Arkivplan for Agder fylkeskommune

7 Arkiv- og bestandsoversikt

7.0 Arkiv- og bestandsoversikt

Seksjon for dokumentasjonsforvaltning har ansvaret for fylkeskommunens digitale og fysiske arkiver, også det som ble skapt før fylkessammenslåingen av Aust og Vest-Agder 01.01.2020. Deponerte arkiver har også fylkeskommunen formelt sett ansvar for. Det vises til kapittel 9 for deponerte arkiver. 

Nedenfor følger en oversikt over nåværende sak- og arkivsystem. Tidligere arkivsystem beskrives også. De gamle basene er pr oktober 2021 samlet i eArkiv og søkbare derifra og disse omtales under kapittel 9.4 Oversikt over deponert elektronisk arkivmateriale.  

7.1 Ordningssystemer - arkivnøkler

Klassifikasjon er en obligatorisk og sentral del i NOARK - Standard for elektronisk arkiv. Alle offentlige virksomheter skal ha et klassifikasjonssystem – ofte kalt en arkivnøkkel – for ordning av sitt saksarkiv. Systemet skal omfatte alle virksomhetens saksområder. 

Hensikten med bruk av arkivnøkler i elektroniske arkiv er blant annet å:

 • sikre at dokumenter som har blitt til som resultat av de samme prosessene blir knyttet sammen
 • gi en ekstra søkeinngang til arkivmaterialet
 • sikre en systematisk oversikt over alle behandlede saker
 • være et utgangspunkt for forskjellige oppgaver som bevaring og kassasjon, statistikk
   

Arkivnøkkelen kan være basert på ett eller flere ordningsprinsipp. Oftest bygger den på en inndeling etter emne, men den kan også være funksjons- eller objektbasert. Eksempel på objektordnede serier er personalsaker/mapper, elevmapper ordnet etter navn eller fødselsnummer og byggesaker ordnet etter gårds- og bruksnummer. 

Saksarkivet i Agder fylkeskommune er fullelektronisk. Det arkiveres elektronisk etter K-kodeprinsippet. K-koder er en forkortelse for "kommunale koder" og er navnet på den felles arkivnøkkel som KS har utarbeidet for bl.a. kommuner for arkivering av saksdokumenter.

Siste versjon av nøkkelen heter K-koder - kommunenes arkivnøkkel - hovednøkkel 2020-2023 og er den som er i bruk i Agder fylkeskommune. 

7.2 Aktive elektroniske arkivsystem

7.2.1 Sak- og arkivsystemet Public 360

Systeminformasjon – Public 360

Systeminformasjon – Public 360
Systemnavn Public 360
Tatt i bruk 01.01.2020
Avsluttet dato N/A
Systemeier IKT Agder (formelt)Seksjonsleder for Dokumentasjonsforvaltning (i praksis)
Administrative data
Arkivserier/arkivdeler Arkiv Agder fylkeskommune: Avtale 2020 - Drosjeløyver 2020 – Eiendom 2020 - Elev 2020 - Elev- og lærlingombud 2020 – Løyve 2020 - Medeierskap 2020 - Mobbeombud 2020 - Møtedokumenter 2020 – NAV-ombudet i Agder 2022 Oppvekstombudet i Agder 2020 Pasient 2020 - Personal 2020 - Plan 2020 - Sak 2020 – Saker med kort bevaringstid 2023- Spillemidler 2020 – Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Arkiv Agder Arbeidsmiljø: Arkivdeler: Personal Agder Arbeidsmiljø 2020- Sak Agder Arbeidsmiljø 2020-
Ordning Se nedenfor under beskrivelse av hver arkivdel
Innhold Administrativ- og politisk dokument-/saksbehandling for hele fylkeskommunen (inkl.virksomheter)
Lisenshaver Agder fylkeskommune
Brukergrupper Saksbehandlere, arkivarer, politiske møte/utvalgssekretærer, administratorer
Systemansvarlige Seksjonsleder ved seksjon for dokumentasjonsforvaltning, rådgivere ved seksjon for dokumentasjonsforvaltning
Driftsansvarlig IKT Agder
Relasjon til andre system Acos Interact, VIGO opplæring, KGV/EU-supply, KS Svar ut/KS Svar INN, Enhetsregisteret, Folkeregisteret, Altinn, Bluegarden (HR-portalen), Webcruiter, LCS/Brukertilgang, DIGISAK, Drosjeløyvesøknader
Leverandør Tietoevry
Tekniske data
Databaseplattform Azure Stack løsning (Saas løsning)  – driftes av Tieto i sky
Produksjonsformat Word, Excel, msg m.m
Arkivformat PDF/A
Bevaring
Kassasjon Nei
Hjemmel Ihht bevarings- og kassasjonsregler fra Riksarkivaren og lokale kassasjonsbestemmelser
Tabelluttrekk NOARK og Siard
Overføring Ved periodisering overføres uttrekk av avsluttet periode til depot  
Informasjonssikkerhet
Meldeplikt Nei, system har ikke lenger meldeplikt etter den ny Personvernforordningen som trådte i kraft
Klassifikasjon Sensitiv informasjon
Risikovurdering Foretatt i prosjekt før sammenslåing 2020. Revisjon av ROS-analyse av Public 360 i prosess. Ivaretakelse av tilgjengelighet: Elektroniske dokumenter er tilgjeneglig for saksbehandlere med tilgang gitt utfra tjenstlig behov Ivaretakelse av integritet: Papirversjon blir skannet i PDF/A-format. Andre filformater blir konvertert til PDF/A og endringer blir loggført. Ivaretakelse av konfidensialitet: Iht. lovverket i Offentligloven, Forvaltningsloven og Personopplysningsloven. Det er opprettet forskjellige tilgangsgrupper. Sensitive dokumenter blir skjermet og er tilgjengelig for bestemte tilgangsgrupper. Dokumenttittel, avsender og mottaker skjermes ved behov.
GDPR
Type personopplysninger Personopplysninger som behandles og lagres i systemet: Navn, adresseopplysninger, epost, statsborgerskap, telefonnummer, fødselsnummer, kjønn, sivilstand, stillingsbetegnelse, utdannelse, lønn, kontonummer, trekk- og skatteopplysninger, pensjonsopplysninger, ansettelsesinformasjon, sluttårsak. Listen er ikke uttømmende, og det vil finnes andre personopplysninger, men ikke i store mengder og ikke noe Agder fylkeskommune har etterspurt. Det behandles særlige kategorier av personopplysninger: Politiattester, opplysninger om helseforhold, medlemskap i fagforeninger. Listen er ikke nødvendigvis uttømmende, og det kan finnes personsensitive opplysninger Agder fylkeskommune ikke aktivt har etterspurt.
Behandlingsansvarlig Agder fylkeskommune
Innhentet databehandleravtale Ja
Formål med behandlingen Knyttet til § 1-1 i Forskrift om offentlege arkiv. Alle offentlige organ plikter å holde arkiv i samsvar med denne forskriften. I tillegg er Public 360 også et saksbehandlingssystem. Opplysningene behandles for nødvendig saksbehandling og arkivering i organisasjonen. Behandlingen av personopplysninger for saksbehandling skjer med grunnlag i ulike bestemmelser i personopplysningsloven. Behandlingsgrunnlaget for arkiveringen vil være den europeiske personvernforordningen GDPR art 6 nr. 1 bokstav e, jf. art 9 nr. 2.
Sikkerhetstiltak beskrivelse ROS-tiltak jfr. ROS-analyse før 2020. 2-faktorpålogging fra oktober 2022 for alle brukere
Omfang personopplysninger Stort omfang
Loggfunksjon Logg i henhold til NOARK 5. Arkivlogg og forsendelselogg.
Sletting av data Etter hva som er formålstjenlig og kun etter lov. Kasserer politiattester drosjeløyver og deaktiverer elevkontakter som ikke har vært aktivt i bruk på 1 år.
Antall brukere 1180 pr 27.05.2022 (inklusiv servicebrukere) 921 aktive brukere

 

7.2.2 Arkivdeler i Public 360

Nedenfor følger en beskrivelse av hver arkivdel/arkivserie i nåværende sak-og arkivsystem, Public 360. Hver ny arkivdel har en egen ramme og tabell.

