Arkivplan for Agder fylkeskommune

2 Historikk og nåtid


2.0 Agder fylkeskommune - historikk og nåtid

Agder fylkeskommune er et av landets fylker. Det ble opprettet da Aust-Agder og Vest-Agder ble slått sammen 1. januar 2020 etter vedtak i Stortinget 8.juni 2017. Agder grenser mot Rogaland i vest og mot Vestfold og Telemark i nord og øst. Agder fylke har et areal på 16 434 km² med 307 233 innbyggere per 1. januar 2020, fordelt på 25 kommuner.

Agder fylkeskommunes ansatte arbeider med videregående opplæring, samferdsel, kultur, næringsutvikling, folkehelse, tannhelse og en rekke andre fagfelt.

Se ellers årsberetninger for Agder fylkeskommune for utfyllende informasjon.

2.1 Agder fylkeskommune - organisering

2.1.1 Fylkesadministrasjonen og virksomhetene

Agder fylkeskommunes politiske og administrative ledelse er samlet i Kristiansand. I tillegg har fylkesadministrasjonen avdelinger på Fløyheia i Arendal. Fylkeskommunens virksomheter er ellers lokalisert over hele fylket.

Fylkeskommunen styres etter formannskapsmodellen. Fylkestinget har 49 representanter.  Kapittel 2.2 om Politisk organisering i Agder fylkeskommune har en mer utfyllende beskrivelse av organiseringen.

Agder fylkeskommune har valgt en matriseorganisering. Fylkesdirektørene leder hvert sitt fagområde og utgjør sammen med fylkesrådmann lederteamet.  Kapittel 2.3 Administrativ organisering i Agder fylkeskommune beskriver kort de ulike fagområdene. 

For å realisere fylkeskommunens strategi, Regionplan Agder 2030, er vi i fylkeskommunen avhengig av at hele organisasjonen drar i samme retning, jfr. matriseorganiseringsstrategien. For å konkretisere en retning har vi en organisasjonspolitikk. Den skal veilede oss til å gjøre de riktige tingene, slik at vi kommer dit vi skal.

Organisasjonspolitikken kan defineres som handlinger, holdninger og verdier som medarbeidere og ledere står for og praktiserer i vårt forhold til hverandre. I Agder fylkeskommune ligger de førende prinsippene, i tillegg til tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert lederskap, til grunn for måten vi løser samfunnsoppdraget vårt på.

2.1.2 Eierskap

Enkelte deler av tjenesteproduksjonen til fylkeskommune er organisert under ulike selskapstyper, eksempelvis IKT Agder IKS, Agder arbeidsmiljø IKS, oppgavefelleskapet OFA og AKT AS.

Fylkeskommunen har i enkelte tilfeller opprettet eller gått inn som eier i ulike virksomheter som vil ligge utenfor fylkeskommunens direkte kontroll. Dette kan være aksjeselskap (AS), interkommunale selskap (IKS) eller stiftelser.

2.2 Politisk organisering – Agder fylkeskommune

Fylkeskommunens politiske styringsstruktur bygger på kommuneloven. Innenfor rammene av denne er det mulig med ulike varianter av politisk organisering.

Både tidligere Vest-Agder og Aust-Agder var bygd på formannskapsmodellen, og Agder fylkeskommune har videreført denne. Skissert kan organiseringen beskrives på følgende måte: 

Politisk organisering i Agder fylkeskommune - Klikk for stort bildeDette er en grafisk representasjon som viser den politiske organiseringen av Agder fylkeskommune. De forskjellige entitetene som blir beskrevet, er som følger: Fylkestinget, Fylkesutvalget, Administrasjonsutvalg, Kontrollutvalg, Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet, Hovedutvalg for næring, klima og miljø, Hovedutvalg for samferdsel, Hovedutvalg for utdanning og kompetanse.

2.3 Administrativ organisering – Agder fylkeskommune

Den administrative strukturen til Agder fylkeskommune har til hensikt å understøtte den politiske organiseringen og sikre den politisk måloppnåelse ved god gjennomføring av vedtak. Fylkeskommunedirektøren er øverste leder for fylkeskommunens administrasjon.

Fylkeskommunedirektøren har ansvar for forsvarlig utredning av sakene som legges frem for politisk behandling, iverksettelse av vedtak, at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser og at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll.

Agder fylkeskommune som organisasjon

Agder fylkeskommunes organisasjonskart

Som en del av regionreformen overtok Agder fylkeskommune fra 01.01.2020 selv oppgavene med å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesvegnettet. Statens vegvesen og Nye Veier AS har fortsatt ansvaret for riks- og europavegene. Statens vegvesen skal fortsatt bistå i arbeidet med beredskap og overvåkning av vegene gjennom vegtrafikksentralene.

Som en del av Mønsteravtalen som ble inngått mellom Statens vegvesen og fylkene, ble 126 ansatte fra Statens vegvesen overført til Agder fylkeskommune fra 01.01.2020, fordelt på ulike avdelinger i fylket for å betjene ulike fylkesvegoppgaver, men hovedtyngden er ansatt på Samferdsel og eiendom. Mer informasjon om avdelingene finnes på Agda.

2.4 Agder fylkeskommunes virksomheter – videregående skoler og tannklinikker

Fylkesadministrasjonens oppgaver er viktige i forhold til blant annet målstyring, regelverk og saksbehandling, mens det mer operasjonelle foregår ute i virksomhetene i organisasjonen. Elever får videregående opplæring fordelt på 18 videregående skoler, Fagskolen eller SMI-skolen. 28 tannklinikker gir tannbehandling til barn, ungdom og voksne.

Videregående skoler som inngår i organisasjonen Agder fylkeskommune

Tannklinikker som inngår i organisasjonen Agder fylkeskommune

Andre virksomheter i Agder fylkeskommune inkluderer: Karriere Agder og andre skoler (SMI-skolen i Agder, Fagskolen i Agder) samt Oppvekstombudet i Agder og NAV-ombudet i Agder.