekstmålet kan nås. 

Byvekstavtalen i Kristiansandsregionen

Til toppen