Arkivdel/Arkivserie Avtale 2020 -

Arkivdel/Arkivserie Avtale 2020 -
INNHOLD/BESKRIVELSE Innkjøpsavtaler for Agder fylkeskommune
SYSTEM Public 360
ORDNING Etter K-koder (fagklasse, fellesklasse og tilleggsklasser)
PERIODE 01.01.2020 -
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Styres via tilgangsgrupper
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Ved periodisering overføres uttrekk av avsluttet periode til depot
KASSASJON Ingen hjemmel for kassasjon. Bevares
VOLUM/MENGDE
MERKNAD Brukes lite. Ligger også i sak 2020.

Arkivdel/Arkivserie - Spillemidler 2020-

Arkivdel/Arkivserie - Spillemidler 2020-
SYSTEM PUBLIC 360
ARKIVDEL/ARKIVSERIE Spillemidler 2020-
INNHOLD/BESKRIVELSE Spillemiddelsøknader for midler til idrettsanlegg, samt tilhørende avslag/tilsagn
ORDNING Ordnes etter anleggsnr. Og K-koder (fellesklasse 243 fagklasse D11)
PERIODE Opprettet 29.5.2019. Operativ fra 01.01.2020-
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Brukerstyrt. Ikke-sensitive dokumenter hovedsakelig. Hvis sak/dokument er unntatt offentlighet, reguleres tilgang til sak/dokument av tilgangsstyring internt. Offentlige dokument har ingen intern tilgangsstyring
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Ved periodisering overføres uttrekk av avsluttet periode til depot
KASSASJON Ingen hjemmel for kassasjon. Bevares
VOLUM/MENGDE  
MERKNAD:  

Arkivdel/Arkivserie - Saker med kort bevaringstid 2023-

Arkivdel/Arkivserie - Saker med kort bevaringstid 2023-
SYSTEM PUBLIC 360
ARKIVDEL/ARKIVSERIE Saker med kort bevaringstid 2023-
INNHOLD/BESKRIVELSE Opprettet for dokumentasjon med kortvarig verdi og som kan kasseres etter gitte frister, i henhold til bevaring- og kassasonsplan. Brukt i Elev-PC kontrakt 2023. Kan også brukes til Webcruiter-dokumentasjon
ORDNING Etter K-koder (fagklasse, fellesklasse og tilleggsklasser)
PERIODE Opprettet 28.06.2023-
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Brukerstyrt. Hvis sak/dokument er unntatt offentlighet, reguleres tilgang til sak/dokument av tilgangsstyring internt. Offentlige dokument har ingen intern tilgangsstyring
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Ved periodisering overføres uttrekk av avsluttet periode til depot
KASSASJON Kasseres etter gitte frister og etter kassasjonsvedtak
VOLUM/MENGDE  
MERKNAD:  

 

Arkivdel/Arkivserie - Sak 2020-

Arkivdel/Arkivserie - Sak 2020-
SYSTEM PUBLIC 360
ARKIVDEL/ARKIVSERIE Sak 2020-
INNHOLD/BESKRIVELSE Administrativ og politisk saksbehandling for Agder fylkeskommune, inkludert alle ytre enheter (tannklinikker, videregående skoler)
ORDNING Etter K-koder (fagklasse, fellesklasse og tilleggsklasser)
PERIODE 01.01.2020-
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Bruker og tilgangsstyrt. Kan i noen tilfeller inneholde personopplysninger som krever ekstra skjerming (ref. personvernforordningen, jf. personopplysningsloven, artikkel 9 nr. 1). Dokumenter med disse opplysninger lagres som personsensitive dokumenter. Hvis sak/dokument er unntatt offentlighet, reguleres tilgang til sak/dokument av tilgangsstyring internt. Offentlige dokument har ingen intern tilgangsstyring.
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Ved periodisering overføres uttrekk av avsluttet periode til depot
KASSASJON Ingen hjemmel for kassasjon. Bevares
VOLUM/MENGDE  
MERKNAD:    
   

 

Arkivdel/Arkivserie - Plan 2020 -

Arkivdel/Arkivserie - Plan 2020 -
SYSTEM PUBLIC 360
ARKIVDEL/ARKIVSERIE Plan 2020 -
INNHOLD/BESKRIVELSE Plansaker som Agder fylkeskommune får til uttalelse etter plan- og bygningsloven, kulturminneloven og forurensningsloven
ORDNING Objektarkiv. Ordnes etter kommunenavn samt gnr/bnr, K-kode avhengig av sak.
PERIODE Opprettet 29.5.2019. Operativ fra 01.01.2020-
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Brukerstyrt. Hovedsakelig offentlig dokumentasjon. Hvis sak/dokument er unntatt offentlighet, reguleres tilgang til sak/dokument av tilgangsstyring internt. Offentlige dokument har ingen intern tilgangsstyring.
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Ved periodisering tas det uttrekk av avsluttet periode som deponeres hos IKAVA. Kart i papirformat som er vedlegg til dokumenter, pakkes, ordnes og leveres depot.
KASSASJON Ingen hjemmel for kassasjon. Bevares
VOLUM/MENGDE  
MERKNAD:  

Arkivdel/Arkivserie - Personal 2020 -

Arkivdel/Arkivserie - Personal 2020 -
SYSTEM PUBLIC 360
ARKIVDEL/ARKIVSERIE Personal 2020 -
INNHOLD/BESKRIVELSE Saksbehandling om den enkelte ansatte i fylkeskommunen som er viktig for lønn og pensjonsrettigheter. Personalarkivet er hovedsakelig ordnet i samlemapper pr. ansatt (personalmapper)
ORDNING Objektarkiv. Ordnet etter fødselsnummer (11-sifre) og K-kode 420
PERIODE Opprettet 29.5.2019. Operativ fra 01.01.2020-
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Styres med rettighetsmatriser til det enkelte objekt, brukertilgang gis via AD og deretter tilgangsgrupper
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Ved periodisering overføres uttrekk av avsluttet periode til depot
KASSASJON Ingen hjemmel for kassasjon. Bevares
VOLUM/MENGDE Alle ansatte i Agder fylkeskommune har en personalmappe, over 3000 stykk.
MERKNAD:  

 

