Bevarings- og kassasjonsplan for Agder fylkeskommune

 1. 1 Innledning
  1. 1.1 Hva er en kassasjonsplan - og hvorfor trenger vi det?
  2. 1.2 Ditt fagsystem, dine dokumenter, ditt ansvar
  3. 1.3 Hvordan skal planen brukes?
  4. 1.4 Hva risikerer vi uten en BK-plan?
  5. 1.5 Hvor lenge skal materialet oppbevares – 4, 5 eller 10 år?
  6. 1.6 Nyttige begreper
  7. 1.7 Aktuelt lovverk om arkiv og dokumentasjon
  8. 1.8 Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for Agder fylkeskommune
 2. 2 Administrasjon og politikk § 7-24
  1. 2.1 Administrativ og politisk organisering
  2. 2.2 Valg og medbestemmelse
  3. 2.3 Foretak, selskap og interkommunale samarbeidsordninger
  4. 2.4 Sikkerhet og beredskap
  5. 2.5 Fylkesadvokat
  6. 2.6 Administrative tjenester
 3. 3 Økonomi, virksomhetsstyring, regnskap og innfordring § 7-25
  1. 3.1 Budsjett og virksomhetsstyring
  2. 3.2 Regnskap og revisjon
  3. 3.3 Kapitalforvaltning, låneopptak, legatvirksomhet
  4. 3.4 Skatteoppkreving, arbeidsgiverkontroll og kommunal innfordring
 4. 4 Personalforvaltning og folkevalgte § 7-26
  1. 4.1 Ansatte i fylkeskommunen
  2. 4.2 Folkevalgte
 5. 5 Kommunal og regional planlegging og oppmåling § 7-27
  1. 5.1 Fylkeskommunal, kommunal og regional planlegging
  2. 5.2 Byggesaksbehandling
  3. 5.3 Oppmåling
 6. 6 Opplæring og oppvekst §7-28
  1. 6.1 Grunnskoleopplæring, videregående opplæring og voksenopplæring
  2. 6.2 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
  3. 6.3 Oppfølgingstjenesten
 7. 7 Helse og omsorg § 7-29
  1. 7.1 Folkehelse, frisklivsentral, skolehelsetjenester og tannhelse
 8. 8 Sosial- og velferdstjenester § 7-30
  1. 8.1 Fylkeskommunens arbeid med flyktninger og innvandrere
 9. 9 Næring, miljø og samfunnsutvikling § 7-31
  1. 9.1 Landbruk og skogbruk
  2. 9.2 Akvakultur, fiske og viltforvaltning
  3. 9.3 Naturforvaltning, miljø og forurensning
  4. 9.4 Nærings- og samfunnsutvikling og internasjonalt samarbeid
 10. 10 Kultur, idrett, friluftsliv § 7-32
  1. 10.1 Kulturminnevern og kulturturisme
  2. 10.2 Kunst- og kulturformidling
  3. 10.3 Bibliotek
  4. 10.4 Arkivdepot
  5. 10.5 Idrett og friluftsliv
 11. 11 Tekniske tjenester, brannvern og samferdsel § 7-33
  1. 11.1 Brann og redning
  2. 11.2 Eiendomsforvaltning
  3. 11.3 Samferdsel

9 Næring, miljø og samfunnsutvikling § 7-31

9.1 Landbruk og skogbruk

 • Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (Riksarkivarens forskrift)
 • Lov om arkiv (arkivlova)
 • Lov om jord (jordlova)
 • Lov om skogbruk (skogbrukslova)

Dagens dokumentasjon innenfor landbruk- og skogsektoren blir i stor grad skapt i fagsystemer der kommunen, fylkeskommunen, statsforvalteren og statlige organ (for eksempel Landbruksdirektoratet) har ulike roller. Hvilket organ som utfører saksbehandling og fatter vedtak varierer innenfor de forskjellige støtteordningene. Arkivmaterialet har multiproveniens, dvs. at det er flere arkivskapere og materialet har flere opphav.

De fleste tilskuddordningene er satt med 10 års kassasjonsfrist. Lista over tilskuddsordninger er ikke uttømmende.

