Arkivplan for Agder fylkeskommune

9 Deponering av arkiv


9.0 Deponering av arkiv

Offentlige virksomheter skal overføre eldre og avsluttede arkiver til et arkivdepot. Kommuner og fylkeskommuner deponerer arkivene til egne arkivdepot. 

Fylkeskommunal/kommunal arkivskaper har eiendomsretten til det deponerte. Depot er ansvarlig for ordning, katalogisering, vedlikehold og ekspedisjoner fra de avleverte arkivene.

9.1 Papirbasert arkiv – rutiner og retningslinjer

Deponering til arkivdepot skal normalt gjennomføres 25 år etter at arkivet gikk ut av aktiv bruk. Enheter som ønsker å overføre materiale til depot, må kontakte depotansvarlig i god tid før overføring skal foretas. Deponeringen skal omfatte evt. møtebøker, kopibøker, postjournal, saks- og spesialarkiv fra minst en arkivperiode. Materialet skal være ordnet i arkivserier.

Det administrative ansvaret for deponert materiale blir overført fra arkivskaperen til depotet.

Personmapper fra sensitive personregistre skal som hovedregel deponeres 10 år etter siste kontakt med vedkommende person. Når deponering foretas, er det å regne som fjernarkivering (depotordning) under særlig trygge forhold. Deponert arkivmateriale av denne typen er fremdeles underlagt kommunenes disposisjonsrett, forutsatt at personopplysningene ikke brukes til annet enn det opprinnelige formålet.

Materialet skal være arkivbegrenset. Materialet skal være rengjort for støv og smuss, renset for binders, stifter og plast. Dersom materialet er skadet, skal arkivdepotet gi råd om hvordan det kan repareres.

Mappene skal legges i godkjente arkivbokser i samme orden som den arkivet var ordnet etter før deponering. Aktuelle ordningsmåter er etter fødselsdato, alfabetisk etter navn, eller etter klientnummer. Mapper etter døde personer bør merkes særskilt.

Dersom en har større mengder slike mapper, kan disse legges i egne arkivbokser som en egen serie. Arkivboksene skal nummereres fortløpende og merkes med navnet til kommunen, avdelingen/kontoret, innhold og årstall.

Når arkiv blir overført til depot, skal det følge med avleveringslister. Avleveringslistene skal inneholde opplysninger om arkivskaper og innholdet i avleveringen. Som minimum skal en ha med en oversikt over arkivserier og arkivstykke i hver serie (protokoll eller arkivboks). Arkivstykkene skal være merket med arkivskapernavn og årstall. Deponert arkiv skal være ferdig kassasjonsbehandlet. 

Personregistermappene skal registreres med navn og fødselsdato på avleveringsliste. Denne skal gi oversikt over hvilke mapper som ligger i hver enkelt arkivboks. Dersom mappene er ordnet etter klientnummer, skal det følge med en alfabetisk oversikt over personnavn og fødselsdato med referanse til klientnummer. 

Agder fylkeskommune praktiserer retningslinjene som depotene og lovverket gir i forhold til deponering jfr. følgende artikkel fra Kuben:

Kubens artikkel om avlevering av kommunale papirarkiv

I kapittel 9.3 vises det til deponert materiale - som gjelder både Aust og Vest-Agder fylkeskommune.

9.2 Elektronisk arkiv - rutiner og retningslinjer

Det bør tas uttrekk av elektronisk arkiv straks periodisering er fullført med toårig overlappingsperiode. Det anbefales at det foretas prøveuttrekk så tidlig som mulig før endelig avlevering, både som test og sikkerhetsforanstaltning.

Kopi av uttrekk skal deponeres hos Kuben/Arkivsenter sør så tidlig som mulig, men fylkeskommunen beholder likevel arkivansvaret i 25 år. Dette innebærer at den administrative enheten som produserte arkivmaterialet har ansvar for vedlikehold av uttrekkene, med sikkerhetskopi hos Kuben/Arkivsenter sør. Etter 25 år overtar depot ansvaret. Den administrative enheten som har deponert elektronisk materiale kan ikke slette dette fra sitt eget arkivsystem før endelig avlevering er godkjent.

For mer informasjon, se følgende nettside:

Retningslinjer for deponering av elektronisk arkivmateriale.

Kapittel 9.4 inneholder oversikt over deponerte elektroniske saks- og arkivbaser. 