Arkivdel/Arkivserie - Pasient 2020 -

Arkivdel/Arkivserie - Pasient 2020 -
SYSTEM PUBLIC 360
ARKIVDEL/ARKIVSERIE Pasient 2020 -
INNHOLD/BESKRIVELSE Pasientarkiv for tannhelsetjenesten i Agder fylkeskommune
ORDNING Objektarkiv. Ordnes etter fødselsnummer og K-kode (fagklasse G40)
PERIODE Opprettet 29.5.2019. Operativ fra 01.01.2020-
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG En del av materialet inneholder særlige kategorier av personopplysninger som krever ekstra skjerming (ref. personvernforordningen, jf. personopplysningsloven, artikkel 9 nr. 1). Opprettet som personsensitive dokumenter, tilgangsstyrt ved hjelp av tilgangsgrupper.
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Ved periodisering overføres uttrekk av avsluttet periode til depot
KASSASJON Ingen hjemmel for kassasjon. Bevares
VOLUM/MENGDE  
MERKNAD:  

Arkivdel/Arkivserie - Oppvekstombudet i Agder 2020

Arkivdel/Arkivserie - Oppvekstombudet i Agder 2020
SYSTEM Public 360
ARKIVDEL/ARKIVSERIE Oppvekstombudet i Agder 2020
INNHOLD/BESKRIVELSE Saker som gjelder ombudsfunksjonen i Agder fylkeskommune
ORDNING Etter K-koder (fagklasse, fellesklasse og tilleggsklasser) K-koder (X51 – Ombudsordninger)
PERIODE 17.08.2020-
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Styres med rettighetsmatriser til det enkelte objekt, brukertilgang gis via AD og deretter tilgangsgrupper
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Ved periodisering overføres uttrekk av avsluttet periode til depot
KASSASJON Ingen hjemmel for kassasjon. Bevares
VOLUM/MENGDE  
MERKNAD: Tilsvarer bortsatte arkivdeler: Elev- og lærlingombud 2020 og Mobbeombud 2020.
Arkivdel/Arkivserie - NAV-ombudet i Agder 2022
SYSTEM PUBLIC 360
ARKIVDEL/ARKIVSERIE NAV-ombudet i Agder 2022
INNHOLD/BESKRIVELSE Saker som gjelder NAV-ombudet i Agder fylkeskommune
ORDNING Etter K-koder (fagklasse, fellesklasse og tilleggsklasser)
PERIODE 01.01.2022-
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Styres med rettighetsmatriser til det enkelte objekt, brukertilgang gis via AD og deretter tilgangsgrupper
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Ved periodisering overføres uttrekk av avsluttet periode til depot
KASSASJON Ingen hjemmel for kassasjon. Bevares
VOLUM/MENGDE  
MERKNAD: Ny opprettet stilling NAV-Ombud i Agder fra 01.01.2022.

Arkivdel/Arkivserie - Møtedokumenter 2020 –

Arkivdel/Arkivserie - Møtedokumenter 2020 –
SYSTEM PUBLIC 360
ARKIVDEL/ARKIVSERIE Møtedokumenter 2020 –
INNHOLD/BESKRIVELSE Møtebok for politiske utvalg/råd i Agder fylkeskommune
ORDNING K-kode prinsipp (felleskodeprinsipp – 033)
PERIODE 01.01.2020 Møtedokumenter i overgangsperiode før fylkessammenslåingen ligger i Fellesnemdatabasen 2017-2019 (se under eArkivbaser)
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Ihht off. regelverk   Hvis sak/dokument er unntatt offentlighet, reguleres tilgang til sak/dokument av tilgangsstyring internt. Offentlige dokument har ingen intern tilgangsstyring.
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Ved periodisering overføres uttrekk av avsluttet periode til depot
KASSASJON Ingen hjemmel for kassasjon. Bevares
VOLUM/MENGDE  
MERKNAD: Ingen krav til utskrift og innbinding av møtebøker

Arkivdel/Arkivserie - Mobbeombud 2020

Arkivdel/Arkivserie - Mobbeombud 2020
SYSTEM PUBLIC 360
ARKIVDEL/ARKIVSERIE Mobbeombud 2020 -
INNHOLD/BESKRIVELSE Saker som gjelder mobbeombudsfunksjonen i Agder fylkeskommune
ORDNING Etter K-koder (fagklasse, fellesklasse og tilleggsklasser) K-koder (X51 – Ombudsordninger)
PERIODE 01.01.2020-16.08.2020
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Styres med rettighetsmatriser til det enkelte objekt, brukertilgang gis via AD og deretter tilgangsgrupper
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Ved periodisering overføres uttrekk av avsluttet periode til depot
KASSASJON Ingen hjemmel for kassasjon. Bevares
VOLUM/MENGDE  
MERKNAD: Bortsatt. Erstattet av ny arkivdel Oppvekstombudet i Agder 2020  16.08.2020 grunnet nytt navn på ombudet.

Arkivdel/Arkivserie - Medeierskap 2020 -

Arkivdel/Arkivserie - Medeierskap 2020 -
SYSTEM PUBLIC 360
ARKIVDEL/ARKIVSERIE Medeierskap 2020 -
INNHOLD/BESKRIVELSE Saksbehandling vedr. selskaper/stiftelser hvor Agder fylkeskommune er medeier
ORDNING Objektarkiv. Ordnes etter navn på selskap og K-kode 037
PERIODE Opprettet 29.5.2019. Operativ fra 01.01.2020-
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Bruker og tilgangsstyrt Ihht off. regelverk Hvis sak/dokument er unntatt offentlighet, reguleres tilgang til sak/dokument av tilgangsstyring internt. Offentlige dokument har ingen intern tilgangsstyring.
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Ved periodisering overføres uttrekk av avsluttet periode til depot
KASSASJON Ingen hjemmel for kassasjon. Bevares
VOLUM/MENGDE  
MERKNAD: Knyttet til prosjektnr 21-3: Eierstyring - Agder fylkeskommune - 2021-2024

Arkivdel/Arkivserie - Løyve 2020 -

Arkivdel/Arkivserie - Løyve 2020 -
SYSTEM PUBLIC 360
ARKIVDEL/ARKIVSERIE Løyve 2020 -
INNHOLD/BESKRIVELSE Løyvearkiv for persontransportløyver i Agder fylkeskommune
ORDNING Ordnes etter kommune samt navn på løyveinnehaver, K-kode N12
PERIODE 01.01.2020- 23.10.2020 Erstattet av arkivdel Drosjeløyve 2020 – 23.10.2020
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Styres med rettighetsmatriser til det enkelte objekt, brukertilgang gis via AD og deretter tilgangsgrupper
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Ved periodisering overføres uttrekk av avsluttet periode til depot
KASSASJON Bevares. Politiattester kasseres etter 3 måneder
VOLUM/MENGDE  
MERKNAD:      