Landbruk og skogbruk
Dokumenttype Lovverk Bevaring eller kassasjon Merknad
Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)   B  
Kulturlandskapstiltak   B  

9.2 Akvakultur, fiske og viltforvaltning

Akvakultur, fiske og viltforvaltning
Dokumenttype Lovverk Bevaring eller kassasjon Merknad
Fylkeskommunens overordnede planer, prioriteringer og tiltak samt egeninitierte prosjekter innen marinforvaltning, fiskeforvaltning og viltforvaltning, herunder kartlegging av bestandene. Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 2 bokstav a) B  
Samarbeidsavtaler (der fylkeskommunen har overlatt deler av administrasjonen av fiske til en organisasjon.) Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 2 bokstav b) B  
Fylkeskommunens uttalelse ved regulering, utbygging eller annen virksomhet etter Plan- og bygningsloven. Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 2 bokstav c) B  
Tildeling av løyve etter Akvakulturloven. Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 2 bokstav d) B  
Fastsetting av fellingsløyve og bestandsplaner. Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 2 bokstav e) B  
Forvaltning av viltfond Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 2 bokstav a) B  
Fellingsrapporter Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 2 bokstav a) B  
Viltettersøk Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 2 bokstav a) B  
Saker vedrørende oppdrettsanlegg Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 2 bokstav d) B  
Fastsetting av fellingsavgift Riksarkivarens forskrift § 7-31 nr. 2 bokstav a) B/K Innkreving av fellingsavgift kasseres
Skuddpremie på dyr. Satser Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 2 bokstav e) B  
Søknader om fiskekvoter   B  
Søknader om fritak for betaling av fiskeavgift   B  
Søknader om tilskudd til vilttiltak   B  
Viltettersøk. Enkeltsaker. Varslingsplan for kommunale ettersøksjegere.   B  

9.3 Naturforvaltning, miljø og forurensning

Naturforvaltning, miljø og forurensning
Dokumenttype Lovverk Bevaring eller kassasjon Merknad
Fylkeskommunens planer for naturforvaltning, miljø og forurensing (også forvaltningsplaner). Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 3 bokstav a) B  
Lokale forskrifter, rutiner og retningslinjer for skjøtsel og ferdsel i naturvernområder. Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 3 bokstav b) B  
Lokale forskrifter, rutiner og retningslinjer for løyve til motorferdsel i utmark. Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 3 bokstav b) B  
Saker om behandler forhold mellom natur, miljø og næringsinteresser. Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 3 bokstav c) B  
Saker om håndtering av forurenset grunn og påviste lekkasjer, inkludert pålegg om opprydding og oppfølging av pålegg. Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 3 bokstav e) B  
Andre lokale forskrifter, rutiner og retningslinjer.   B  
Løyve til kloakkutslipp   B  
Løyve til kloakkutslipp fra bosteder utenfor det lokale ledningsnettet.   B  
Saker vedrørende forurensing av luft, ferskvann og sjø. Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 3 bokstav c) B  
Saker vedrørende spesielt verneverdige områder eller objekt. Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 3 bokstav c) B  
Klimakvoter Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 3 bokstav c) B  
Saker vedrørende konkrete oljeutslipp. Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 3 bokstav c) B  
Saker vedrørende støysoner. Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 3 bokstav c) B  
Løyve til oppbevaring av farlige stoffer ved anlegg i fylkeskommunen. Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 3 bokstav c) B  
Løyve til motorferdsel i utmark og vassdrag.   B/K Avhengig av fylkeskommunens delegeringsreglement. Bevares hvis politisk behandling. Bevares så lenge løyvet er gyldig, og til KOSTRA- rapportering er gjennomført.
Saker vedrørende brenning av avfall. Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 3 bokstav c) B  
Miljøsertifisering egne tjenestesteder   B  

9.4 Nærings- og samfunnsutvikling og internasjonalt samarbeid

Nærings- og samfunnsutvikling og internasjonalt samarbeid
Dokumenttype Lovverk Bevaring eller kassasjon Merknad
Fylkeskommunens overordnede planer og strategier for lokal og regional utvikling, nærings-, samfunns- og reiselivsutvikling. Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 4 bokstav a) B  
Retningslinjer for bruk av midler ved tildeling til regionråd og andre samarbeidsorganer. Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 4 bokstav b) B  
Fylkeskommunens egne prosjekter og deltagelse i samarbeidsprosjekt og EU- finansierte prosjekt. Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 4 bokstav d) B Herunder søknader, avtaler, kontrakter, rapporteringer, budsjetter og andre relevante dokumenter
Saker om bredbåndsutbygging, som organisering, avtaler og planer. Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 4 bokstav a) B  
Retningslinjer for etableringsstipend   B/K Søknader om etableringsstipend kasseres
Saker om opprettelse av næringsråd. Riksarkivarens forskrift § 7-31, nr. 4 bokstav a) B  
Ikke-økonomiske støttetiltak til bedrifter og enkeltmannsforetak f.eks. kurs og veiledning.   K 5 år