Aktuelt

Korona-smittede trenger støtte

- Vi opplever at elever som tester positivt for Covid-19 trenger støtte og oppmuntring når de er i denne sårbare situasjonen. Derfor er det viktig for meg å understreke at de som tester seg gjør det i solidaritet med alle rundt seg. Skal vi holde smitten nede er det helt avgjørende at alle som blir bedt om å teste seg, faktisk gjør det. Da er det ikke kritikk som virker, men å bli tatt vare på. Neste gang er det en annen eller deg, som kan være smittet forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.

Fylkesutvalgets vedtak 6. oktober 2020

Fylkesutvalgets innstilling er at fylkestinget tar rapporten for 2. tertial til etterretning. I forbindelse med Regional plan for Kristiansandsregionen er det fylkesutvalgets innstilling at fylkestinget legger til grunn at nullvekstmålet for biltrafikk skal gjelde inn til Kristiansand sentrum. I saken områderegulering for energiforedlende virksomhet Støleheia, vedtok fylkesutvalget at fylkeskommunen er positiv til at det tilrettelegges for næringsvirksomhet som kan utnytte regionens store kraftoverskudd. Videre bevilget fylkesutvalget 308 000 kroner til TV-aksjonen 2020 – WWF sitt arbeid med å bekjempe plast i havet. Fylkesutvalget bevilget også 100 000 kroner til hogstsimulator ved den videregående skolen KVS Bygland. Les mer om dette og fylkesutvalgets øvrige vedtak her.

Nå kan det søkes på de nasjonale tilskuddsordningene for kulturminnevern

Agder har med sin rike kulturhistorie et mangfold av bevaringsverdige bygningsmiljø og kulturminner, fra de gamle uthavnene ved kysten til innlandets gårdsmiljø og tilhørende kulturlandskap. Er du eier av et verdifullt kulturminne og ønsker økonomisk støtte til nødvendige tiltak? De nasjonale tilskuddsordningene skal støtte de mest verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, og det er åpnet for søknader om tilskudd for 2021.

Status etter Korona-smitte ved KKG og Tangen vgs

5. september - Lørdag morgen er det klart at ingen flere er smittet ved de to skolene, det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.

Korona gir midlertidige begrensninger i skolen

-Det er dessverre slik at når vi skal ta hensyn til smittevern og gjør alt vi kan for at elever skal få undervisning på skole, så må vi gjøre noen prioriteringer, sier Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.

Signerte kontrakt for Tangvall skolesenter

Fredag ble det underskrevet kontrakt mellom Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og BRG Entreprenør AS for Tangvall skolesenter og idrettsbygg i Søgne. Søgne videregående skole skal flytte inn i skolesenteret.

Fylkesutvalgets vedtak 8. september 2020

Fylkesutvalget går inn for ett års utsettelse for gjennomføring av utbygging av Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk i Birkenes. Vedtaket ble gjort i høringssaken om konsesjonspliktige endringer, MTA- og detaljplan for Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk i Birkenes kommune. Fylkesutvalget mener at lokal medbestemmelse bør tillegges vekt og at ny høyde på vindturbinene bør konsekvensutredes på nytt. Birkenes kommunestyre har allerede gått inn for ett års utsettelse. Fylkesutvalget mener at produksjon av fornybar energi skal gjøres på en mest mulig bærekraftig måte. Det skal tas hensyn til viktige naturverdier, slik det er beskrevet i Regionplan Agder 2030. Du kan lese hele teksten i vedtaket lenger ned i denne saken.

Over 150 deltakere på "Fagfolk for fremtiden"

Kompetanseforum Agder arrangerte konferansen "Fagfolk for fremtiden" i Kristiansand denne uken.

Sju stipend til kunstnere fra Agder

2. september: Agder fylkeskommune har i dag vedtatt å dele ut sju stipend for kunstnere: ett Agderstipend, to arbeidsstipend, tre kunstnerstipend og ett etableringsstipend. Stipendene har som formål å gi kunstnere muligheter for kunstfaglig utvikling og arbeid med større prosjekter. Agderstipendet ( på kr 250 000)  2020 for profesjonelle kunstnere tildeles:  Rolf Gupta (dirigent og komponist), Kristiansand  

8 idrettsstipend til unge utøvere fra Agder

2. september:  Agder fylkeskommune har i dag vedtatt å dele ut åtte idrettsstipend på á kr 40 000. Idrettsstipendene skal gå til unge idretts- og parautøvere fra Agder som er på vei mot et nasjonalt- eller internasjonalt gjennombrudd i sine idrettskarrierer. Formålet med stipendet er at det skal virke som inspirasjon for utøveren og gi mulighet til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett.

Til toppen