Arkivdel/Arkivserie - Elev 2020-

Arkivdel/Arkivserie - Elev 2020-
SYSTEM PUBLIC 360
ARKIVDEL/ARKIVSERIE Elev 2020-
INNHOLD/BESKRIVELSE Elevmapper: Bevaringsverdig dokumentasjon og saksbehandling som gjelder den enkelte elev ved de videregående skolene i Agder fylkeskommune samt SMI-skolen og Fagskolen i Agder. Gjelder også privatister
ORDNING Fødselsnummer (11 siffer) og K-kode B31
PERIODE Opprettet 29.05 2019. Gjelder fra ny organisasjon 01.01.2020
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Styres med rettighetsmatriser til det enkelte objekt, brukertilgang gis via AD og deretter tilgangsgrupper. ELEV Lao på saksnivå. tilgangstyrt på dokumentnivå utfra elevens skoletilhørighet.
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Ved periodisering overføres uttrekk av avsluttet periode til depot
KASSASJON Ingen hjemmel for kassasjon. Bevares
VOLUM/MENGDE Alle elever har en elevmappe som varer ut det videregående løpet på 3 år.
MERKNAD:  

Arkivdel/Arkivserie - Elev- og lærlingombud 2020 –

Arkivdel/Arkivserie - Elev- og lærlingombud 2020 –
SYSTEM PUBLIC 360
ARKIVDEL/ARKIVSERIE Elev- og lærlingombud 2020 –
INNHOLD/BESKRIVELSE Saker som vedrører elev- og lærlingsombudsfunksjonen i Agder fylkeskommune
ORDNING Etter K-koder (fagklasse, fellesklasse og tilleggsklasser) K-koder (X51 – Ombudsordninger)
PERIODE 01.01.2020-16.08.2020
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Tilgangsgruppestyrt på avdeling eller meg og min leder
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Ved periodisering overføres uttrekk av avsluttet periode til depot
KASSASJON Ingen hjemmel for kassasjon. Bevares
VOLUM/MENGDE  
MERKNAD: Bortsatt. Erstattet av ny arkivdel Oppvekstombudet i Agder 2020 16.08.2020 grunnet nytt navn på ombudet.

Arkivdel/Arkivserie – Eiendom 2020 -

Arkivdel/Arkivserie – Eiendom 2020 -
INNHOLD/BESKRIVELSE Arkiv over bygninger/eiendommer eid av Agder fylkeskommune. Samt nabovarsling, grunnerverv ifm utbygging – fv.
SYSTEM PUBLIC 360
ORDNING Etter gnr/bnr og kommune og K-koder (6-klassen)
PERIODE 01.01.2020-
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Brukere har tilgang –via tilgangsgrupper
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Ved periodisering overføres uttrekk av avsluttet periode til depot
KASSASJON Ingen hjemmel for kassasjon. Bevares
VOLUM/MENGDE
MERKNAD

Arkivdel/Arkivserie - Drosjeløyver 2020 –

Arkivdel/Arkivserie - Drosjeløyver 2020 –
INNHOLD/BESKRIVELSE Søknader og saksbehandling for drosjeløyver. Dokumentene kommer inn via integrasjon (FINT-integrasjon)
SYSTEM PUBLIC 360
ORDNING Primærklassering: På organisasjonsnummer til søker Sekundærklassering: Fagklasse N12 - Persontransport utenfor rute Tilleggsklasse: &18 - Bevilling, tillatelse, konsesjon, dispensasjon, godkjenning, sertifisering
PERIODE 23.10. 2020-
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Styres med rettighetsmatriser til det enkelte objekt, brukertilgang gis via AD og deretter tilgangsgrupper
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Ved periodisering overføres uttrekk av avsluttet periode til depot
KASSASJON Bevares. Politiattester kasseres etter 3 måneder, jfr rutine beskrevet i kap.5.3.8
VOLUM/MENGDE
MERKNAD Dokumentene kommer inn via integrasjon

Arkivdeler knyttet til vertssamarbeid

Arkivdel/Arkivserie - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Arkivdel/Arkivserie - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
SYSTEM PUBLIC 360
ARKIVDEL/ARKIVSERIE Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
ARKIVKODE/KLASSIFISERING K-koder (fagklasse, fellesklasse og tilleggsklasser)
INNHOLD/BESKRIVELSE Søknader, administrative dokumenter og styredokumenter i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (AAUKF)  
ORDNING Etter k-koder
PERIODE November 2020 -
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Styres med rettighetsmatriser til det enkelte objekt, brukertilgang gis via AD og deretter tilgangsgruppe Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Kun 1 bruker samt arkivarrolletilgang
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Arkivdel vil bli avlevert til depot sammen med resten av Agder fylkeskommunes arkiv. Hvis AAUKF vil gjøre uttrekk før, betales det av dem
KASSASJON Ingen hjemmel for kassasjon. Bevares
VOLUM/MENGDE  
MERKNAD: Arkivskaper: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Agder fylkeskommune har inngått samarbeid, jfr. oppdragsavtale saksnr. 20/29051-2

 

Arkivdel/Arkivserie - Personal Agder Arbeidsmiljø 2020-  

Arkivdel/Arkivserie - Personal Agder Arbeidsmiljø 2020-  
SYSTEM PUBLIC 360 – Arkiv Agder Arbeidsmiljø
ARKIVDEL/ARKIVSERIE Personal Agder Arbeidsmiljø 2020-
ARKIVKODE/KLASSIFISERING Objektarkiv. Ordnet etter fødselsnummer (11-sifre), og evt K-koder
INNHOLD/BESKRIVELSE Personalarkiv til ansatte i Agder Arbeidsmiljø
ORDNING Primærklassering fødselsnummer
PERIODE Fra 01.05.2022
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Styres med rettighetsmatriser til det enkelte objekt, brukertilgang gis via AD og deretter tilgangsgruppe AAM Personal. Kun 2 brukere samt arkivarrolletilgang
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Arkivdel vil bli avlevert til depot sammen med resten av Agder fylkeskommunes arkiv. Hvis Agder Arbeidsmiljø vil gjøre uttrekk før, betales det av dem
KASSASJON Bevares
VOLUM/MENGDE  
MERKNAD: Arkivskaper: Agder Arbeidsmiljø. Agder fylkeskommune har inngått samarbeid, jfr. oppdragsavtale saksnr. 22/14074-2

Arkivdel/Arkivserie - Sak - Agder Arbeidsmiljø 2020 -

Arkivdel/Arkivserie - Sak - Agder Arbeidsmiljø 2020 -
SYSTEM PUBLIC 360 – Arkiv Agder Arbeidsmiljø
ARKIVDEL/ARKIVSERIE Sak Agder Arbeidsmiljø 2020-
ARKIVKODE/KLASSIFISERING Etter K-koder (fagklasse, fellesklasse og tilleggsklasser)
INNHOLD/BESKRIVELSE Saksarkiv for Agder Arbeidsmiljø. Kun administrativt saksarkiv AAM har selv ansvar for eget Extensor fagsystem – journal for selve bedriftshelsetjeneste, dvs. arbeidsmiljøsakene
ORDNING K-koder
PERIODE Fra 01.05.2022
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Styres med rettighetsmatriser til det enkelte objekt, brukertilgang gis via AD og deretter tilgangsgruppe AAM. Kun 2 brukere samt arkivarrolletilgang
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Arkivdel vil bli avlevert til depot sammen med resten av Agder fylkeskommunes arkiv. Hvis Agder Arbeidsmiljø vil gjøre uttrekk før, betales det av dem
KASSASJON Bevares
VOLUM/MENGDE  
MERKNAD: Arkivskaper: Agder Arbeidsmiljø. Agder fylkeskommune har inngått samarbeid, jfr. oppdragsavtale saksnr. 22/14074-2

7.3 Systemoversikt - fagsystem 

Agder fylkeskommune bruker mange fagsystem i sin arbeidshverdag, noen rene oppslagsverk eller tekstbehandlingsprogram, mens andre igjen innehar mer saksbehandlings og beslutningstøttefunksjoner og dermed også innehar bevaringsverdig dokumentasjon. Det vises til oversikt som avdeling for Jus og Informasjonsforvaltningsseksjonen har ansvar for å vedlikeholde: System/applikasjonsoversikt.

