Aktuelt

Fylkestingets vedtak fra møte 20. oktober

Fylkestinget har behandlet en rekke saker i dag. Fylkestinget gav en høringsuttalelse til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) i forbindelse med planlagt vindkraftverk på Odderheia og Bjelkeberg i Birkenes. REW Vind har frist til utgangen av 2021 med å bygge ferdig vindkraftanlegget. De har søkt om utsettelse i to år. I sin uttalelse anbefaler fylkestinget at det ikke gis tillatelse til å utsette arbeidet. Innstillingen i saken regional plan for Kristiansandregionen ble vedtatt med tilføying om å inkludere lokaltog i planen. Fylkestinget vedtok også endringer i politisk reglement slik at ungdommens fylkesutvalg (UFU) kan stille spørsmål og få en begrenset forslagsrett i fylkestinget, i saker som angår ungdom. I tillegg ble en rekke årsmeldinger og regnskap fra organisasjoner og institusjoner som fylkeskommunene har interesse i, vedtatt. Det ble også holdt fem orienteringer og fire interpellasjoner ble svart ut av fylkesordfører Arne Thomassen.

Bli med på Jernbaneforum Sørs videokonkurranse

Jernbaneforum Sør arrangerer en konkurranse om hvem som kan lage den beste kampanjevideoen for investering på jernbane i Sør-Norge. Det beste bidraget premieres med 10 000 kr.

Ut av "avventende karantene" ved Setesdal vidaregåande skule

Onsdag måtte 22 elever og 8 ansatte gå i «avventende karantene» på Setesdal vidaregåande skule avdeling Hornnes. Torsdag 8.oktober, på kvelden kom svaret på korona-prøve av en elev. Da testen var negativ kunne elever og ansatte avslutte karantenen og returnere til skolen allerede fra fredag. 

Korona-smittede trenger støtte

- Vi opplever at elever som tester positivt for Covid-19 trenger støtte og oppmuntring når de er i denne sårbare situasjonen. Derfor er det viktig for meg å understreke at de som tester seg gjør det i solidaritet med alle rundt seg. Skal vi holde smitten nede er det helt avgjørende at alle som blir bedt om å teste seg, faktisk gjør det. Da er det ikke kritikk som virker, men å bli tatt vare på. Neste gang er det en annen eller deg, som kan være smittet forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.

Fylkesutvalgets vedtak 6. oktober 2020

Fylkesutvalgets innstilling er at fylkestinget tar rapporten for 2. tertial til etterretning. I forbindelse med Regional plan for Kristiansandsregionen er det fylkesutvalgets innstilling at fylkestinget legger til grunn at nullvekstmålet for biltrafikk skal gjelde inn til Kristiansand sentrum. I saken områderegulering for energiforedlende virksomhet Støleheia, vedtok fylkesutvalget at fylkeskommunen er positiv til at det tilrettelegges for næringsvirksomhet som kan utnytte regionens store kraftoverskudd. Videre bevilget fylkesutvalget 308 000 kroner til TV-aksjonen 2020 – WWF sitt arbeid med å bekjempe plast i havet. Fylkesutvalget bevilget også 100 000 kroner til hogstsimulator ved den videregående skolen KVS Bygland. Les mer om dette og fylkesutvalgets øvrige vedtak her.

Elev på KKG testet positiv for korona - medelever og ansatte i karantene

Oppdatering 7. oktober: -  Onsdag morgen kom bekreftelsen på at en elev ved KKG har testet positiv på Covis-19. Tirsdag kveld fikk vi beskjed om at det er mistanke om at en elev ved Kristiansand katedralskole Gimle (KKG) skole hadde Covid-19. Alle elever og ansatte som har hatt klasseromsundervisning med denne eleven, fikk derfor tirsdag kveld en sms med beskjed om å gå umiddelbart i karantene. Videre hjalp vi kommunen med smittesporing, på tirsdag kveld. Kommunens smittevernteam vil ta kontakt med alle for å gjøre avtale om å ta test, trolig blir det på lørdag, forteller Arly Hauge, fylkesdirektør, utdanning. 

Nå kan det søkes på de nasjonale tilskuddsordningene for kulturminnevern

Agder har med sin rike kulturhistorie et mangfold av bevaringsverdige bygningsmiljø og kulturminner, fra de gamle uthavnene ved kysten til innlandets gårdsmiljø og tilhørende kulturlandskap. Er du eier av et verdifullt kulturminne og ønsker økonomisk støtte til nødvendige tiltak? De nasjonale tilskuddsordningene skal støtte de mest verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, og det er åpnet for søknader om tilskudd for 2021.

Avblåst streik blant bussjåfører på Agder

Torsdag 1. oktober: busstreiken er avblåst. Når skolen gjenopptar ordinær aktivitet etter høstferien, vil skoleskyss gå tilbake til normalt  

Korona gir midlertidige begrensninger i skolen

-Det er dessverre slik at når vi skal ta hensyn til smittevern og gjør alt vi kan for at elever skal få undervisning på skole, så må vi gjøre noen prioriteringer, sier Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.

Signerte kontrakt for Tangvall skolesenter

Fredag ble det underskrevet kontrakt mellom Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og BRG Entreprenør AS for Tangvall skolesenter og idrettsbygg i Søgne. Søgne videregående skole skal flytte inn i skolesenteret.

Til toppen