Regionplan Agder 2030 - les planen

Oppfølging av planen

Eldre kvinne. Illustrasjon. Foto - Klikk for stort bilde Julia Marie Naglestad

Regionplan Agder 2030 følges opp ved å gjennomføre konkrete tiltak for å nå målene. Disse beskrives i fireårige handlingsprogram som rulleres jevnlig.

Handlingsprogrammet må ses i sammenheng med Veikart for bedre levekår i Agder, Klima- veikart Agder og de bransjespesifikke nasjonale klimaveikartene fra industri, landbruk og andre sektorer. Oppfølging av tiltakene i veikartene er viktig for å oppnå hovedmålet i regionplanen.

Det skal også jobbes aktivt for å realisere mål- bildet «Electric Region Agder» om at Agder skal bli en region der alt er elektrisk og fornybart.

I tillegg vil samarbeids- og utviklingsavtalene mellom fylkeskommunen og kommunene på Agder være viktige for konkretisering og forpliktende oppfølging av regionplanen.

En god gjennomføring av Regionplan Agder 2030 forutsetter at fylkeskommunen, kommunene, regional stat og andre aktører forankrer oppfølgingen i egne styringsdokumenter og budsjettprosesser. Fylkeskommunen skal utarbeide måleindikatorer for å følge med på måloppnåelsen frem til 2030.