Aktuelt

Inviterer til ny runde spørjeundersøking om korona og livskvalitet

Denne veka går det ut invitasjonar til over ti tusen personar i Agder om å svare på korleis korona påverker livskvalitet og psykisk helse.

Redningsøvelse i Vågsbygdporten

Brannfolk i Kristiansand fikk natt til torsdag prøvd seg som redningsmenn ved en kjemikalielekkasje i Vågsbygdporten.

Utdeling av kulturstipend

-Totalt overveldet. Utrolig takknemlig! Tror nesten ikke det er sant. Takk! Det var Rolf Gupta sin umiddelbare tilbakemelding da han ble tildelt Agderstipende for 2020. Markeringen av årets tildelinger av kunststipend og idrettsstipend ble nylig hold på Kilden, da hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet samtidig holdt sitt møte der.

By og bygd inn i NTP – faller regionbyene imellom?

Bærekraftig vekst i attraktive regionbyer er nøkkelen til verdiskaping i hele landet.

Fylkestingets vedtak fra møte 20. oktober

Fylkestinget har behandlet en rekke saker i dag. Fylkestinget gav en høringsuttalelse til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) i forbindelse med planlagt vindkraftverk på Odderheia og Bjelkeberg i Birkenes. REW Vind har frist til utgangen av 2021 med å bygge ferdig vindkraftanlegget. De har søkt om utsettelse i to år. I sin uttalelse anbefaler fylkestinget at det ikke gis tillatelse til å utsette arbeidet. Innstillingen i saken regional plan for Kristiansandregionen ble vedtatt med tilføying om å inkludere lokaltog i planen. Fylkestinget vedtok også endringer i politisk reglement slik at ungdommens fylkesutvalg (UFU) kan stille spørsmål og få en begrenset forslagsrett i fylkestinget, i saker som angår ungdom. I tillegg ble en rekke årsmeldinger og regnskap fra organisasjoner og institusjoner som fylkeskommunene har interesse i, vedtatt. Det ble også holdt fem orienteringer og fire interpellasjoner ble svart ut av fylkesordfører Arne Thomassen.

Fylkesutvalgets vedtak 6. oktober 2020

Fylkesutvalgets innstilling er at fylkestinget tar rapporten for 2. tertial til etterretning. I forbindelse med Regional plan for Kristiansandsregionen er det fylkesutvalgets innstilling at fylkestinget legger til grunn at nullvekstmålet for biltrafikk skal gjelde inn til Kristiansand sentrum. I saken områderegulering for energiforedlende virksomhet Støleheia, vedtok fylkesutvalget at fylkeskommunen er positiv til at det tilrettelegges for næringsvirksomhet som kan utnytte regionens store kraftoverskudd. Videre bevilget fylkesutvalget 308 000 kroner til TV-aksjonen 2020 – WWF sitt arbeid med å bekjempe plast i havet. Fylkesutvalget bevilget også 100 000 kroner til hogstsimulator ved den videregående skolen KVS Bygland. Les mer om dette og fylkesutvalgets øvrige vedtak her.

Signerte kontrakt for Tangvall skolesenter

Fredag ble det underskrevet kontrakt mellom Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og BRG Entreprenør AS for Tangvall skolesenter og idrettsbygg i Søgne. Søgne videregående skole skal flytte inn i skolesenteret.

Fylkesutvalgets vedtak 8. september 2020

Fylkesutvalget går inn for ett års utsettelse for gjennomføring av utbygging av Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk i Birkenes.

Over 150 deltakere på "Fagfolk for fremtiden"

Kompetanseforum Agder arrangerte konferansen "Fagfolk for fremtiden" i Kristiansand denne uken.

Sju stipend til kunstnere fra Agder

2. september: Agder fylkeskommune har i dag vedtatt å dele ut sju stipend for kunstnere: ett Agderstipend, to arbeidsstipend, tre kunstnerstipend og ett etableringsstipend. Stipendene har som formål å gi kunstnere muligheter for kunstfaglig utvikling og arbeid med større prosjekter. Agderstipendet ( på kr 250 000)  2020 for profesjonelle kunstnere tildeles:  Rolf Gupta (dirigent og komponist), Kristiansand  

Til toppen