Bevarings- og kassasjonsplan for Agder fylkeskommune

 1. 1 Innledning
  1. 1.1 Hva er en kassasjonsplan - og hvorfor trenger vi det?
  2. 1.2 Ditt fagsystem, dine dokumenter, ditt ansvar
  3. 1.3 Hvordan skal planen brukes?
  4. 1.4 Hva risikerer vi uten en BK-plan?
  5. 1.5 Hvor lenge skal materialet oppbevares – 4, 5 eller 10 år?
  6. 1.6 Nyttige begreper
  7. 1.7 Aktuelt lovverk om arkiv og dokumentasjon
  8. 1.8 Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for Agder fylkeskommune
 2. 2 Administrasjon og politikk § 7-24
  1. 2.1 Administrativ og politisk organisering
  2. 2.2 Valg og medbestemmelse
  3. 2.3 Foretak, selskap og interkommunale samarbeidsordninger
  4. 2.4 Sikkerhet og beredskap
  5. 2.5 Fylkesadvokat
  6. 2.6 Administrative tjenester
 3. 3 Økonomi, virksomhetsstyring, regnskap og innfordring § 7-25
  1. 3.1 Budsjett og virksomhetsstyring
  2. 3.2 Regnskap og revisjon
  3. 3.3 Kapitalforvaltning, låneopptak, legatvirksomhet
  4. 3.4 Skatteoppkreving, arbeidsgiverkontroll og kommunal innfordring
 4. 4 Personalforvaltning og folkevalgte § 7-26
  1. 4.1 Ansatte i fylkeskommunen
  2. 4.2 Folkevalgte
 5. 5 Kommunal og regional planlegging og oppmåling § 7-27
  1. 5.1 Fylkeskommunal, kommunal og regional planlegging
  2. 5.2 Byggesaksbehandling
  3. 5.3 Oppmåling
 6. 6 Opplæring og oppvekst §7-28
  1. 6.1 Grunnskoleopplæring, videregående opplæring og voksenopplæring
  2. 6.2 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
  3. 6.3 Oppfølgingstjenesten
 7. 7 Helse og omsorg § 7-29
  1. 7.1 Folkehelse, frisklivsentral, skolehelsetjenester og tannhelse
 8. 8 Sosial- og velferdstjenester § 7-30
  1. 8.1 Fylkeskommunens arbeid med flyktninger og innvandrere
 9. 9 Næring, miljø og samfunnsutvikling § 7-31
  1. 9.1 Landbruk og skogbruk
  2. 9.2 Akvakultur, fiske og viltforvaltning
  3. 9.3 Naturforvaltning, miljø og forurensning
  4. 9.4 Nærings- og samfunnsutvikling og internasjonalt samarbeid
 10. 10 Kultur, idrett, friluftsliv § 7-32
  1. 10.1 Kulturminnevern og kulturturisme
  2. 10.2 Kunst- og kulturformidling
  3. 10.3 Bibliotek
  4. 10.4 Arkivdepot
  5. 10.5 Idrett og friluftsliv
 11. 11 Tekniske tjenester, brannvern og samferdsel § 7-33
  1. 11.1 Brann og redning
  2. 11.2 Eiendomsforvaltning
  3. 11.3 Samferdsel

5 Kommunal og regional planlegging og oppmåling § 7-27

Lovverk for dette kapittelet:

 • Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (Riksarkivarens forskrift)
 • Lov om arkiv (arkivlova)
 • Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven)

5.1 Fylkeskommunal, kommunal og regional planlegging

Fylkeskommunal, kommunal og regional planlegging
Dokumenttype Lovverk Bevaring eller kassasjon Merknad
Regional og kommunal planlegging (regionale og interkommunale planer, kommuneplan, områdeplan, reguleringsplan og planstrategi). Riksarkivarens forskrift § 7-27, nr. 1 bokstav a) og Plan- og bygningsloven § 3-3 og § 3-4 B Gjelder vedtak i fylkeskommunens politiske organ. Fylkesting er planmyndighet for regionale planer.
Endringer i regionale og kommunale planer. Riksarkivarens forskrift § 7-27, nr. 1 bokstav a) og Plan- og bygningsloven § 3-3 og § 3-4 B  
Forarbeid og høringer i planarbeidet. Riksarkivarens forskrift § 7-27, nr. 1 bokstav a) og Plan- og bygningsloven § 3-3 og § 3-4 B  

5.2 Byggesaksbehandling

Byggesaksbehandling
Dokumenttype Lovverk Bevaring eller kassasjon Merknad
Byggesaker mv. som medfører endringer av eiendom. Riksarkivarens forskrift § 7-27, nr. 2 bokstav a) og Plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2 B  
Omregulering og dispensasjon fra tekniske krav i plan- og bygningsloven og vedtatte planer. Riksarkivarens forskrift § 7-27, nr. 2 bokstav b) B  
Fylkeskommunens planer for tilsyn og kontroll med ulovlige tiltak. Riksarkivarens forskrift § 7-27, nr. 2 bokstav c) B  
Enkeltsaker og klagesaker som gjelder ulovlighetsoppfølging Riksarkivarens forskrift § 7-27, nr. 2 bokstav d) B  

5.3 Oppmåling

Oppmåling
Dokumenttype Lovverk Bevaring eller kassasjon Merknad
Oppmålingsforretning Riksarkivarens forskrift § 7-27, nr. 3 bokstav a) og Matrikkellova § 33 B