7.4 Fagsystem med arkivkjerne

7.4.1 Visma Flyt PPT - systembeskrivelse

Fagsystem med arkivkjerne - Visma Flyt PPT

Fagsystem med arkivkjerne - Visma Flyt PPT
Systeminformasjon  
Systemnavn Visma Flyt PPT
Tatt i bruk 07.10.2020
Avsluttet dato  
Systemeier Bjørnar Sørum
Administrative data  
Innhold Sak-/arkivsystem for PPT/pedagogisk psykologisk tjeneste. Journalskriving for personer i kontakt med pedagogisk psykologisk tjeneste. Vedtak, testresultater, logopedisk rapport, kartleggingsrapporter, epikriser, pedagogiske rapporter, IOP, tilrådninger, enkeltvedtak, årsrapporter og sakkyndig vurderinger og sakkyndige uttalelser og uttalelser fra PPT knyttet til klientene. Postliste oversikt over inn-/utgående korrespondanse.   Systemsaker fra skoler, helsesøster eller andre helseforetak; der de ber om veiledning eller kurs/forelesninger knyttet til ulike, utfordringer og/eller tema.
Lisenshaver Agder fylkeskommune
Brukergrupper Ansatte ved PPT og seksjon for dokumentasjonsforvaltning
Systemansvarlig Bjørnar Sørum
Driftsansvarlig IKT Agder
Relasjon til andre system KS Svar ut og SvarInn, Public 360
Leverandør Visma unique
Merknader Visma Samhandling leverer Noark 5 godkjent arkivkjerne
Tekniske data  
Produksjonsformat Word
Arkivformat PDF
Merknader  
Bevaring  
Kassasjon Nei
Hjemmel Arkivlov med forskrifter
Tabelluttrekk Ja, Noark-systemet har egen arkivkjerne
Overføring  
Merknader  
Informasjonssikkerhet  
Meldeplikt Nei
Dato for sist meldt  
Klassifikasjon Sensitiv
Risikovurdering Foretatt ROS-analyse desember 2020 i prosjektet (IKT-Agder- samarbeidet).
GDPR  
Type personopplysninger Navn, adresse, tlf, fødselsnr, kontaktinformasjon til foresatte/familie/nettverk
Behandlingsansvarlig Leder for PPT, Bjørnar Sørum
Innhentet databehandleravtale Ja, med IKT Agder
Formål med behandlingen Yte lovpålagte tjenester til elever i videregående opplæring i Ager fylkeskommune, også til elever i grunnskolen i sosiale og medisinske institusjoner. Jfr. Opp.lov § 13.2 og 13.3a.
Sikkerhetstiltak beskrivelse Systemet ligger i sensitiv sone
Omfang personopplysninger Stort
Loggfunksjon Ja
Sletting av data Driftsansvarlig kan slette
Antall brukere 36 (inkludert seksjon for dokumentasjonsforvaltning brukere)

7.4.2 Visma InSchool - systembeskrivelse

Fagsystem med arkivkjerne - Visma InSchool

Fagsystem med arkivkjerne - Visma InSchool
Systeminformasjon .
Systemnavn Visma InSchool
Tatt i bruk 31.12.2020 (skoleårsplanlegging) – 15.08.21 – alle skolene
Avsluttet dato
Systemeier Inntak og elevtjenester
Administrative data
Arkivserier/arkivdeler Vil være aktuelt når arkivkjerne er godkjent?
Ordning Vil være aktuelt når arkivkjerne er godkjent?
Innhold Skoleadministrasjon, elevdokumentasjon og personaldokumentasjon, inkludert særlige kategorier personopplysninger
Lisenshaver Agder fylkeskommune
Brukergrupper Videregående skoler, HR, økonomi
Systemansvarlig Gro Pedersen
Driftsansvarlig Visma
Relasjon til andre system FINT, Visma Enterprise (HR-portalen via FINT), Itslearning (via FINT), Xledger (via FINT), LCS (via FINT). Direkte integrasjon fra VIS til FREG (Folkeregisteret) , KRR (Kontakt- og reservasjonsregisteret), Brønnøysundsregisteret samt SvarUt
Leverandør Visma
Merknader Se arkivsak 23/07922 for systemdokumentasjon
Tekniske data Se arkivsak 23/07922 for systemdokumentasjon
Databaseplattform
Produksjonsformat
Arkivformat Pfd (når arkivkjerne settes i drift)
Merknader
Bevaring
Kassasjon Ja (varselbrev), ellers ikke
Hjemmel
Tabelluttrekk
Overføring Noark-uttrekk når arkivkjerne settes i drift
Merknader
Informasjonssikkerhet
Meldeplikt Ja
Risikovurdering Sentralt i VIGO
GDPR
Type personopplysninger Alle, inkludert særlige kategorier personopplysninger
Behandlingsansvarlig
Innhentet databehandleravtale Ja, se saksdokument 20/14732-5
Formål med behandlingen Skoledaministrasjon
Sikkerhetstiltak beskrivelse Se systeminformasjon
Omfang personopplysninger Se systeminformasjon
Loggfunksjon Se systeminformasjon
Sletting av data
Antall brukere

7.5 Fellesløsning Statens vegvesen og fylkeskommunene

Public 360-online fellesløsningen for Statens vegvesen og alle landets fylkeskommuner ble tatt i bruk mai 2020. Basen er kun en søkebase for Mime, Statens vegvesens saks- og arkivløsning fra oktober 2015 - desember 2019. Det er gjort et uttrekk av dokumenter som angår fylkesveg og riksveg i denne perioden, som er tilgjengelig på følgende adresse:
Uttrekk av dokumenter som omhandler fylkesveg og riksveg oktober 2015 til desember 2019.

Agder fylkeskommune har ikke noe arkivansvar i denne basen, men saksbehandler kan få tilgang, de får da kun leserrettigheter til dokumentene i basen. 

Det er to superbrukere/brukeradministratorer i Agder fylkeskommune som skal gi tilganger til fellesløsningen. 

Sveis-basen fra Statens vegvesen (dokumenter fra før 2015) ble ikke innlemmet i fellesløsningen. Dokumenter fra før 2015 må en ta kontakt med Statens vegvesen for å bestille. Se rutine for utlån fysisk materiale. Se også kapittel 7.6.4 for utlånt eiendomsarkiv fra Statens vegvesen. 

