Fylkestingets vedtak 14. og 15. juni 2022 

Fylkestinget behandlet blant annet mandat til forhandlinger med staten om samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3, rapport for 1.tertial 2022, intensjonsavtale om finansiering og utbedring av fv. 42 Gåsehellertunnelen, ny tunnel forbi Valevika i Sirdal, utredning av Oksøy-Ryvingen som nasjonalpark og status for bygging av ett Agder 

Opptak av møtet blir tilgjengelig på egen side, samme som direkte strømming fra møte også vises: Nett-TV fra politiske møter.  

Protokoll fra møtet blir lagt ut på fylkeskommunens møtekalender hvor også saksliste og dokumenter er tilgjengelig. 

Spørsmål kan rettes til: 

Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, 913 43 905, arne.thomassen@politiker.agderfk.no 

Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, 950 20 265, tine.sundtoft@agderfk.no

Utvalgte saker: 

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 

Fylkestinget vedtok følgende: 

 1. Fylkestinget mener Samferdselsdepartementet har imøtekommet 

Kristiansandsregionen på viktige punkter som gir grunnlag for endring av enkelte- vedtak i FT-sak 79/21. 

 1. Fylkestingets vedtakspunkt nr. 13 i FT-sak 79/21 endres til: Midler som mottas som merverdikompensasjon knyttet til investeringer på kommunal og fylkeskommunal vei tilbakeføres til Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3. I tråd med Samferdselsdepartementets brev av 16.05.21 legges det til grunn egenandel på 15 prosent på fylkeskommunale/kommunale prosjekter i byvekstavtalen. 

 1. Fylkestingets vedtakspunkt nr. 14 i FT-sak 79/21 annulleres. 

 1. Fylkestinget legger til grunn at statens bidrag i en byvekstavtale minst tilsvarer 

gjeldende belønningsavtale. 

 1. Fylkestinget legger til grunn at Kristiansand bystyre gjør tilsvarende vedtak. 

Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak 

 1. Fylkestinget tar rapporten for 1. tertial til etterretning. 

 1. Det gjøres endringer i driftsbudsjettet i samsvar med oversikten under økonomiske konsekvenser. Merinntektene på 21 663 000 kroner foreslås avsatt til disposisjonsfond. 

 1. Det tas opp lån på 70 mill. kroner til finansiering av avtale med Arendal kommune, ny veg til Arendal havn, innenfor finansieringsordningen for kommuner som ønsker å gjøre tiltak på fylkesveg. Rammen for opptak av lån økes tilsvarende. 

 1. Mottatt tilskudd på 39 mill. kroner til ny veg Eydehavn-E18 settes av til formålet på eget bundet investeringsfond. 

 1. Fylkesutvalget får fullmakt til å behandle sak om gratis ferge på sambandet Abelnes-Andabeløy. 

 1. Med bakgrunn i Farsund kommunes overtakelse av tidligere Lista videregående skole reduseres driftsfinansieringen av investeringer med 5 mill. kroner. Midlene benyttes til å dekke tilsvarende utgift i driftsregnskapet. Se nærmere omtale under investeringer i denne saken. 

 1. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å gjøre de budsjettmessige endringene som følger av vedtakene i denne saken. 

 1. Fylkesutvalget imøtekommer søknad på kr. 500.000, - til Maritim videregående skole, pengene tas fra disposisjonsfondet.  

 1. Fylkestinget ber om å få en sak om internasjonalt vennskapssamarbeid høsten 2022. 

 1. Fylkestinget i Agder bevilger 300 000 kr til Blå kors sitt viktige arbeid for «egder» som sliter. Inndekningen tas fra disposisjonsfondet. 

Intensjonsavtale om finansiering og utbedring av fv. 42 Gåsehellertunnelen og ny tunnel forbi Valevika 

 1. Intensjonsavtalen godkjennes slik den fremkommer av vedlegget. 

 1. Det pågående arbeidet med planlegging av prosjektet fortsetter, slik det er skissert i avtalen. 

Utredning av Oksøy-Ryvingen som nasjonalpark 

 1. Fylkestinget er positive til at det settes i gang en faglig utredning av Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde som nasjonalpark. 

 2. Utredningen vil gi Kristiansand kommune og Lindesnes kommune et godt beslutningsgrunnlag for om området skal bli nasjonalpark eller ikke. Uansett hva som blir besluttet etter at utredningen er gjennomført, vil kunnskapsgrunnlaget bli viktig for videre forvaltning av området. 

 3. Agder fylkeskommune ønsker å bidra i arbeidet. 

Status for bygging av ett Agder  

Fylkestinget tar fremlagt rapport om status for bygging av ett Agder til orientering.

Andre saker som ble behandlet: 
 

Bh.nr Sak.nr Tittel  

PS 28/22 22/00164 Godkjenning av protokoll fra møte 3.- 4.05.2022   

PS 29/22 22/11381 Rapport for 1. tertial 2022   

PS 30/22 22/12595 Skolebruksplanen våren 2022   

PS 33/22 21/21626 Omklassifisering av parsell av Fv.409 på Krøgenes i  Arendal     

PS 34/22 22/11618 Overordnet eiendomsstrategi for Agder fylkeskommune   

PS 35/22 22/12379 Oversikt og vurdering salg av fylkeskommunale eiendommer   

PS 36/22 22/12401 Investering i fylkesveg. Prinsipper for samarbeid med private næringsdrivende og kommuner.   

PS 37/22 22/05950 Fylkeskommunens rolle i å bedre vilkårene for barn og ungdom som vokser opp i familier med utfordringer knyttet til rus.   

PS 38/22 22/08081 Landbruksstrategi for Agder 2022-2024   

PS 40/22 22/10621 Reorganisering av Etablerersenter Vest-Agder   

PS 42/22 22/12168 Evaluering av politisk virksomhet   

PS 43/22 22/12311 Agder kollektivtrafikk AS - årsrapport 2021   

PS 44/22 22/04667 Årsmelding for ungdommens fylkesutvalg 2021   

PS 45/22 22/09803 Årsmelding for rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Agder 2021   

PS 46/22 22/09874 Årsmelding for fylkeseldrerådet 2021   

PS 47/22 22/10040 Årsmelding for rådet for likestilling, inkludering og mangfold i Agder 2021   

OS 8/22 20/28148 Sertifisering Likestilt arbeidsliv, handlingsplan   

OS 9/22 20/28291 Svar på søknad om utvidet nasjonal TT-ordning   

SM 8/22 19/00018 Interpellasjon - Bjørn Ropstad - Rv 9 som nasjonal turistvei    (PDF, 97 kB)

SM 9/22 19/00018 Interpellasjon fra Gro Bråten - Agder som spydspiss for grønn industri    (PDF, 15 kB)

SM 10/22 19/00018 Interpellasjon fra Steinar Bergstøl Andersen - Beholde eldreombudet    (PDF, 15 kB)

SM 11/22 19/00018 Interpellasjon fra Christian Eikeland - Prosjektet Gartnerløkka (PDF, 47 kB)

Til toppen