Bevarings- og kassasjonsplan for Agder fylkeskommune

 1. 1 Innledning
  1. 1.1 Hva er en kassasjonsplan - og hvorfor trenger vi det?
  2. 1.2 Ditt fagsystem, dine dokumenter, ditt ansvar
  3. 1.3 Hvordan skal planen brukes?
  4. 1.4 Hva risikerer vi uten en BK-plan?
  5. 1.5 Hvor lenge skal materialet oppbevares – 4, 5 eller 10 år?
  6. 1.6 Nyttige begreper
  7. 1.7 Aktuelt lovverk om arkiv og dokumentasjon
  8. 1.8 Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for Agder fylkeskommune
 2. 2 Administrasjon og politikk § 7-24
  1. 2.1 Administrativ og politisk organisering
  2. 2.2 Valg og medbestemmelse
  3. 2.3 Foretak, selskap og interkommunale samarbeidsordninger
  4. 2.4 Sikkerhet og beredskap
  5. 2.5 Fylkesadvokat
  6. 2.6 Administrative tjenester
 3. 3 Økonomi, virksomhetsstyring, regnskap og innfordring § 7-25
  1. 3.1 Budsjett og virksomhetsstyring
  2. 3.2 Regnskap og revisjon
  3. 3.3 Kapitalforvaltning, låneopptak, legatvirksomhet
  4. 3.4 Skatteoppkreving, arbeidsgiverkontroll og kommunal innfordring
 4. 4 Personalforvaltning og folkevalgte § 7-26
  1. 4.1 Ansatte i fylkeskommunen
  2. 4.2 Folkevalgte
 5. 5 Kommunal og regional planlegging og oppmåling § 7-27
  1. 5.1 Fylkeskommunal, kommunal og regional planlegging
  2. 5.2 Byggesaksbehandling
  3. 5.3 Oppmåling
 6. 6 Opplæring og oppvekst §7-28
  1. 6.1 Grunnskoleopplæring, videregående opplæring og voksenopplæring
  2. 6.2 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
  3. 6.3 Oppfølgingstjenesten
 7. 7 Helse og omsorg § 7-29
  1. 7.1 Folkehelse, frisklivsentral, skolehelsetjenester og tannhelse
 8. 8 Sosial- og velferdstjenester § 7-30
  1. 8.1 Fylkeskommunens arbeid med flyktninger og innvandrere
 9. 9 Næring, miljø og samfunnsutvikling § 7-31
  1. 9.1 Landbruk og skogbruk
  2. 9.2 Akvakultur, fiske og viltforvaltning
  3. 9.3 Naturforvaltning, miljø og forurensning
  4. 9.4 Nærings- og samfunnsutvikling og internasjonalt samarbeid
 10. 10 Kultur, idrett, friluftsliv § 7-32
  1. 10.1 Kulturminnevern og kulturturisme
  2. 10.2 Kunst- og kulturformidling
  3. 10.3 Bibliotek
  4. 10.4 Arkivdepot
  5. 10.5 Idrett og friluftsliv
 11. 11 Tekniske tjenester, brannvern og samferdsel § 7-33
  1. 11.1 Brann og redning
  2. 11.2 Eiendomsforvaltning
  3. 11.3 Samferdsel

10 Kultur, idrett, friluftsliv § 7-32

Lovverk for dette kapittelet:

 • Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (Riksarkivarens forskrift)
 • Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven)
 • Lov om arkiv (arkivlova)
 • Lov om friluftslivet (friluftsloven)
 • Lov om kulturminner (kulturminneloven)