9.3 Oversikt over deponert papirmateriale

 9.3.1 Oversikt over deponert materiale til IKAVA – nå Arkivsenter sør

På Arkivportalen.no finnes en oversikt over hvilke arkiver som har blitt deponert og katalogisert hos Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder, IKAVA, nåværende Arkivsenter sør, over 1000 hyllemetere. Deponert materiale for Vest-Agder fylkeskommune finnes ved å søke seg frem på nettsiden ved navn arkivportalen.no.

Arkivportalen

Papirbasert arkivkatalog befinner seg dessuten på lesesalen i Arkivsenter sør sine lokaler, Märthas vei 1, 4633 Kristiansand.

Det ble foretatt en stor deponering høst 2021 til Arkivsenter sør, totalt 542 hyllemetere. Dette ligger på sak 21/19819.

Avleveringslister for deponert materiale i 2024 ligger på sak 21/19819 i Public 360.

Avleveringslister for deponert materiale i april 2024 ligger på sak 21/19819 i Public 360.

Dette materialet befinner seg på Arkivsenter sørs leide lokaler i Sørlandsparken i Kristiansand. En del av dette materialet var ikke ferdig ordnet og listeført, men det er tiltenkt at Arkivsenter sør skal få i stand dette materialet i henhold til regelverk. Det er ikke laget noen arkivkatalog på dette materialet, og det er heller ikke publisert på overstående lenke i Arkivportalen pr. oktober 2022.

Det vises til saksnr. 21/19819 for konkrete avleveringslister angående siste deponering fra tidligere Vest-Agder fylkeskommune til Arkivsenter sør. Avleveringslister – Planarkivet 2003-2009 (Vest-Agder) finnes på saksnr. 21/11588.

Det vises også til følgende saksnr for oversikt over deponerte skolearkiver fra Vest-Agder:

20/00904-1 – Sirdal vgs., 20/00904-3 – Vennesla vgs., 20/00904-5 Eilert Sundt vgs., 20/16629 Eilert Sundt vgs. ulike studiesteder, 20/00904-6 SMI-skolen i Kristiansand og 21/15914-1 Vågsbygd vgs.

9.3.2 Oversikt over deponert materiale til Kuben

Aust-Agder fylkeskommune har deponert en god del papirmateriale opp i gjennom tidene når det er gått ut av daglig administrativt bruk og er over 25 år gammelt. I forkant av fylkessammenslåingen i 2020, ble det gjort en jobb med å deponere arkiver fra Aust-Agder til Kuben. 

Alt materiale som er deponert til Kuben kan finnes på følgende lenke i Arkivportalen:

Alt materiale som er deponert til Kuben.

9.4 Oversikt over deponert elektronisk arkivmateriale                            

I tilknytning til sammenslåingen av tidligere Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner i 2020, ble det 31.12.2019 tatt kopier av baser for flere fagsystemer. Kopiene omfattet blant annet de skoleadministrative systemene SATS (brukt i Aust-Agder) og Extens (brukt i Vest-Agder).

Bruken av disse systemene fortsatte inn i ny fylkeskommune. De videregående skolene fra gamle Aust-Agder fortsatte å bruke SATS og de videregående skolene i gamle Vest-Agder fortsatte å bruke Extens. De ble ikke foretatt skarpt skille for disse to fagsystemene ved fylkessammenslåingen.

Ved oppstart skoleåret 2021 tok Agder fylkeskommune i bruk et nytt skoleadministrativt system, Visma InSchool (VIS). VIS erstatter SATS og Extens og per 1. september 2021 brukes ikke de gamle skoleadministrative systemene lenger (utover for oppslag).

I forbindelse med avviklingen av systemene ble det foretatt SIARD-uttrekk. Dokumentasjon finnes i Public 360 på saksnr. 22/09147. Forenklet kan man si at Noark 5-uttrekk er ordnede arkiver, mens SIARD er uordnet. I et SIARD-uttrekk kommer alt med i uttrekket, men samtidig forsvinner også det logiske laget når informasjonen trekkes ut av produksjonssystemet. Det kreves da større egeninnsats for å beskrive innholdet i SIARD-uttrekket.