7.6 Papirarkiv – oversikt over dagligarkiv og bortsatte arkiver 

Arkiv som har blitt skilt ut etter periodisering skal normalt overføres til bortsettingsarkiv. Arkivmaterialet i bortsettingsarkivet skal normalt avleveres til depot når det er 25-30 år gammelt med unntak av personsensitive arkiver, som avleveres etter 10 år. Avvik fra denne regelen må avtales med ledelsen for fylkeskommunens depotordning. Arkivmaterialet bør være ordnet slik at bevaringsverdig og kassabelt materiale er oppbevart hver for seg. De journalførende enhetene har selv ansvaret for å holde vedlike systematikk og orden i bortsettingsarkivene.

Arkivlokaler som skal benyttes til bortsettingsarkiv, skal kunne klassifiseres som spesialrom for arkiv. I tillegg til kravene for dagligarkiv skal spesialrom for arkiv tilfredsstille disse kravene:

 • Tilfluktsrom skal ikke brukes som arkivlokale, annet enn til oppbevaring av arkivmateriale som er vedtatt kassert etter en viss tid.
 • Lokalene skal være innredet slik at arkivmaterialet ikke står tett inntil vegger og tak eller rett på golvet.
 • I spesialrom for arkiv skal det ikke være vannrør.
 • I spesialrom for bortsettingsarkiv skal bygningsdelene minst ha brannmotstandsevne REI 60 og utføres i materialer som er avgrenset brennbare.
 • Spesialrom for arkiv skal ha selvlukkende dør. De skal normalt ikke ha vinduer.
 • Reoler skal være av ikke brennbart materiale.
 • Spesialrom for arkiv skal ha automatisk brannalarm.
 • Spesialrom for arkiv skal være sikret med særskilt innbruddsalarm.
 • Spesialrom skal varmes opp med varmekabler i gulv eller i egne vernekonstruksjoner eller med varmluftsanlegg.
 • Arkivskap med brannmotstandsevne EI 90 eller høyere kan brukes til oppbevaring av bortsettingsarkiv, i stedet for spesialrom.

Lokalisering av papirarkiver: 

Agder fylkeskommune har sentralisert arkivtjenesten. Seksjon for dokumentasjonsforvaltning har lokasjon på Administrasjonsbygget i Arendal. Fortsatt har man et bortsettingsarkiv på Fylkeshuset i Kristiansand, men dagligarkivet er i Arendal sammen med bortsetingsarkivet fra tidligere Aust-Agder. I tillegg har det vært arkiver plassert ut på enhetene/virksomhetene (skolene/tannklinikkene), men hovedparten av disse er avlevert/deponert. Det vises til kapittel 9 for mer om deponering av bortsatte arkiv.

7.6.1 Dagligarkivet i Arendal

Dagligarkivet befinner seg på Fløyheia, administrasjonsbygget, i 5 etasje. Adresse: Ragnvald Blakstads vei 1, 4838 Arendal. Det er montert kortleser inn til seksjon for dokumentasjonsforvaltning hvor adgangen er begrenset, til ansatte på seksjonen samt renholdspersonell og bygningsansvarlig. 

Følgende arkiver befinner seg på dagligarkivet: (se neste side)

Skanningsarkiv – ordinære dokumenter

Skanningsarkiv – ordinære dokumenter
Navn på arkiv/arkivserie Skanningsarkiv – ordinære dokumenter
INNHOLD/BESKRIVELSE Mottatt og innskannet post fra Public 360 (både internt, inngående og utgående korrespondanse)
ORDNING Sortert på journaldato i omslagsark, med skilleark fra Public 360
PERIODE Fortløpende de siste 6 månedene
LAGRING/FORMAT Papir
ADGANG/TILGANG Nøkkel til dagligarkiv. Kun ansatte på seksjon for dokumentasjonsforvaltning har adgang
PLASSERING Administrasjonsbygget i Arendal, 5 etasje
OVERFØRING Nei
KASSASJON Makuleres etter 6 måneder
VOLUM/MENGDE 4 brannsikre arkivskap (opptil 16 skuffer)
MERKNAD: Tas vare på i 6 måneder grunnet feil som kan ha oppstått i skanningen.

Skanningsarkiv – PPT-dokumenter

Skanningsarkiv – PPT-dokumenter
Navn på arkiv/arkivserie Skanningsarkiv – PPT-dokumenter
INNHOLD/BESKRIVELSE Mottatt og innskannet post til fagsystemet Visma Flyt PPT
ORDNING Sortert på journaldato i omslagsark månedsvis
PERIODE Fortløpende de siste 6 månedene
LAGRING/FORMAT Papir
ADGANG/TILGANG Nøkkel til dagligarkiv. Kun ansatte på seksjon for dokumentasjonsforvaltning har adgang
PLASSERING Administrasjonsbygget i Arendal, 5 etasje
OVERFØRING Nei
KASSASJON Makuleres etter 6 måneder
VOLUM/MENGDE 1 skuff i brannsikkert arkivskap
MERKNAD: Tas vare på i 6 måneder grunnet feil som kan ha oppstått i skanningen.
MERKNAD: Skilt ut fra ordinært skanningsarkiv av praktiske grunner, skanning til 2 ulike system (Public 360 og Visma Flyt PPT).  

Valglistearkiv - Valglister for de ulike partiene til Fylkeskommunevalg

Valglistearkiv - Valglister for de ulike partiene til Fylkeskommunevalg
Navn på arkiv/arkivserie Valglistearkiv
INNHOLD/BESKRIVELSE Valglister for de ulike partiene til Fylkeskommunevalg
ORDNING Sortert på saksnr., i omslag
PERIODE 2021
LAGRING/FORMAT Skannet inn i Public 360, men også oppbevaring på papir
ADGANG/TILGANG Nøkkel til dagligarkiv. Kun ansatte på seksjon for dokumentasjonsforvaltning har adgang
PLASSERING Administrasjonsbygget i Arendal, 5 etasje
OVERFØRING Nei
KASSASJON Bevares inntil neste fylkeskommunale valgperiode (4 år). Makuleres deretter
VOLUM/MENGDE 1 omslag i 1 arkivskuff i brannsikkert skap
MERKNAD:  

Garantiarkiv - Garantier i forbindelse med entrepriser/anbud

Garantiarkiv - Garantier i forbindelse med entrepriser/anbud
Navn på arkiv/arkivserie Garantiarkiv
INNHOLD/BESKRIVELSE Garantier i forbindelse med entrepriser/anbud
ORDNING I hengemapper på saksnr.
PERIODE 01.01.2020-
LAGRING/FORMAT Papir
ADGANG/TILGANG Nøkkel til dagligarkiv. Kun ansatte på seksjon for dokumentasjonsforvaltning har adgang
PLASSERING Administrasjonsbygget i Arendal, 5 etasje
OVERFØRING Nei
KASSASJON Nei. Bevares
VOLUM/MENGDE 1 arkivskuff i 1 brannsikkert skap
MERKNAD:      
Drosjeløvearkiv - Garantier
Navn på arkiv/arkivserie Drosjeløvearkiv
INNHOLD/BESKRIVELSE Garantier
ORDNING På saksnr.
PERIODE 01.01.2020-
LAGRING/FORMAT Papir
ADGANG/TILGANG Nedlåst skap på seksjon for dokumentasjonsforvaltning. Kun ansatte på seksjonen har adgang
PLASSERING Administrasjonsbygget i Arendal, 5 etasje
OVERFØRING Nei
KASSASJON Nei. Bevares i 5 år.
VOLUM/MENGDE  
MERKNAD:  