10.1 Kulturminnevern og kulturturisme

Kulturminnevern og kulturturisme
Dokumenttype Lovverk Bevaring eller kassasjon Merknad
Saker der fylkeskommunen fatter vedtak eller gir uttalelser som berører kulturminnevern med hjemmel i plan- og bygningsloven. Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 1 bokstav b) B  
Planer for kulturminnevern og museum Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 1 bokstav c) B  
Retningslinjer og prioriteringer for tildeling av tilskudd til fredede bygninger, anlegg, andre kulturformål og museum. Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 1 bokstav d) B  
Egne prosjekt for å ivareta, synliggjøre, og informere om nyere kulturminner, fredede og vernede bygg og anlegg, gamle veger, vegfar og kulturmiljø i Kulturlandskapet. Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 1 bokstav e) B For eksempel skilting

10.2 Kunst- og kulturformidling

Kunst- og kulturformidling
Dokumenttype Lovverk Bevaring eller kassasjon Merknad
Retningslinjer og prioriteringer for tildeling av tilskudd, priser og stipender. Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 2 bokstav e) B  
Oversikter over pris- og stipendmottakere Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 2 bokstav f) B  
Oversikt over hvilke foreninger og organisasjoner som har fått støtte gjennom fylkeskommunens tilskuddsordninger. Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 2 bokstav g) B  
Saker vedrørende støtte til prosjekter og arrangement som har betydning for utviklingen av kunst- og kulturlivet i fylket. Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 2 bokstav h) B Hele saken, inkludert søknaden.
Fylkeskommunens kunst- og kulturformidling inkludert oversikt over kulturarrangement arrangert helt eller delvis i fylkes regi. Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 2 bokstav i) B  
Prioriteringer om innkjøp av kunst Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 2 bokstav j) B  
Saker vedrørende forvaltning av fylkets kunstsamling. Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 2 bokstav j) B  
Samarbeid med lokale aktører inkludert avtaler.   B Merbevaring

10.3 Bibliotek

Bibliotek
Dokumenttype Lovverk Bevaring eller kassasjon Merknad
Reglement for folkebibliotek Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 3 bokstav a) B  
Bibliotekenes årsplaner, langtidsplaner og årsmeldinger Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 3 bokstav b) B  
Dokumentasjon på prosjekt og annet formalisert samarbeid for å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet. Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 3 bokstav c) B  

10.4 Arkivdepot

Arkivdepot
Dokumenttype Lovverk Bevaring eller kassasjon Merknad
Fylkeskommunens plan for arkivdepot. Avtaler og kontrakter med interkommunalt arkivdepot Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 4 bokstav a) B  
Årsplaner, langtidsplaner og årsmeldinger for det enkelte arkivdepot Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 4 bokstav b) B  
Utviklingsarbeid Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 4 bokstav c) B  
Lister og kvitteringer på deponert materiale Riksarkivarens forskrift §§ 5-6 nr 2 bokstav c), 5-27 og 5- 28 (digitale arkiv) og B Dokumentasjon på hvilke arkiv fylkeskommunen har deponert
  Riksarkivarens forskrift § 6-2, nr. 2 (analoge arkiv)    

10.5 Idrett og friluftsliv

Idrett og friluftsliv
Dokumenttype Lovverk Bevaring eller kassasjon Merknad
Overordna planlegging innen idrett og friluftsliv Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 5 bokstav a) B  
Retningslinjer og prioriteringer for tildeling av tilskudd til idrettsanlegg, idrettsforeninger og idrettstiltak. Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 5 bokstav b) B  
Oversikt over organisasjoner og andre som har fått tilskudd gjennom fylkeskommunens tilskuddsordninger. Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 5 bokstav d) B  
Oversikt over pris- og stipendmottakere Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 5 bokstav e) B  
Saker der fylkeskommunen har gitt støtte til prosjekt eller arrangement som har betydning for idretts- og friluftslivet i fylket. Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 5 bokstav f) B  
Fylkesprosjekter innen idrett og friluftsliv Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 5 bokstav g) B  
Deltagelse i interkommunalt kultursamarbeid   B Dokumentasjon på fylkeskommunens kulturarbeid bevares
Samarbeidsavtaler Riksarkivarens forskrift § 7-32, nr. 5 bokstav g) B  
Friluftsområder i fylket. Parkering og renovasjon. Navn på veier og stier.   B