Det er også blitt tatt elektroniske uttrekk av tidligere arkivbaser fra henholdsvis Aust-Agder og Vest-Agder, i alt 9 stykk. Aust-Agder FK 1996-2004, Vest-Agder FK 2000-2003, Vest-Agder FK 1999-1999, Vest-Agder FK 2003-2009, Aust-Agder fylkeskommune (2004-2009), Aust-Agder fylkeskommune (2009-2016), Vest-Agder fylkeskommune (2009-2019), Aust-Agder fylkeskommune 2016-2019 og Fellesnemnda 2017-2019

Det er disse som i dag er gjort tilgjengelige for søk i eArkiv, de 3 aller nyeste basene (markert i fet kursiv ovenfor) for saksbehandler, mens arkivar har full tilgang til alle de 9 basene i eArkiv. Det vises ellers til Public 360 og prosjektnr. 20-129 – deponering arkiv for mer informasjon.    

Oversikt over deponert elektronisk arkivmateriale

Oversikt over deponert elektronisk arkivmateriale
Systeminformasjon  
Systemnavn eArkiv
Tatt i bruk Oktober 2021
Avsluttet dato  
Systemeier Seksjonsleder – seksjon for dokumentasjonsforvaltning
Administrative data  
Arkivserier/arkivdeler Totalt 9 tidligere arkivbaser: Aust-Agder FK 1996-2004  Vest-Agder FK 1999-1999  Vest-Agder FK 2000-2003  Vest-Agder FK 2003-2009  Aust-Agder fylkeskommune (2004-2009)    Aust-Agder fylkeskommune (2009-2016)   Vest-Agderfylkeskommune (2009-2019)  Aust-Agder fylkeskommune 2016-2019  Fellesnemnda 2017-2019   
Ordning Etter K-koder, fnr. gnr/bnr – alt etter hva slags sak det er
Innhold Uttrekk/kopi av deponert saksarkiv fra 1999-2019 fra Vest og Aust-Agder. Se beskrivelse under hver enkelt arkivbase nedenfor.
Lisenshaver Agder fylkeskommune
Brukergrupper Saksbehandlere, arkivarer
Systemansvarlig Aslaug Olea Berg
Driftsansvarlig IKT-Agder
Relasjon til andre system Brukersync mot produksjonsbase Public 360
Leverandør Tietoevry
Merknader eArkiv360 er en frittstående Noark arkivkjerne for langtidslagring av arkivverdig materiale, med et utvidet rammeverk for eksport og import. Løsningen er i stand til å håndtere flere forskjellige datastrukturer, og kan importere informasjon både fra sakarkivsystemer og forskjellige typer fagsystemer.
Tekniske data  
Databaseplattform Azure Stack løsning (Saas løsning)  – driftes av Tieto i sky
Produksjonsformat  
Arkivformat Konvertert til PDF/A i overføring av uttrekk
Merknader  
Bevaring  
Kassasjon Bevares. Frittstående arkivkjerne
Hjemmel  
Tabelluttrekk Uttrekk gjennomført i forbindelse med ny organisasjon
Overføring Deponert
Merknader Arkivarrettigheter: Rediger egenskaper > Sak, Dokument og Fil •Endre tilgangsgruppe•Sette kassasjonsbestemmelser•Legge til kommentarer og merknader•Laste opp ny filversjon eller variant Rediger rettigheter > Sak og Dokument: •Gi personlig tilgang for brukere som ikke er medlem av tilgangsgruppen. Tilgang til funksjon for masseoppdatering av saker og dokumenter Brukere med rollen Saksbehandler og Leder vil kun ha leserettighet i saker med status Avsluttet og Dokumenter med status Journalført eller Arkivert.
Informasjonssikkerhet  
Meldeplikt Nei
Dato for sist meldt  
Klassifikasjon Sensitivt
Risikovurdering  
GDPR  
Type personopplysninger Personopplysninger lagres i systemet: Navn, fødselsnummer, utdannelse, CV, lønn, kontonummer, pensjonsopplysninger, ansettelsesinformasjon, sluttårsak. Listen er ikke uttømmende   Det behandles særlige kategorier av personopplysninger: Opplysninger om helseforhold, medlemskap i fagforeninger.
Behandlingsansvarlig Agder fylkeskommune
Innhentet databehandleravtale Ja
Formål med behandlingen Knyttet til § 1-1 i Forskrift om offentlege arkiv. Alle offentlige organ plikter å holde arkiv i samsvar med denne forskriften. Behandlingsgrunnlaget for arkiveringen vil være den europeiske personvernforordningen GDPR art 6 nr. 1 bokstav e, jf. art 9 nr. 2.
Sikkerhetstiltak beskrivelse  
Omfang personopplysninger Stort
Loggfunksjon Hendelses/leselogg på filnivå Hendelseslogg/vis importert Noark5 logg på dokumentnivå Hendelseslogg/vis importert Noark 5 logg på saksnivå
Sletting av data  
Antall brukere Som i Public 360: Brukersync mot produksjonsbase Public 360