Arbeidsavtalearkiv - Innskannede signerte arbeidsavtaler

Arbeidsavtalearkiv - Innskannede signerte arbeidsavtaler
Navn på arkiv/arkivserie Arbeidsavtalearkiv
INNHOLD/BESKRIVELSE Innskannede signerte arbeidsavtaler for ansatte i Agder fylkeskommune. Kun for de som ble overført fra Statens vegvesen og på virksomhetene. Ble elektronisk signert arbeidsavtaler fra vårpart 2020.
ORDNING Objektordnet. Sortert i hengemapper, stigende på etternavn til ansatte
PERIODE 01.01.2020-
LAGRING/FORMAT Papir
ADGANG/TILGANG Nøkkel til dagligarkiv. Kun ansatte på seksjon for dokumentasjonsforvaltning har adgang
PLASSERING Administrasjonsbygget i Arendal, 5 etasje
OVERFØRING Nei
KASSASJON Vurderes å kasseres da innskannet eksemplar er å regne som original
VOLUM/MENGDE 1 arkivskuff i brannsikkert skap
MERKNAD:  

7.6.2 Bortsettingarkivet i Arendal

Bortsettingsarkivet befinner seg på Fløyheia, administrasjonsbygget, i kjelleren hus 2. Adresse: Ragnvald Blakstads vei 1, 4838 Arendal. Det er kun ansatte på seksjon for dokumentasjonsforvaltning som har tilgang til nøkkel og arkivlokalet. 

Følgende materiale befinner seg i arkivlokalet pr. juni 2022:

Følgende materiale befinner seg i arkivlokalet pr. juni 2022:
Arkivskaper  Aust-Agder fylkeskommune – avdeling spesifisert nedenfor Hyllemeter  Periode  Avleverings  -tidspunkt  Kommentar 
Fagopplæring  47  1996-2016  2022  Fag- og svenneprøver 
PPT  27  1991-2016  2022  Klientmapper, postjournal, personalarkiv, kopibøker 
Møtebøker  24  1996-2014  2022  Noe i esker, det meste er innbundet. 
Fylkesting  5,5  1996-2003  2022  Sakarkiv, protokoller 
Aksjesselskaper *  15  1980-2019  2022  Sakarkiv 
Fylkeskassa  91  1973-2019  2022  Lønnsarkiv + sakarkiv (OBS! her ligger også verdipapirer som tidligere har ligget i safe). 
Aust-Agder fylkesrevisjon  8,5  1990-2017  2022  1 hyllemeter skal avleveres, 7,5 kan kasseres? 
Sentralarkivet  2009-2019    Avtalearkiv, garantier, personalsak,  Garantiarkiv for turvogn og godstransport, løyvearkiv 

Totalt: 221 hyllemeter 

*Aksjeselskaper:  

 • Sørlandsreiser AS (1,2hyllemeter)
 • Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (1,2 hyllemeter)
 • Aust-Agder næringsselskap (9 hyllemeter) 
 • Fylkeshuset AS – ikke pakket (0,5 hyllemeter)

Diverse:

 • Personalsaker – delvis pakket = ca. 1,5 hyllemeter 
 • Jan Petter Røinaas (innkjøp) - Permer og esker, ikke pakket = 2 hyllemeter

7.6.3 Bortsettingsarkivet i Kristiansand

Bortsettingsarkivet befinner seg i kjelleren på Fylkeshuset i Kristiansand. Adresse: Tordenskjolds gate 65, 4614 Kristiansand. Det er kun ansatte på seksjon for dokumentasjonsforvaltning som har tilgang til nøkkel og arkivlokalet. Saksbehandler må ta kontakt med seksjonen for å gjøre avtale. Se rutine på saksnr. 22/16998-1. Oversikt over hva slags arkiver som finnes i bortsettingsarkivet i Kristiansand, finnes på saksnr. 21/19819-11 i Public 360. 

7.6.4 Utlånt eiendomsarkiv fra Statens vegvesen

På bakgrunn av avvikling av sams vegadministrasjon, er det inngått avtale mellom arkiveier Statens vegvesen og Agder fylkeskommune om utlån av etablert fysisk arkiv tilhørende Statens vegvesen for den del som gjelder fylkesveg og som befinner seg på vegvesenets lokasjon i Kristiansand (Rigedalen 5), jfr. avtale saksnr. 20/25873-6. Arkivets innhold på 42 hyllemetere fra perioden 1970-2006 omhandler oppgaver knyttet til eiendomssaker, slik som grunnerverv, skjønn, kart- og oppmålingsforretninger, kjøpekontrakter og avtaler, jordskifte, skjøte, økonomiske oppgjør. 

7.7 Papirarkiv – oversikt over deponerte arkiver 

Det vises til kapittel 9.3 for oversikt over deponerte papirarkiver. 

7.8 Oversikt over Interkommunale samarbeid – arkivansvar

Det vises til rutiner og teori beskrevet under kapittel 3.5 (Arkivansvar Interkommunale samarbeid). Nedenfor skisseres i praksis hvilke samarbeid som er inngått hvor Agder fylkeskommune har arkivansvar. Se tabelloversikt neste side. Skjemaoppsettet som er brukt er hentet fra Arkivverkets veileder:

