Sykkel og gange

Økt gåing og sykling bidrar til bedre folkehelse og mer attraktive nærmiljø og levende sentrum.  Fylkeskommunen ønsker å legge til rette for at flere kan gå eller sykle i hverdagen.

 Å gå og sykle gir mange fordeler

Hvis flere av de korte bilturene byttes ut med gange eller sykkel, vil det bidra til mindre støy, mindre luftforurensning, mindre klimautslipp, mindre kø, mindre press på areal til parkering, og ikke minst – bedre folkehelse.

En daglig gå- eller sykkeltur på en halvtimes tid gir en rekke helsegevinster. Hverdagsaktiviteten demper stress, gir bedre søvn, bedre humør, bedre psykisk helse og fysisk helse.

Det er i hverdagsaktiviteten vi forbrenner flest kalorier. Med hverdagsaktivitet menes daglig fysisk aktivitet som ikke er sitting eller ligging. Målt per minutt kan hverdagsaktivitet ikke sammenlignes med løping og intensiv trening, men hverdagsaktivitet vinner likevel fordi den har stort omfang.

Enkle tips som gir store gevinster:

  • Sykle eller gå til jobben.
  • Gå av bussen et par stoppesteder før jobb, og gå den siste strekningen.
  • Parker bilen ved en innfartsparkering, og gå eller sykle den siste strekningen.
  • Hvis du må ta bilen til jobb, så legg likevel inn en daglig gå- eller sykkeltur.

Fylkeskommunen skal bidra til mer gåing og sykling

I Regionplan Agder 2030 er et av målene at flere reiser skal tas til fots eller med sykkel. Agder fylkeskommune har et ansvar for regional utvikling, og skal bidra til ønsket samfunnsutvikling. Fylkeskommunen jobber derfor med å legge til rette for å gjøre det mer attraktivt å sykle eller gå. Dette skjer blant annet ved samarbeid om konkrete prosjekt, i uttalelser til kommunale planer og i rollen som veileder overfor kommunene. Kommunene og fylkeskommunen samarbeider om ansvaret for å bygge og vedlikeholde gang- og sykkelanlegg langs fylkesvegene. Prioritering av tiltak skjer gjennom «Handlingsprogram for fylkesveg».  I tillegg har fylkeskommunen ansvar for utarbeidelse av regionale areal- og transportplaner hvor utbyggingsmønstre og transportsystem skal bidra til å fremme bærekraftige byer og tettsteder. Mer kompakt arealbruk vil gjøre det enklere å gå og sykle i hverdagen.

Regionplan Agder 2030

Handlingsprogram for fylkesveg

Sykkelbytiltak

Store byområder

Kristiansandsregionen er blant de ni største byene i Norge, som jobber for å få på plass byvekstavtale. Byregionen består av kommunene Kristiansand, Iveland, Vennesla, Lillesand og Birkenes. Her gjelder nullvekstmålet om at persontrafikken ikke skal øke. De viktigste grepene for å få befolkningen til å velge grønne reiser er et godt kollektivtilbud og sammenhengende gang- og sykkeltraseer. I Kristiansand er det vesentlig å fullføre utbyggingen av sykkelekspressvegen. Der befolkningsgrunnlaget er mindre, må løsninger for gående og syklende tilpasses behovet.

Les mer om byvekstavtalen

Mellomstore og mindre byområder og bygder

De mellomstore byområdene og mindre stedene kan ikke konkurrere om byvekstavtaler. I disse områdene gjelder heller ikke nullvekstmålet. Generelt sett er her høye bilandeler og en spredt arealstruktur, som gjør det utfordrende å utvikle et konkurransedyktig kollektivtilbud. En stor andel av befolkningen bor likevel i sykkelavstand til sentrum, særlig hvis en tar høyde for bruk av elsykkel. Gåing og sykling er det beste alternativet til miljøvennlig transport.

Elsykkel gir stor helsegevinst

Forskning viser at det er stor helsegevinst også ved å sykle elsykkel. Undersøkelser fra Transportøkonomisk institutt viser at folk som kjøper elsykkel sykler oftere og lengre turer en før. Motorkraften brukes helst i oppoverbakkene. Funnene er ganske slående. Ikke bare øker omfanget av mosjon gjennom økt sykkelbruk, det er også en tendens til mer annen trening, altså en smitte-effekt (TØI 2015).
Elsykler bidrar til å skape flere anledninger for å la bilen stå, og til å velge sykkelen blant annet for å gjennomføre handleturer. Transportsykler utvider disse mulighetene enda mer, og kan i mange tilfeller overta funksjonen bil tradisjonelt har hatt på turer i nærområdet.

Sykkelbyer og sykkelkommune

I Agder har vi god erfaring med trepartsavtaler mellom kommune, fylkeskommune og Statens vegvesen om sykkelbyer. Kommuner og fylkeskommune forplikter seg til å prioritere satsing på gåing og sykling i planer og budsjett. Vegvesenet bidrar, i kraft av sektoransvaret, med faglig kompetanse.
Agder fylkeskommune har sykkelbyavtaler med følgende byer: Arendal, Grimstad, Mandal og Farsund (sykkelkommunen Farsund).
I tillegg er Kristiansand definert som sykkelby uten å ha en egen avtale. Der blir sykkelbytankegangen ivaretatt i arbeidet med å få på plass en byvekstavtale.

Signerte sykkelbyavtaler høsten 2021

Avtale med Farsund kommune (PDF, 527 kB)

Avtale med Grimstad kommune (PDF, 538 kB)

Avtale med Lindesnes kommune, sykkelbyen Mandal (PDF, 527 kB)

Avtale med Arendal kommune (PDF, 523 kB)

Trygg skoleveg – hjertesone

Hver dag blir mange barn kjørt til og fra skoleporten. Flere steder skaper dette kaos, stress og farlige situasjoner. I Nasjonal transportplan (2018-2029) er det et mål om at 8 av 10 barn skal sykle eller gå til skolen.

HJERTESONE er en felles dugnad for å skape sikrere skoleveger, bedre helse og styrke miljøet i bygd og by. Hensikten er å få flest mulig elever til å sykle eller gå til skolen. Hjertesonen er et markert område rundt skolen som skal være bilfritt før, under og etter skoletid. Det lages trygge stoppesteder utenfor hjertesonen for barn som må ha transport. Foreldre, skole og elever samarbeider om dugnaden.

Hjertesone er opprinnelig en idé fra Vanse skole i Farsund som nå er tatt videre over hele landet. Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Helsedirektoratet, foreldreutvalget for grunnopplæringen, Miljøagentene, Syklistens Landsforening og politiet støtter tiltaket. Nullvisjonen Agder driver med forebyggende trafikksikkerhetsarbeid på vegne av Agder fylkeskommune, og fungerer også som rådgivere for utvikling av løsninger for hjertesoner rundt skolene i fylket.

 

Illustrasjonsbilde. To personer sykler på en sykkelsti. Foto. - Klikk for stort bildeEt godt eksempel på en enkel, men god nok tilrettelegging for gående og syklende langs Bankeveien i Mandal. Agder fylkeskommune / Lasse Moen Sørensen