Oversikt over arkivbaser i eArkiv

Jass arkivsystem - Aust-Agder FK 1996-2004

Jass arkivsystem - Aust-Agder FK 1996-2004
SYSTEM Jass arkivsystem - Aust-Agder FK 1996-2004
ARKIVDEL/ARKIVSERIE 4 arkivdeler AAFK - saker som manglet arkivdel AAFK Aust-Agder fylkeskommune AAFK Sentralarkiv AAFK Strømsbu vgs
INNHOLD/BESKRIVELSE Saksbehandling, korrespondanse, referater, notater
ORDNING Emnebasert etter K-koder, objektordnet etter gnr/bnr, fnr.
PERIODE Mai 1996 - 11.10.2004
LAGRING/FORMAT Papirbasert og elektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Bruker og tilgangsstyrt med tilgangsgrupper
PLASSERING Driftes av Tieto i sky. Søkbart for rollen arkivar via eArkiv.
OVERFØRING Deponert til Kuben. Uttrekksdato 18.05.2016
KASSASJON Nei
VOLUM/MENGDE 12773 saker, 148141 journalposter, 39081 elektroniske dokumenter
MERKNAD:  

                                                                                         

Ephorte - Aust-Agder fylkeskommune (2004-2009)

Ephorte - Aust-Agder fylkeskommune (2004-2009)
SYSTEM Ephorte - Aust-Agder fylkeskommune (2004-2009)
ARKIVDEL/ARKIVSERIE 17 arkivdeler AAFK 2004-2009 Arendal vgs. AAFK 2004-2009 Arkivdel for gårds og bruksnummer AAFK 2004-2009 Aust-Agder bibliotek og kulturformidling AAFK 2004-2009 Aust-Agder fylkesrevisjon AAFK 2004-2009 Blakstad vgs. AAFK 2004-2009 Elev og lærlingeombudet AAFK 2004-2009 Elevarkiv AAFK 2004-2009 Fylkestannlegen AAFK 2004-2009 Personalarkiv AAFK 2004-2009 Risør vgs. AAFK 2004-2009 Saksarkiv AAFK 2004-2009 Setesdal vgs AAFK 2004-2009 SMI-skolen AAFK 2004-2009 Spillemidler AAFK 2004-2009 Spillemidler fra 2009 AAFK 2004-2009 Strømsbu vgs. AAFK 2004-2009 Tvedestrand vgs.  
INNHOLD/BESKRIVELSE Saksbehandling (inngående, utgående og intern korrespondanse) for hele fylkeskommunen på ulike fagområder (jfr. oppdeling i arkivdeler)
ORDNING Ulikt utfra type arkivdel (etter K-koder, fnr, gnr/bnr, anleggsnummer)
PERIODE 11.10.2004-31.05.2009
LAGRING/FORMAT Prehistorisk base, overgang til elektronisk arkiv (skanning i PDF/A) Se hva som er deponert på papir under kap. 9. 
ADGANG/TILGANG Bruker og tilgangsstyrt med tilgangsgrupper i eArkiv
PLASSERING Driftes av Tieto i sky. Søkbart for rollen arkivar via eArkiv.
OVERFØRING Deponert til Kuben. Uttrekksdato 21.09.2015
KASSASJON Nei
VOLUM/MENGDE 14653 saker, 108542 journalposter, 120421 elektroniske dokumenter
MERKNAD:  

 