Veileder for arkiv ved interkommunale samarbeid - Arkivverket

Arkivansvar - Oversikt over interkommunale samarbeid i Agder fylkeskommune

Arkivansvar - Oversikt over interkommunale samarbeid i Agder fylkeskommune
Arkivansvar - Oversikt over interkommunale samarbeid i Agder fylkeskommune             Placeholder-overskrift Placeholder-overskrift Placeholder-overskrift Placeholder-overskrift
Dato   Oktober 2022  
Versjon   1.0  
 Navn på interkommunalt samarbeid Arkiv-referanse Etablert dato Avviklet dato Deltakere Arkivlov Funksjons-område Samarbeidsform Arkivansvarlig Arkivsystem Dokumentasjonsplikter
Arkiv-referanser til saksnummer hvor avtalene er arkivert. Etableringsdato (DD.MM.ÅÅÅÅ).   Avviklingsdato (DD.MM.ÅÅÅÅ).   Hvilke kommuner, evt andre, deltar i samarbeidet? Spesifiser dersom noen har trukket seg ut. Følger det interkommunale samarbeids-organet arkivloven? Hvilke funksjoner eller oppgaver utfører samarbeidet for eierkommunene?   Hvilken type samarbeidsform? Et interkommunalt samarbeid skal etter kommuneloven §17-1 foregå gjennom interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarb eid, interkommunalt selskap, aksjeselskap, samvirkeforetak, forening eller en annen måte som det er rettslig adgang til. Hvem har ansvar for det interkommunale samarbeidets arkiv og journalføring? Navn på organ og kontaktperson. Navn på system som brukes til arkiveringen for det interkommunale samarbeidet. Er dokumentasjonsp liktene i særlovgivning i samarbeidsorgan et kartlagt?
Aust-Agder utviklings-og kompetansefond 20/29051-2 Fond opprettet 08.09.2003 Oppdragsavtale gjeldende fra november 2020.     15 tidligere Aust-Agder kommuner: Arendal kommune Birkenes kommune Bygland kommune Bykle kommune Evje og Hornnes kommune Froland kommune Gjerstad kommune Grimstad kommune Iveland kommune Lillesand kommune Risør kommune Tvedestrand kommune Valle kommune Vegårshei kommune Åmli kommune Ikke pliktig, men ønskelig Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder. Bidrag gis til prosjekter i tidligere Aust-Agder fylke. Stiftelse Agder fylkeskommune, seksjonsleder ved seksjon for dokumentasjonsfor valtning Public 360 Egen arkivdel i Agder fylkeskommunes saks- og arkivsystem. Ikke eget arkiv da møte og utvalgsmodul kun funker i arkiv Agder fylkeskommune Ikke foreløpig
Agder Arbeidsmiljø IKS 22/14074-2 Etablert 20.06.2002 Oppdragsavtale gjeldende fra 01.01.2022   Arendal kommune, Åmli kommune, Froland kommune, Agder fylkeskommune Ikke pliktig, men ønskelig Selskapet har som formål: Å yte fullverdige tjenester innenfor helse, miljø, og sikkerhets arbeid i eierorganisasjonene og til andre. Gjennom veiledning, oppfølging og tilrettelegging sikre at eiernes plikter etter lov og avtaler innenfor HMS følges opp og gjennomføres. Bistå alle ledd og nivåer i eierorganisasjonene i konkrete HMS saker, og bistå enhver leder slik at lederens ansvar for HMS innen sitt område klargjøres og tilrettelegges Interkommunalt selskap – eget selvstendig rettssubjekt Agder fylkeskommune, seksjonsleder ved seksjon for dokumentasjonsfor valtning Agder Arbeidsmiljø har ansvar for eget Extensor fagsystem – journal for selve bedriftshelsetjenes te, dvs. arbeidsmiljøsaken e. Public 360 Eget arkiv – 2 arkivdeler (se kapittel 7.2) Ikke foreløpig
Jernbaneforum Sør Ikke definert formelt arkivansvar. Inngått samarbeidsavtale. Saksnr 21/19860-4 Forum opprettet i 1992. Vest-Agder fylkeskommune hatt en koordinerende rolle – administrativt. Ordning fortsetter midlertidig inn i ny organisasjon.   Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland Pliktig, da de ikke er eget rettsubjekt Politisk og administrativt styrt. Arbeider for en høyest mulig prioritering av jernbaneutbyggingen i regionen. Målet med forumet er å få forsert utbyggingen av en modere jernbane på hele strekningen Oslo - Stavanger, inkludert en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen Interkommunalt politisk råd Agder fylkeskommune, seksjonsleder ved seksjon for dokumentasjonsfor valtning Public 360 Ikke egen arkivdel Ikke foreløpig

7.9 Oversikt over integrasjoner mot Public 360

Oversikt over integrasjoner mot Public 360

Oversikt over integrasjoner mot Public 360
Avgivende system Driftes av Systemeier System-ansvarlig Data importert fra 3. part Data registrert i løsningen Opplysninger som overføres til Public 360 Tidsplan/ hyppighet Direkte integrasjon?
VIGO Opplæring (evt flere VIGO-tjenester) VIGO IKS Aina Bjørndal  (Inntak og elevtjenester) Merethe Stendahl-Karlsen Usikkert om VIGO har folkeregisterintegrasjon https://www.vigoiks.no/systeminformasjon/vigo-opplaering Inntaksdata til videregående skoler: Elever: Navn, adresse, fødselsnummer (?), utdanningstilbud/skoleplass Ja
ACOS Interact skjema ACOS AS Svein Buer (Kommunikasjon) Thomas A. Johansen Kontaktinformasjon fra ID-porten og KRR, integrasjon med folkeregisteret - dersom det er satt opp innlogging med ID-porten på skjemaet og hentes inn som person- og kontaktopplysninger Søknadsopplysninger Samtykker Avhengig av skjema Typisk: Navn, skole eller arbeidsplass, kontaktinfo Dersom personopplysninger er registrert manuelt i skjema av bruker (og ikke innhentet via ID-porten), vil de ikke sjekkes mot folkeregisteret. Hver gang det sendes inn skjema Dokumenter leveres direkte i Public 360, styres av arkivoppsett på skjema Noen av skjemaene oppretter kontakter automatisk.
Webcruiter (WebCruiter Service Account) Linda Jacobsen (HR) Christine Danielsen Kontaktinformasjon: Navn, adresse, fødselsnummer Søknad, CV og attester, hvilken stilling det søkes på Søknad, CV. Uregistrerte kontakter. Ja
LCS/Brukertilgang (beskrives foreløpig som en og samme løsning) IKT Agder (DotNet Internals) IKT Agder Fra Bluegarden: - Organisasjonsstruktur - Ansatte: Navn, f.nr, stilling, start- og sluttdato, ansattnr, mobilnr Fra AD: - Brukernavn - e-postadresse Bestilling av fagsystemtilganger for medarbeidere Saksbehandlertilgang godkjennes automatisk Dok.senter godkjenner tilganger for ledere og sensitive dokumenter Ansatte: Brukertilgang i Public 360: - org.tilhørighet - rolle i Public 360 - tilgangsgruppe - start- og stoppdato for tilgang - endringer i rolle/tilgang Kontinuerlig, i praksis ca 2 timer mellom hver fulle sync Ja
Det sentrale folkeregisteret TietoEvry/Skatteetaten Ved kontaktoppslag i DSF: Navn, adresse, fødselsnummer Bare manuelt Manuelt oppslag via Public 360
Altinn Digitaliseringsdirektoratet Fylkeskommunedirektør Brev sendt til AFK fra andre virksomheter, lønnsmeldinger m.v.   Nei, forsendelser hentes manuelt i Altinn
KS SvarInn KS Seksjon for dokumentasjonsforvaltning Brev sendt til AFK via KS SvarUT fra andre virksomheter. Meldinger sendt inn via eDialog, bl.a. sensitive personopplysninger. Avsender, mottaker, melding m/ vedlegg Avsender, mottaker, melding m/ vedlegg Dokumenter leveres direkte i Public 360, men registreres manuelt
Bluegarden (HR-portalen) - SIF (Bluegarden-RIPM-Prod Service Account) Visma Linda Jocobsen (HR) (Ikke folkeregisterintegrasjon) Navn, evt. adresse, f.nr. Ingen kontroll via folkeregisteroppslag. Det registreres kontakter (personkort) med informasjonen som er registrert manuelt i Bluegarden (ikke kontrollert om dette er utfyllende/korrekt) Navn Adresse F.nr Ja
DIGISAK Riksantikvaren Yvonne Willumsen/ leder Kulturminnevern Tilskuddssøknader Tilskudd til istandsetting, reparasjon eller sikring av kulturminner.  Kan også søke om dispensasjoner for å få utføre arbeidet.  Avsender, mottaker Ja Integrasjon via FINT adapter
Drosjeløyve søknader FINT adapter Petter Hammarstrøm / rådgiver Forvaltning  
KGV (EU Supply) EUsupply Service Sturle Hamre/ leder Innkjøp og anskaffelser Hanne Hovde