Regionplan Agder 2030 - les planen

Agder – en bærekraftig region med lave utslipp og gode levekår

Julia Marie Naglestad

 Regionplan Agder 2030s hovedmål er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Dette innebærer å

 • bruke hele Agder, og sørge for at utviklingen kommer alle deler av Agder til gode,
 • samarbeide om å nå FNs bærekraftsmål på regionalt og lokalt nivå,
 • jobbe kunnskapsbasert og målrettet for å forbedre levekårene gjennom en langsiktig og helhetlig levekårssatsing,
 • redusere klimagassutslipp på Agder med minst 45 prosent innen 2030,
 • utnytte mulighetene som digitalisering gir.

Regionplan Agder 2030 har fem tema som skal være hovedsatsingsområder frem mot 2030:

 • Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter
 • Verdiskaping og bærekraft
 • Utdanning og kompetanse
 • Transport og kommunikasjon
 • Kultur

I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver som samsvarer med de tre dimensjonene av bærekraft i hovedmålet:

 • Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser
 • Levekår, likestilling, inkludering og mangfold
 • Klima og miljø

Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder. Den beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen, et ønsket fremtidsbilde for 2030, og hva som skal til for å nå konkrete mål. Planen er grunnlaget for politikkutformingen i Agder. Den er retningsgivende for prioritering, samordnet innsats og virkemiddelbruk fra ulike offentlige aktører. Planen er utarbeidet etter smart spesialiseringsmetodikken og peker på relevante områder for internasjonalt samarbeid.

Offentlige og private samfunnsaktører på Agder har over mange år samarbeidet godt for å nå ambisiøse mål, gjennom «Felles mål for Sørlandet 2003-2010» og Regionplan Agder 2020. Nøkkelen til å nå felles mål er å videreføre og forsterke det gode samarbeidet i et regionalt partnerskap. Samarbeidet skal kjennetegnes av kunnskapsbasert praksis, som tar utgangspunkt i et felles utfordringsbilde og kobler kompetanse fra erfaring, forskning og medvirkning.