Ephorte - Aust-Agder fylkeskommune 2016-2019

Ephorte - Aust-Agder fylkeskommune 2016-2019
SYSTEM Ephorte - Aust-Agder fylkeskommune 2016-2019
ARKIVDEL/ARKIVSERIE 12 arkivdeler AAFK Aust-Agder Vegfinans 2016-2019 AAFK Byggesak 2016-2019 AAFK Eiendom 2016-2019 AAFK Elev 2016-2019 AAFK Elev- og lærlingombudet 2016-2019 AAFK Kollektivterminalen Harebakken 2016-2019 AAFK Midlertidig Fellesnemnda for Agder fylkeskommune høst 2017 AAFK Personal 2016-2019 AAFK Plan 2016-2019 AAFK Regionalt Forskningsfond 2016-2019 AAFK Sakarkiv 2016-2019 AAFK Spillemidler 2016-2019
INNHOLD/BESKRIVELSE Administrativ og politisk dokument-/saksbehandling for hele Aust-Agder fylkeskommune
ORDNING Emnebasert etter K-koder, objektordnet etter gnr/bnr, fnr. utfra type arkivdel
PERIODE 10.10. 2016-31.12. 2019
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Bruker og tilgangsstyrt med tilgangsgrupper
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING NOARK 5 uttrekk godkjent 12.08.2020. Deponert. Hos Aust-Agder Museum og arkiv – nå Kuben
KASSASJON Bevares
VOLUM/MENGDE 37082 saker 219581 dokumenter
MERKNAD:  

 

DocuLive - Vest-Agder FK 1999-1999 

DocuLive - Vest-Agder FK 1999-1999 
SYSTEM DocuLive - Vest-Agder FK 1999-1999
ARKIVDEL/ARKIVSERIE 10 arkivdeler VAF - Fylkesbiblioteket 1999-1999 VAF - Fylkesrevisjonen 1999- 1999 VAF - HA 1999-1999 VAF - Helse- og sosialavdelingen 1999-1999 VAF - Næring - Samferdsel - Kultur 1999-1999            VAF - Rådmannens kontor 1999-1999 VAF - Teknisk avdeling 1999-1999 VAF - Ukjent 1999-1999 VAF - Utdanningsavdelingen 1999-1999 VAF - Vest-Agder kollektivtrafikk 1999-1999
INNHOLD/BESKRIVELSE Hovedsakelig metadataregisteringer over inngående, intern og utgående korrespondanse
ORDNING Etter K-koder og objektordnet på fnr.
PERIODE 14.04.1999-31.12.1999
LAGRING/FORMAT Blandet arkiv – elektronisk arkiv, men flesteparten metadataregisteringer uten filer. Papirarkiv deponert.
ADGANG/TILGANG Bruker og tilgangsstyrt med tilgangsgruppe arkiv. Kun tilgjengelig og søkbart via eArkiv for rollen arkivar
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Noark3 uttrekk. Deponert til IKAVA/Arkivsenter sør
KASSASJON Nei
VOLUM/MENGDE 6244 dokumenter
MERKNAD:  

 

DocuLive - Vest-Agder FK 2000-2003

DocuLive - Vest-Agder FK 2000-2003
SYSTEM DocuLive - Vest-Agder FK 2000-2003
ARKIVDEL/ARKIVSERIE 13 arkivdeler VAF - Fylkesbiblioteket 2000-2003       VAF - Fylkesrevisjonen 2000-2003 VAF - Helse- og sosialavdelingen 2000-2003    VAF - Helse-miljø- og sikkerhet 2000-2003 (statlig fom 01.01.2002) VAF - Næring - Samferdsel - Kultur 2000-2003 VAF - Rådmannens kontor 2000-2003  VAF - Saker som manglet arkivdel 2000-2003   VAF - Tannhelsetjenesten 2000-2003   VAF - Teknisk avdeling 2000-2003       VAF - Utdanningsavdelingen 2000-2003           VAF - UTGÅR Testarkiv 2000-2003 VAF - Vest-Agder fylkespensjonskasse 2000-2003 VAF - Vest-Agder kollektivtrafikk 2000-2003
INNHOLD/BESKRIVELSE Inngående, intern og utgående korrespondanse
ORDNING Etter K-koder og objektordnet på fnr.
PERIODE 01.01.2000-16.03.2003
LAGRING/FORMAT Elektronisk arkiv, noe på papir.
ADGANG/TILGANG Bruker og tilgangsstyrt med tilgangsgruppe arkivar. Tilgjengelig kun for rolle arkivar i eArkiv.
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Noark3 uttrekk. Deponert til IKAVA/Arkivsenter sør
KASSASJON Nei
VOLUM/MENGDE 12316 saker, 64349 dokumenter
MERKNAD:  

 

DocuLive - Vest-Agder FK 2003-2009

DocuLive - Vest-Agder FK 2003-2009
SYSTEM DocuLive - Vest-Agder FK 2003-2009
ARKIVDEL/ARKIVSERIE 8 arkivdeler VAF - Fylkesrevisjonen 2003-2009 VAF - HA 2003-2009 VAF - Lister Bompengeselskap AS 2003-2009 VAF - Sentraladministrasjonen 2003-2009 VAF - Tannhelsetjenesten 2003-2009 VAF - Ukjent 2003-2009 VAF - UTGÅR - Test 2003-2009 VAF - Vest-Agder kollektivtrafikk 2003-2009 (Agder Kollektivtrafikk – AKT AS – fom 01.01.2008, med egen database fom 28.02.2008).
INNHOLD/BESKRIVELSE Inngående, intern og utgående korrespondanse
ORDNING Etter K-koder og objektordnet på fnr.
PERIODE 17.03.2003- 27.03.2009
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Bruker og tilgangsstyrt med tilgangsgruppe arkivar. Tilgjengelig kun for rolle arkivar i eArkiv.
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING Noark3 uttrekk. Deponert til IKAVA/Arkivsenter sør
KASSASJON Nei
VOLUM/MENGDE 45149 dokumenter
MERKNAD:  

 

Public 360 - Vest-Agder fylkeskommune (2009-2019)

Public 360 - Vest-Agder fylkeskommune (2009-2019)
SYSTEM Public 360 - Vest-Agder fylkeskommune (2009-2019)
ARKIVDEL/ARKIVSERIE 27 arkivdeler Sakarkiv Elvegata 4 AS 2018-2019 Eiendom 2011-2019 Eiendom FADM 2009-2011 Elev 2013-2019 Elev FADM 2009-2011 Elev VAF 2011-2013 LVG Sakarkiv 2014-2016 Løyvesaker 2011-2019 Løyvesaker FADM 2009-2011 Medeierskap 2011-2019 Medeierskap FADM 2009-2011 Pasient 2011-2019 Pasient FTANN 2009-2011 Personal 2013-2019 Personal FADM 2009-2011 Personal FTANN 2009-2011 Personal LVG 2014-2016 Personal VAF 2011-2013 Plansaker 2011-2019 Plansaker FADM 2009-2011 Politiske utvalg/råd - FADM møtebok 2009-2011 Politiske utvalg/råd - møtebok 2011-2019 Sakarkiv 2011-2019 Sakarkiv FADM 2009-2011 Sakarkiv Fylkesrevisjonen 2009-2011 Sakarkiv Tannhelse 2009-2011 Spillemidler 2018-2019
INNHOLD/BESKRIVELSE Administrativ og politisk dokument-/saksbehandling for hele  Vest-Agder fylkeskommune
ORDNING Emnebasert etter K-koder, objektordnet etter gnr/bnr, fnr. utfra type arkivdel
PERIODE 28.03.2009-31.12.2019
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Bruker og tilgangsstyrt med tilgangsgrupper. Tilgjengelig for saksbehandlere og arkivarer via eArkiv.
PLASSERING Driftes av Tieto i sky
OVERFØRING NOARK5 uttrekk godkjent november 2021. Deponert til Arkivsenter sør
KASSASJON Bevares
VOLUM/MENGDE 111795 saker, 1027546 dokumenter, 1240188 elektroniske filer
MERKNAD:  

 

Public 360 - Fellesnemnda 2017-2019 (arkivskaper Aust-Agder fylkeskommune)

Public 360 - Fellesnemnda 2017-2019 (arkivskaper Aust-Agder fylkeskommune)
SYSTEM Public 360 - Fellesnemnda 2017-2019 (arkivskaper Aust-Agder fylkeskommune)
ARKIVDEL/ARKIVSERIE 1 arkivdel Fellesnemda 2017 – 2019
INNHOLD/BESKRIVELSE Saksbehandling og arkivering, journalføring av post inn/ut, samt. interne notater, særlig politisk behandling av saker (møtedokumenter)
ORDNING Etter k-koder
PERIODE 01.01.2017 - 31.12.2019
LAGRING/FORMAT Fullelektronisk arkiv
ADGANG/TILGANG Bruker og tilgangsstyrt med tilgangsgrupper
PLASSERING Søkbart for saksbehandler og arkivar via eArkiv.
OVERFØRING NOARK 5 uttrekk godkjent 25.03.2021. Deponert. Deponert. Hos Aust-Agder Museum og arkiv – nå Kuben
KASSASJON Bevares
VOLUM/MENGDE 59 saker, 638 journalposter, 1774 elektroniske dokumenter
MERKNAD: